12 juni 2011

Wat als ... 'mensenrechtenspecialist' een soort boerka is om een links-fundamentalistische agenda te verstoppen?

Dan wordt duidelijk dat het pleidooi voor vrije meningsuiting ten voordele van Barbara Van Dyck eigenlijk bedoeld is om geweld tegen 'de multinationals' te rechtvaardigen en een links collectivistisch gedachtengoed te promoten. Ze beweren ten onrechte dat het EHRM dat ook zo vindt, net zoals bepaalde mensenrechtenspecialisten beweren en eisen dat men altijd en overal een hoofddoek moet mogen dragen omwille van de godsdienstvrijheid en het EVRM. Ze doen dus herhaaldelijk aan een vorm van taqiyya.

Twee petities om de intrekking van het ontslag van milieu-activiste Barbara Van Dyck te eisen was voor Eva Brems, Serge Gutwirth (lid van de Vooruitgroep, een groep die zich de 'internationalistische linkerzijde' noemt) en Dirk Voorhoof blijkbaar nog niet voldoende. Ze verzamelden een groep 'professoren en onderzoekers in het vakgebied Mensenrechten' om in De Morgen van vrijdag 10 juni een extra brief te publiceren die ze schrijven aan de rector van de Leuvense universiteit over hetzelfde thema, met CC aan de andere rectoren, 'Leuvense rector heeft meer dan één plant uitgetrokken'. De ondertekenaars komen, behalve enkele toewaaide uitzonderingen van ULiège, ULB en FUNDP Namur, allemaal van de UGent (12 ondertekenaars) en de VUB (11). Geen van de KUL of de UA bijvoorbeeld. Vrijzinnig linksen gezellig ondereen? Vreemd dat Dirk Voorhoof hier opduikt bij de ondertekenaars, actief in het vakgebied 'Mensenrechten', terwijl hij zich bezig houdt met media- en auteursrecht. Hij past hier dus minder bij de ondertekenaars dan BASF-aardappelen op een ggo-proefveld.

Zoals anderen die eerder Barbara Van Dyck verdedigden (b.v. Eric Coryn, lid Vooruitgroep), haasten ze zich om afstand te nemen van vernieling: "Voor alle duidelijkheid: wij keuren acties die vernielingen aanrichten, niet goed. Het gerecht moet zijn werk doen." Dat is natuurlijk een uitgangspunt dat maakt dat de vervolgredenering dan ook op niets trekt. Want net DAAR gaat het om: Van Dyck is niet ontslagen "vanwege een niet-strafbare meningsuiting" zoals de mensenrechtenspecialisten beweren, maar juist omwille van het optreden als woordvoerdster van een vooraf aangekondigde poging tot vernietiging van een proefveld. Een actie die ze zeggen af te keuren. In hun verdere redenering zetten ze de wereld op zijn kop. Alleen als men eerst bepaalt dat het om een 'niet-strafbare meningsuiting gaat' quod non, heeft hun verder betoog zin. Anders is het humbug.

Uit hun open brief: "Wij zijn van oordeel dat dit ontslag een schending uitmaakt van de vrijheid van meningsuiting van Barbara Van Dyck... Maar onze ongerustheid strekt veel verder dan het lot van deze ene onderzoekster. Wij vrezen dat KU Leuven-rector Mark Waer met dit ontslag in ons patattenveld niet slechts één plant heeft uitgetrokken, maar er een virus heeft binnengebracht dat de smaak van de vruchten grondig kan bederven en de academische biotoop aantast. In ons vakgebied noemt men dat virus het chilling effect: het is het gegeven dat zichtbaar en streng optreden tegen meningsuitingen leidt tot zelfcensuur die het debatklimaat verarmt. Een sanctie tegen één persoon smoort de meningsuiting van vele anderen. In omgevingen waar een vrije debatcultuur bij uitstek van belang is, zoals in de media, in de politiek of in de kunsten, maakt het chilling effect dat uiterst spaarzaam moet worden omgesprongen met restricties op de vrije meningsuiting... Wij vrezen dat de zeer snelle, zeer harde, en zeer gemediatiseerde reactie die dit ontslag was, het signaal uitzendt dat aan de KU Leuven, of zelfs aan Vlaamse universiteiten in het algemeen, een loyauteitsverplichting geldt die maakt dat wetenschappers niet vrijelijk standpunten kunnen innemen of acties kunnen voeren wanneer universitaire belangen op het spel staan.

