10 juni 2011

Wat als ... ggo's communistisch waren?

Dan zouden communistische professoren en assistenten er niet zo tegen tekeer gaan en linkse activisten geen velden vernietigen. Nu zijn ggo's voor Attac-ers, andere linksen en anti-globalisten onaanvaardbaar, omdat het 'internationaal kapitalisme' er winst zou kunnen door maken. Zelfs als ggo's oplossingen bieden, om bijvoorbeeld een aggressieve schimmel bij aardappelen uit de wereld te helpen, dan nog moeten ze vernietigd worden, want ze zijn een onderdeel van het gehate kapitalistisch systeem dat hoe dan ook moet bestreden worden. Geluk zal communistisch zijn, of niet.


De vernietiging van een ggo-aardappelveld in Wetteren op zondag 29 mei '11 was vooraf breed aangekondigd. In de weekeindeditie van de Standaard van zaterdag 28 mei met een reportage van 2 bladzijden. Titel: 'Aardappeloorlog in Wetteren'. Een uittreksel:

'Een aardappel die resistent is tegen de schimmelziekte phytophthora, die de Europese boeren jaarlijks een miljard euro aan schade bespaart en vele duizenden tonnen fungicide uit het milieu houdt; wie kan daar nu tegen zijn?
Velen, zo blijkt, want deze nieuwe aardappelvariant is het resultaat van genetische manipulatie. Wetenschappers hebben enkele resistente genen van wilde aardappelsoorten uit Peru ingebracht in varianten die geteeld worden voor consumptie. Maar de Europese consument houdt niet van dat gemorrel aan de DNA-structuur van haar voedsel, zo blijkt uit alle enquêtes. Met die enquêtes in de hand heeft de milieubeweging de Europese Commissie ervan kunnen overtuigen de deur zo goed als dicht te houden voor genetisch gemanipuleerd voedsel.
Wetenschappelijk onderzoek mag echter wel, en laat Vlaanderen nu net in de biotechnologie een koploper zijn. Vlaamse wetenschappers hebben begin mei in Wetteren een proefveld met genetisch gemodificeerde aardappelen aangelegd. Bij succes zal de vraag naar commercialisering concreet worden. Boerenorganisaties volgen het experiment dan ook met grote belangstelling, milieubewegingen met grote ongerustheid. De Field Liberation Movement heeft zelfs honderden activisten uit Vlaanderen, Wallonië, Engeland en Frankrijk gemobiliseerd om het proefveld komende zondag te vernietigen. Wetenschappers organiseren dan weer een tegenbetoging, Save our Science.
Biotechnologe Lieve Gheysen van de Universiteit Gent, die het experiment leidt, ziet komende zondag met enige ongerustheid tegemoet. In Frankrijk hebben de wetenschappers immers alle veldproeven met ggo's moeten staken omdat de velden systematisch vernietigd werden door radicale milieuactivisten.'

Het is dus vooraf al meer dan duidelijk: honderden activisten worden gemobiliseerd om het proefveld te vernietigen, niet om te debatteren.

Snellectuur van dit (lang) artikel

Wie wil, kan de opbouw van mijn betoog overslaan, en meteen bijna naar het einde van mijn artikel springen, met de titel Het gaat niet om ggo's wel om een aanval op 'het kapitalisme', waarin enkele uitspraken waarmee ik mijn betoog onderbouw gebundeld zijn, die duidelijk maken dat het niet gaat om ggo's, maar om het propageren van communisme en collectivisme, tegen 'de kapitalistische grootindustrie'.

Anders leest u hier gewoon verder:

Antikapitalistische activisten

Het gaat om extreem-linkse militanten, die helemaal niet uit zijn op dialoog. Niet te verwonderen dat daar een oudgediende van het eco-terroristische ALF (Animal Liberation Front) opduikt, Anja Hermans. Dinsdag 31 mei brengt De Standaard in 'Het Verhaal' een reportage over 'Wie zijn de eco-guerrillero's?' Een groep clowns blijken krakers uit Rijsel te zijn.
Enkele uittreksels:

'Zeg nog eens dat jongeren niet geëngageerd zijn, zegt Anneleen Kenis (30), die aan de KUL doctoreert over klimaatactivisme. Zelf betoogt ze ook mee. Aan de zijlijn weliswaar, want ze verwacht een kindje....
Wie er precies achter het engagement zit, is minder duidelijk. Voor de vierhonderd activisten zijn er minstens vijftien groeperingen van allerlei pluimage. Allemaal steunen ze de Belgian Field Liberation Movement die de veldbevrijdingsdag inrichtte.
Die actiegroep kreeg begin dit jaar pas vorm toen de plannen voor het aardappelveld openbaar werden. Een leider hebben ze niet. De Belgian Field Liberation Movement is zoals veel linkse activisten informeel en niet hiërarchisch. Voor een stuk komt de beweging voort uit een andere klimaatgroep Climate Justice Action waarbij Anneleen Kenis aangesloten is.
Allebei – zowel FLM als CJA – vloeien ze voort uit de andersglobalistenbeweging....
Na de klimaattop in Kopenhagen stond Anneleen Kenis mee aan de wieg van de Belgische groepering van Climate Justice Action. Het is een groepering die het klimaatheft in eigen handen wil nemen. ‘Het milieu is te belangrijk. Daarvoor moeten we wel vechten', vindt ze. ‘De maatschappij zit niet lief en constructief in elkaar. Als dialoog niet werkt, moeten we overgaan tot actie. De wereld verander je niet alleen aan een ronde tafel.'
Sinds ongeveer twee jaar organiseren ze klimaatactiekampen in België. Activisten leren daar hoe ze via burgerlijke ongehoorzaamheid het klimaatthema scherp kunnen stellen. ‘We gebruiken ons lichaam om een stem te laten horen die anders niet aan bod komt. Zo bezetten we bijvoorbeeld het kantoor van de lobbygroep voor emissiehandel in Brussel.' Zondag was de groep met een dertigtal leden in Wetteren vertegenwoordigd. ‘In grote lijnen komen onze ideeën overeen', zegt Jeroen Roelens (24) die het woord voert voor de Belgian Field Liberation Movement. ‘Het klopt dat onze groeperingen vaak overlappen. Wij focussen vooral op duurzame landbouw en op het verzet tegen genetisch gemodificeerde gewassen. We zijn gestart om te vechten tegen dit aardappelveld. Alleen door directe actie kunnen we ons doel bereiken.'...
Ook de Gentse sambaband Rhythms of resistance is een onderdeel van een internationale groepering. ‘In heel Europa zijn er antikapitalistische sambabands', zegt An Gordier...'

GGO-patattenhaters

Diezelfde dag (di 31.05.11) reageert Marleen Temmerman, Senator (SP.A) en wetenschapper, in een opiniestuk in DS: 'Hooliganisme is geen democratisch recht':
'Het enige 'positieve' aan de vernieling afgelopen weekend van de Wetterse proefakker met genetisch gemanipuleerde aardappelen is dat de wereld nu het ware gelaat ziet van de fundamentalisten en herrieschoppers die aan dat soort acties deelnemen. Die mensen zijn niet uit op discussie. Toen ik gisterenmorgen Europarlementslid Bart Staes (Groen!) op de radio hoorde pleiten voor meer maatschappelijk debat over genetisch gemodificeerde organismes (ggo's) kwamen mijn haren dan ook recht. Al jaren vraagt de wetenschappelijke wereld immers om meer debat, maar dat wordt net in de kiem gesmoord door tegenstanders.
Meer dan 10 jaar geleden wou ik, toen nog lid van Agalev, net dát debat op gang trekken en organiseerde ik een ronde tafel met voor- en tegenstanders van genetisch gemodificeerde gewassen. Met wetenschappers die op een objectieve manier de voor- en nadelen zouden uitleggen. Een van hen was professor Marc Van Montagu, een wereldwijd gerespecteerd wetenschapper, expert op het gebied van ggo's. Hij kreeg die dag gewoon de kans niet om ook maar iets te vertellen, laat staan om een evenwichtig debat op gang te brengen. Na vijf minuten werd hij de mond gesnoerd door schreeuwende fundamentalisten die niets positiefs wilden horen. Ook zijn pleidooi voor onafhankelijk onderzoek en strenge controles om te vermijden dat de zaaigoedmultinationals zoals Monsanto het terrein zouden domineren, werd niet gehoord.
De voorbije dagen was het weer zo ver: de wetenschappers gingen vooraf praten met de activisten van het 'Field Liberation Front', maar kregen het deksel op de neus. De ggo-patattenhaters werden het voorbije weekend uitgenodigd om hun standpunt op tv uit te doeken te doen, bij De Zevende Dag. Ook hier: tevergeefs. Wil het akkerbevrijdingsfront daarmee gewoon niet zeggen: eerst vernielen we de boel, dan hebben we de media-aandacht en daarna zien we wel wat we willen zeggen maar dat hebben we nog niet op een rijtje?'