Hier wordt dus de wereld helemaal op zijn kop gezet: het 'streng optreden tegen meningsuitingen leidt tot zelfcensuur'. Terwijl de door Van Dyck verdedigde actie juist tot doel had elk vrij debat in de kiem te smoren, want volgens het FLM zijn "deze proefvelden nutteloos en gevaarlijk." En Barbara Van Dyck bevestigt in haar interview diezelfde dag in De Morgen dat het niet om een meningsuiting gaat, maar om het recht in eigen handen nemen: "Concreet zijn er in Wetteren wat hekken vervormd en aardappelen uitgetrokken. Dat weegt volgens mij niet op tegen de schade die deze veldproef toebrengt aan mens en milieu. Het gaat hier over een verdere vernietiging van ons ecologisch systeem". Volgens haar "werken de ggo's de monocultuur én het monopolie van de multinationals in de hand. Het gaat hier niet alleen om ons milieu, maar ook over een sociaal onrechtvaardig landbouwmodel". Dus weg ermee, met die 'synthetische aardappelen'. Of zoals een andere milieu-fundamentaliste het formuleerde, Anneleen Kenis: ‘Het milieu is te belangrijk. Daarvoor moeten we wel vechten. De maatschappij zit niet lief en constructief in elkaar. Als dialoog niet werkt, moeten we overgaan tot actie. De wereld verander je niet alleen aan een ronde tafel.' Anders gezegd: als we geen gelijk krijgen, gaan we de boel kort en klein slaan, en dat noemen we dan 'bevrijding'.

Woensdag 01 juni '11 hadden Serge Gutwirth (docent mensenrechten aan de VUB, tevens lid van de Vooruitgroep, een groep die zich de 'internationalistische linkerzijde' noemt), en Dirk Voorhoof (hoogleraar mediarecht en auteursrecht aan de UGent), in een opiniestuk de poging tot vernietiging verdedigd (DS 01.06.11). Zelfs het EHRM werd er bijgesleurd, en duikt het 'chilling effect' al op:'
Het Mensenrechtenhof in Straatsburg bevestigde bij herhaling het recht om acties en manifestaties te organiseren. Als actievoerders daarbij niet altijd alle regels naleven, vindt het Hof dat de overheden daarop niet repressief mogen reageren omdat dit een voor de democratie nefast chilling effect met zich brengt. Integendeel, de samenleving, de democratie, onze leefomgeving is ermee gebaat dat deze stemmen kunnen gehoord worden en luid weerklinken op de plaatsen waar dit impact heeft.'

Eerst minimaliseren Gutwirth & Voorhoof de met voorbedachten rade gepleegde poging om een veld te vernietigen, met het argument dat het ‘om een eis om een politiek, intens, maatschappelijk debat over ecologie en economie’ gaat, ‘uitgedrukt via de vernietiging van een veldproef met aardappelen’, en verder in het opiniestuk hebben ze het over 'een vorm van symbolic speech, waarbij de actievoerders de regels van de gerechtvaardigde actie zijn te buiten gegaan'. Mijnheer Gutwirth kan volgens mij niet één arrest van Straatsburg noemen waarin met voorbedachten rade gepleegd geweld wordt goedgekeurd. Het gaat hier niet om het recht om acties en manifestaties te organiseren, waarbij dan in het heetste van het protest 'niet alle regels worden nageleefd'. Het FLM had vooraf duidelijk aangekondigd dat het de bedoeling was het veld te vernietigen: "Op zondag 29 mei zal een groep boeren, milieu-activisten en bezorgde burgers een proefveld in Wetteren ontdoen van genetisch gemanipuleerde aardappelen." Willen de veldvernielers het debat aanzwengelen? Het antwoord is neen.

De 'mensenrechtenspecialisten' doen dus aan een vorm van taqiyya zoals de moslims: ten opzichte van de niet-moslims mag de moslim huichelen, mag hij veinzen, om de zaak van de islam te bevorderen.

Men moet zich dus ernstige zorgen maken over de virus die dergelijke ziekelijke en leugenachtige argumentaties doet binnensluipen in de Vlaamse universiteiten. Veertien dagen lang kregen links-fundamentalisten met communistische nostalgie (Coryn, Staes, De Cauter, Gutwirth e.a FLM-aanhangers) een ruim forum om ons op te zetten tegen 'de multinationals' die echter tien jaar minder geld kunnen verdienen aan hun patenten van ggo-gewassen dan ontwikkelaars van biologische verbeteringen. Breeders Trust wil dertig jaar kwekersrechten ontvangen voor door hen beschermde aardappelsoorten. Enig protest daartegen gehoord?

De brief is dus aan de verkeerde geadresseerd. Net als de twee petities had de brief gericht moeten zijn aan Barbara Van Dyck, om haar te vragen, net als de mensenrechtenonderzoekers, elke actie af te keuren die vernielingen aanricht, en er ook mee akkoord te gaan dat elk onderzoek, ook een proefveld met ggo-aardappelen, zonder bedreigingen tot vernietiging vrij kan doorgaan. Dat zou het de rector zeker gemakkelijk maken het ontslag in te trekken.Dat zou ook pas een groot chilling effect hebben tegen zelfcensuur (zoals in Frankrijk, waar de wetenschappers alle veldproeven met ggo's moesten staken omdat de velden systematisch vernietigd werden door radicale milieuactivisten) en tegen een verarming van het debatklimaat.

Of begint hun taqiyya tegen de bevolking al bij de bewering dat ze acties die vernielingen aanrichten niet goedkeuren?

Een eerder artikel gaat heel uitgebreid in op de globale thematiek: Wat als ... ggo's communistisch waren?

1 Comments:

At 12/6/11 19:07, Anonymous Nexer said...

"Anders gezegd: als we geen gelijk krijgen, gaan we de boel kort en klein slaan, en dat noemen we dan 'bevrijding'"


Daar bestaat een politieke term voor: Fascisme.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>