Noot: in Ter Zake op maandag 30.05.11 kwam er wel iemand van het FLM naar de studio. Maar meer dan dat de ggo-onderzoekers 'meedoen aan het globalisme' en dat de rassen van het onderzoek 'zullen worden gecommercialiseerd' geraakte een zekere Steven De Sanghere niet. Wel wist hij nog te beweren dat er "dagelijks duizenden kinderen worden vermoord - onrechtstreeks - door het structureel geweld binnen de agro-industrie die geen plaats meer geeft aan de kleine boeren." Niet goed snik...

Zelfs de mensenrechten worden er bijgesleurd

Woensdag gaan dan Serge Gutwirth (docent rechtstheorie en -filosofie, rechtsvergelijking en mensenrechten aan de rechtsfaculteiten, VUB, tevens lid van de Vooruitgroep, een groep die zich de 'internationalistische linkerzijde' noemt), en Dirk Voorhoof (hoogleraar mediarecht en auteursrecht aan de UGent en de Universiteit van Kopenhagen), in een opiniestuk de poging tot vernietiging verdedigen (DS 01.06.11):

'Laten we de actie herleiden tot haar ware proporties: een eis om een politiek, intens, maatschappelijk debat over ecologie en economie, uitgedrukt via de vernietiging van een deel van een veldproef met aardappelplanten, gepaard gaande met wat schermutselingen en nogal wat aanhoudingen die wellicht tot strafvervolgingen leiden....'

Ze hebben zogezegd "de academische wereld in ieder geval niet met dezelfde overgave en pathos zien protesteren tegen de omvorming van het vrije wetenschappelijke onderzoek tot een hoogst competitieve knowledge economy, noch tegen het steeds meer afhankelijk worden van het onderzoek van partnerschappen met de privé-sector, om niet te spreken van de afhankelijkheid van grote biotech-bedrijven of multinationals in de agro-industrie."

Daar zijn ze dus weer, de boze multinationals. Zelfs het EHRM wordt er bijgesleurd, wat er op duidt dat vooral Serge Gutwirth, docent mensenrechten, de pen vasthield:

Het Mensenrechtenhof in Straatsburg bevestigde bij herhaling het recht om acties en manifestaties te organiseren. Als actievoerders daarbij niet altijd alle regels naleven, vindt het Hof dat de overheden daarop niet repressief mogen reageren omdat dit een voor de democratie nefast chilling effect met zich brengt. Integendeel, de samenleving, de democratie, onze leefomgeving is ermee gebaat dat deze stemmen kunnen gehoord worden en luid weerklinken op de plaatsen waar dit impact heeft. Volgens het Straatsburgse Hof moet de vrijheid van meningsuiting vooral worden beschermd wanneer zij betrekking heeft op kritiek en contestatie van beleid en heersende orde, wanneer het gaat om de uiting van ideeën die 'kwetsen, schokken of verontrusten'.

Men moet dus blijkbaar goed uit zijn doppen kijken als een docent mensenrechten het woord neemt, zoals we ondertussen al weten met Eva Brems. Hier komt een andere mensenrechtenactivist aan het woord, die eerst de met voorbedachten rade gepleegde poging om een veld te vernietigen reduceert tot 'een eis om een politiek, intens, maatschappelijk debat over ecologie en economie, uitgedrukt via de vernietiging van een deel van een veldproef met aardappelen...', en het verder in het opiniestuk heeft over 'een vorm van symbolic speech, waarbij de actievoerders de regels van de gerechtvaardigde actie zijn te buiten gegaan'. Kan mijnheer Gutwirth mij één arrest van Straatsburg noemen waarin met voorbedachten rade gepleegd geweld wordt goedgekeurd? Het gaat hier niet om het recht om acties en manifestaties te organiseren, waarbij dan in het heetste van het protest 'niet alle regels worden nageleefd'. Het FLM had vooraf duidelijk aangekondigd dat het de bedoeling was het veld te vernietigen: "Op zondag 29 mei zal een groep boeren, milieu-activisten en bezorgde burgers een proefveld in Wetteren ontdoen van genetisch gemanipuleerde aardappelen."

(Reactie van een lezer op de website
, op 03 juni 2011 omstreeks 21u55, van Matthias S., Mariakerke (Gent): Dirk Voorhoof is iemand die al herhaaldelijk heeft gesteld dat hatelijke meningen, waarbij niets vernield wordt, niet onder de vrijheid van meningsuiting vallen, omdat het geen meningen zouden zijn ('Haat is geen mening'), en tegelijk het vernielen van gemeenschapsgoederen zoals in casu wel een toepassing van de meningsvrijheid vindt. Als dat geen twee maten en twee gewichten zijn ...).

De veldvernielers willen het debat helemaal niet aanzwengelen

Vrijdag 3 juni reageren Johan Braeckman (hoogleraar wijsbegeerte UGent, oprichter van De Maakbare Mens en redactielid van SKEPP) en Maarten Boudry (postdoctoraal onderzoeker UGent) op Gutwirth/Voorhoof in De Standaard met een opiniestuk getiteld 'Wetenschapboycot als vrije meningsuiting?':

'De opiniebijdrage van Serge Gutwirth en Dirk Voorhoof over de aardappelkwestie (DS 1 juni) roept nogal wat vragen op. Zo vinden ze het problematisch dat de KU Leuven een personeelslid dat betrokken was bij de ‘veldbevrijdingsactie’ op het matje roept. Ze spreken zelfs van ‘Berufsverbot’. Iemand die betaald wordt om onderzoek te doen en in haar vrije tijd het werk van andere onderzoekers vernielt. Wie legt hier wie een verbod op? Gutwirth & Voorhoof minimaliseren de hele zaak met het argument dat het ‘om een eis om een politiek, intens, maatschappelijk debat over ecologie en economie’ gaat, ‘uitgedrukt via de vernietiging van een veldproef met aardappelen’. Willen de veldvernielers het debat aanzwengelen? Het antwoord is neen. Alle onderzoek moet worden stopgezet, elke plant waarvan de genen zijn gewijzigd moet kapot. Dat is niet onze interpretatie, zeggen ze zelf, klaar en duidelijk (Nvdr: dus wel de interpretatie van de aktievoerders zelf). Dat het onderzoek in Wetteren fundamenteel wetenschappelijk is, niet commercieel gemotiveerd en het schadelijk gebruik van fungiciden overbodig tracht te maken, valt bij de actievoerders in dovemansoren. Gutwirth & Voorhoof wekken de indruk dat de betrokken wetenschappers nog nooit hebben nagedacht over de mogelijke risico’s en maatschappelijke relevantie van hun onderzoek. Enkel de vernietiging van hun onderzoek – zeer eufemistisch als ‘symbolic speech’ aangeduid – zou hen tot een debat kunnen dwingen. Dat klopt niet, want over deze kwesties woedt al jaren een debat.'

Dinsdag 31 mei had Braeckman in De Morgen reeds gemeld dat hij tegen die veldvernietiging was. 'Aan dit aardappelveld kleeft geen onrecht':

'Vorige zondag was ik een van de paar honderd mensen die vreedzaam duidelijk maakten de aangekondigde vernieling van een wetenschappelijke studie niet te appreciëren.... Verder zal niemand die hen aan het werk zag, geloven dat ze dit doen om de boeren te steunen. Met deze vrienden hebben de boeren geen vijanden meer nodig. En het 'argument' dat genetisch gewijzigde organismen onveilig zijn want niet voldoende onderzocht is hier al helemaal absurd. De vernielde veldproef probeerde immers net dat te doen: de (on)veiligheid onderzoeken.... Wat is de fundamentele drijfveer van de neo-luddieten? Wat telkens terugkeert is de angst en afkeer voor alles wat ze beschouwen als 'onnatuurlijk'. Of het nu over biotechnologie of pakweg stamceltherapie gaat, telkens duikt de conservatieve reflex op dat het aan de mens niet toekomt om "te sleutelen aan het natuurlijke". Dat we reeds duizenden jaren gewassen veredelen, speelt blijkbaar geen enkele rol. Op een volstrekt ongenuanceerde en vaak compleet karikaturale manier moet de wetenschap het ontgelden. Zoals we in Wetteren konden waarnemen, leidt deze fundamenteel anti-humanistische houding tot een verwrongen legitimatie van geweld, dat gerationaliseerd wordt door te verwijzen naar een valse interpretatie van 'burgerlijke ongehoorzaamheid'. Het is dezelfde logica die Eric Rudolph ertoe bracht aanslagen te plegen op abortusklinieken, en 'Unabomber' Ted Kaczynski - een stichtend voorbeeld voor vele neo-luddieten - om bombrieven naar universiteiten te sturen. De Veldvernielersmilitie lapt fundamentele democratische principes aan haar combatlaarzen, onder het mom van veiligheid en rechtvaardigheid.'

Aardappelveld vernielen is een 'vreedzame actie'

Op het veld in Wetteren stonden bonkige gasten, met heel duidelijk in vette letters op hun T-shirt:

Faucheur volontaire
OGM NON
Ni dans les champs
Ni dans les assiettes


Hiermee geven ze zelf aan dat het hen om de vernietiging van alle ggo's gaat. 'Die mensen zijn niet uit op discussie,' zegt SP.a senator Marleen Temmerman terecht. Op de website van het FLM werd vooraf aangekondigd dat het er om gaat de aardappelen te vernietigen, in hun ziekelijke geest omschreven als zich ervan te 'ontdoen', of nog, dat dit vernietigen een 'geweldloze directe actie' betreft. Ze zijn duidelijk niet uit op discussie, want 'deze proefvelden zijn nutteloos en gevaarlijk'. Hun communiqué vooraf:

Op zondag 29 mei zal een groep boeren, milieu-activisten en bezorgde burgers een proefveld in Wetteren ontdoen van genetisch gemanipuleerde aardappelen. Daarnaast zal er ook een boerenmarkt worden georganiseerd waar iedereen terecht kan met vragen, voor discussie en om duurzame alternatieven van dichterbij te leren kennen. De Field Liberation Movement roept op tot geweldloze directe actie omdat ze de deur wil gesloten houden voor ggo-proefvelden in België. Deze proefvelden zijn nutteloos en gevaarlijk, en een schrijnend voorbeeld van de huidige afhankelijke positie van wetenschappers ten aanzien van een agro-industrie, die haar blinde winststreven laat primeren boven het algemeen belang.'

Blijkt dat het witte poeder dat de actievoerders op het veld strooiden, keukenzout was. Een bijkomend element dat bewijst dat het hen niet om 'het debat' gaat, maar om vernietiging, want als een hoge concentratie zout in de bodem dringt, wordt het bodemwater giftig. Planten zijn dan niet of minder in staat om nog water op te nemen. Er treedt een vertraagde groei op, of in het ergste geval, totale uitdroging en sterfte. Omdat het niet regende op 29 en 30 mei, kon het product wel verwijderd worden vooraleer het schade kon toebrengen.

Enkele vijzen los?

Men moet toch niet meer helemaal bij helder verstand zijn als men een aardappelveld vernielen een 'geweldloze actie' noemt. Sommigen draaien de zaken blijkbaar met het grootste gemak om. Zo bestond Meyrem Almaci (Groen!) het in een andere context om hogere belastingen en boetes 'besparingen' te noemen: "We kunnen in 2011 veel meer besparen dan de federale regering nu van plan is. Een beetje meer ambitie op dat vlak kan zeker geen kwaad.... Bijvoorbeeld door de notionele interestaftrek 'te temperen' en 1 miljard minder aftrek toe te staan." Anders gezegd: de belastingsdruk met 1 miljard verhogen. De boetes op het regulariseren van zwart geld fiks optrekken noemt ze ook 'een besparing'... (DS 30.04.11). Een ggo-aardappelveld vernietigen heet dan een veld 'bevrijden', en dan nog wel van 'synthetische aardappelen'.

De Wereld Morgen bericht over de vernietiging onder de titel: 'Proefveld in Wetteren bevrijd van synthetische aardappelen' woensdag 01 juni 2011 door Greet Brauwers, Neal Michiels, Bas Ruyters, Olivier Conrardy.
Uit het verslag: 'In de namiddag stond een geweldloze actie op het programma. Een grote groep aanwezigen begaf zich naar het veld om de synthetische aardappelen te verwijderen. De actievoerders slaagden in hun opzet en Steven van de Field Liberation Movement besloot tevreden dat de 2 doelen van de actie werden bereikt: een breed maatschappelijk debat over synthetische gewassen werd aangezwengeld en de dreiging van het proefveld voor de leefomgeving werd fysiek weggenomen.' Is dit in een roes door drugs geschreven?

Een lezersreactie, van Pieter Reuse, 04.06.2011 - 10:10... Ten derde kraaien jullie hier onterecht victorie m.b.t. maatschappelijk debat. Er is helemaal geen maatschappelijk debat over ggo's losgebarsten. Er is een maatschappelijk debat losgebarsten over de vraag of je als burger het recht hebt wetenschappelijk onderzoek te vernielen als je het niet eens bent met het onderzoek. En het zal niet verbazen dat slechts een fractie van de bevolking hierbij aan jullie kant staat.

Kameraden, sluit de gelederen

Barbara Van Dyck, een onderzoekster aan het departement Architectuur, Stedenbouw en Ruimtelijke ordening van de KUL, had een tijdelijk arbeidscontract als postdoctoraal onderzoeker. Iemand die betaald wordt om onderzoek te doen, ontpopte zich als iemand die in haar vrije tijd het werk van andere onderzoekers vernielt. Ze trad op als woordvoeder, deed mee aan de 'bevrijdingsactie' en bleek op geen enkele manier afstand te willen nemen van het gewelddadig karakter van de actie. Dat ze door de KUL om dwingende redenen ontslagen wordt, lijkt dan ook meer dan normaal. Zo ziet Eric Corijn het echter niet, want hij meent dat 'Barbertje moet hangen' (DS, za 04.06.11). Eric Corijn is cultuurfilosoof en sociaal wetenschapper, hoogleraar aan de VUB, en tevens lid van de Vooruitgroep, een groep die zich de 'internationalistische linkerzijde' noemt. Hij haast zich wel om zich te distanciëren van de veldvernietiging, maar verder vindt hij dat het gaat om snelrecht en inquisitie. Als reactie zal hij, zolang het ontslag niet werd ingetrokken, 'de diensten die hij in het raam van samenwerkingsovereenkomsten in de KU Leuven levert, staken', en zet hij voorlopig geen voet meer in een feodaal bedrijf, 'tot de smet is weggenomen'. Het is natuurlijk de vraag of hij wel samenwerkingsovereenkomsten heeft met de KUL (want er staat geen enkele concrete aanduiding hiervan in zijn artikel), en, als die er zijn, hoe hij denkt die te staken zonder contractbreuk te plegen...

De kern van de zaak: leve het communisme

Communist Eric Corijn verdedigt dus een linkse kameraad die het opneemt tegen de verfoeide kapitalistische internationale agro-industrie. Zijn kameraad in de Vooruitgroep, Lieven De Cauter, cultuurfilosoof verbonden aan de KU Leuven, zegt heel duidelijk waar het om gaat: niet om ggo's, wel om de strijd tegen het kapitalisme. Daarover pobliceert hij op dinsdag 31 mei 2011 een opiniestuk op De Wereld Morgen, met de titel:
'De kern van de ggo-zaak: de aarde is niet te koop'

'De kern van de zaak is voor mij verder niet het gevaar en de gevolgen op lange termijn van ggo’s (genetisch gemodificeerde organismen) voor mens en natuur, voor de volksgezondheid en de biodiversititeit, hoezeer dat ook een zorg moet zijn en voorwerp van debat. De kern van de zaak is zelfs niet of we ggo’s nodig hebben om hongersnoden te vermijden. Hoewel ook dat een heel belangrijke discussie is. Onderzoek toont aan dat de positieve effecten op voedselvoorziening minimaal zijn, maar goed. De kern van de zaak is de privatisering van gemeengoed van de mensheid. Alle andere thema’s moeten bekeken worden vanuit dat perspectief.'

Een reactie, van Filip Werkers, 31.05.2011 - 21:34: Uw premisse,uw 'kern van de zaak' Dat de aarde niet te koop is en uw conclusie om daarmee het kortzichtig vandalisme van een paar idioten te verdedigen is populistisch en manipulatief. Voor iemand die zichzelf het epitheton 'cultuurfilosoof' aanmeet verwacht ik op zijn minst een minimum aan rationele onderbouw. Helaas ben ik hier wel erg op mijn honger blijven zitten.

Bart Staes: tegen multinationale ondernemingen

Die zelfde dinsdag 31 mei 2011 publiceert Bart Staes, lid van het Europees Parlement voor Groen!, enveens zijn opinie op De Wereld Morgen, onder de titel: 'Dit is het debat dat ik wil voeren na 'Wetteren'

Een uittreksel: De anti-GGO actie die in Wetteren plaatsvond, zorgt voor bijzonder verhitte en bij wijlen ook boze reacties. De actie van Wetteren was aangekondigd als een symbolische actie, met een minimale vernietiging van gewassen.
Deze actie is totaal uit de hand gelopen. Er werd nodeloos geweld gebruikt. Dat valt te betreuren. Toch blijf ik ervan overtuigd dat symbolische acties van verzet, VOORZOVER ZE VREEDZAAM VERLOPEN, zonder meer een democratisch en legitiem middel zijn voor het uiten van een mening en voor het openbreken en aanzwengelen van een democratisch debat.
Het geweld van gisteren trekt de aandacht weg van het wezenlijke debat over de zin en onzin van GGO's. Dat is het debat dat ik wil voeren.....
De keuze voor GGO's versterkt de machtsconcentratie in de agrosector.
Nu reeds hebben 10 bedrijven wereldwijd tweederde van de zaadmarkt in handen. Tien bedrijven hebben wereldwijd 84 procent van de agrochemicaliën in handen en 10 supermarktketens (waaronder Wall-Mart, Carrefour en Tesco) hebben 25 procent van de wereldmarkt in handen.
De GGO-technologie zit in de handen van deze grote multinationale ondernemingen. En ieder wetenschappelijk onderzoek, al dan niet onafhankelijk opgestart, komt uiteindelijk onder druk van het grote geld in handen van die voedselgiganten. Het gaat om duur en hoogtechnologisch onderzoek waarbij ontzettend veel overheidsgeld en steun voor het biotechnologisch onderzoek direct of indirect naar dit soort bedrijven gaat.
Er bestaat een sterke verwevenheid tussen overheid, universiteiten en industrie. En de industrie beslist al te vaak mee over de aard en de inhoud van de te financieren programma's.'

Betogende onderzoekers: tegen industriële voedselproductie

In deze open brief aan hun collega's legt een groep onderzoekers, verbonden aan verschillende wetenschappelijke instellingen, in De Morgen (vrij 03.06.11) dan weer uit waarom ze in Wetteren kant koos voor de activisten. Titel: 'Waarom wij zondag actie voerden in Wetteren'

Een uittreksel:
'Biotechnologie past binnen het huidige, grootschalige, industriële landbouwmodel dat ecologisch onhoudbaar en sociaal onaanvaardbaar is. Het is ecologisch onhoudbaar omdat het enerzijds afhankelijk is van fossiele brandstoffen en anderzijds een zware impact heeft op het milieu. Het is sociaal onaanvaardbaar omdat het geen antwoord biedt op het probleem van de honger in de wereld, integendeel, het is er structureel mee verweven... De toepassing van gentechnologie is sterk verweven met de globale politieke en economische context. Volgens ons kan en mag een wetenschapper daar niet blind voor zijn. In die context is de veldproef een belangrijk radertje. Meewerken aan dat radertje is meewerken aan het model van industriële en gemonopoliseerde voedselproductie.'

Onder de elf ondertekenaars van de open brief: Anneleen Kenis, master in duurzame ontwikkeling en menselijke ecologie, onderzoekster aan de KU Leuven en Barbara Van Dyck, bio-ingenieur, doctor in de economische wetenschappen, onderzoekster aan de KU Leuven. De Anneleen Kenis van Climate Justice Action, en de Barbara Van Dyck, woordvoerster van de veldvernietigingsactie, die diezelfde dag op staande voet werd ontslagen door de KUL.


Het gaat niet om ggo's wel om een aanval op 'het kapitalisme'

We komen stilaan tot een afronding. Enkele uitspraken gebundeld, die duidelijk maken dat het inderdaad niet gaat om ggo's, maar om het propageren van communisme en collectivisme, tegen 'de kapitalistische grootindustrie':

- Anneleen Kenis: ‘Het milieu is te belangrijk. Daarvoor moeten we wel vechten. De maatschappij zit niet lief en constructief in elkaar. Als dialoog niet werkt, moeten we overgaan tot actie. De wereld verander je niet alleen aan een ronde tafel.' Anders gezegd: als we geen gelijk krijgen, gaan we de boel kort en klein slaan, en dat noemen we dan 'bevrijding'.
- Open brief van betogers in De Morgen: 'Meewerken aan dat radertje is meewerken aan het model van industriële en gemonopoliseerde voedselproductie.'
- Bart Staes: 'De GGO-technologie zit in de handen van deze grote multinationale ondernemingen. En ieder wetenschappelijk onderzoek, al dan niet onafhankelijk opgestart, komt uiteindelijk onder druk van het grote geld in handen van die voedselgiganten.'
- Serge Gutwirth: 'de academische wereld in ieder geval niet met dezelfde overgave en pathos zien protesteren tegen de omvorming van het vrije wetenschappelijke onderzoek tot een hoogst competitieve knowledge economy,... om niet te spreken van de afhankelijkheid van grote biotech-bedrijven of multinationals in de agro-industrie."
- Lieven De Cauter: 'De kern van de zaak is zelfs niet of we ggo’s nodig hebben om hongersnoden te vermijden. Hoewel ook dat een heel belangrijke discussie is. Onderzoek toont aan dat de positieve effecten op voedselvoorziening minimaal zijn, maar goed. De kern van de zaak is de privatisering van gemeengoed van de mensheid.
- Een reactie op De Wereld Morgen: Er zijn sterke argumenten aan te dragen voor de overtuiging dat dit experiment een schakel vormt in een industriëel wereldsysteem dat permanent structureel geweld pleegt tegen mens en natuur en dat niet alleen een groot deel van het leven op aarde bezig is te vernietigen maar binnen afzienbare tijd het einde van de menselijke beschaving tout court inluidt. Wie deze overtuiging toegedaan is, heeft eigenlijk de plicht dit experiment met alle legitieme ( geen aanvallend fysiek geweld tegen personen ) middelen te dwarsbomen. Als hij de morele moed opbrengt. Daarom verdienen de actievoerders de steun van alle humane democraten. Een krachtige democratie heeft dwarsliggers nodig die vanuit de fundamentele waarde van respect voor menselijk en niet-menselijk leven durven ingaan tegen een bepaald dogmatisch eenheidsdenken ook als dit zich wil tooien met het aureool van wetenschappelijkheid. (Door Gerd, 04.06.2011 - 19:01)
- Een andere reactie op De Wereld Morgen: ... Ik zet een stapje verder door 'de bende van Wetteren', hun doelen en vormen van actie voeren in een brede politieke, ideologische context te plaatsen. 'Wetteren' is een mijlpaal, waarmee een nieuwe generatie zich in Vlaanderen op de kaart zet. 'Resist!'. En geweldloosheid ? Het casino kapitalisme waaraan een bepaalde 'wetenschap' hand en span diensten verleent, is de motor van het wereldwijde imperialistische geweld in Irak, Afghanistan, Libië,.... Ook hier speelt 'het vrij wetenschappelijk onderzoek' een bedenkelijke rol. (Door Koen Calliauw, 31.05.2011 - 13:44)

De aarde is wel te koop

Op het stuk van Lieven De Cauter kwamen twee reacties van Joris Meys, die het hele verhaal van 'de aarde is niet te koop' op losse schroeven zet:

- 31.05.2011 - 18:57: Sorry, maar U vergeet dat de voor de huidige soorten in de biologische teelt ook kweekrechten moeten betaald worden. Bij aardappelen, om bij het onderwerp te blijven : voor Sarpo Mira aan DANESPO, voor Toluca aan Agrico, en voor Bionica aan Meijer BV. Deze drie bedrijven zijn aangesloten bij Breeders Trust, de organisatie die een aantal van onze boeren recent nog aanklaagde wegens het niet betalen van kweekrechten. Daarnaast wordt nog steeds de fout gemaakt dat alle GGO's op één hoop worden gesmeten. Dankzij GGO's hebben we nu insuline voor diabetici die niet uit dieren moet geoogst worden, en die geen risico op allergische reacties inhoudt. Dankzij GGO's moeten kazen niet meer gestremd worden met eiwit uit kalfsmagen. Cisgene GGO's verschillen wezenlijk van transgene GGO's. Het inbrengen van resistentie tegen een ziekte verschilt wezenlijk van het inbrengen van resistentie tegen een herbicide. Dit negeren getuigt van enige naïviteit. Ik geef graag toe dat de constructen van Monsanto vrij waardeloos zijn op langere termijn, en hun monopolie zeker doorbroken mag worden. Maar dat doe je niet door GGO's in het algemeen in vraag te stellen. Dat doe je door alternatieven aan te bieden en aan te prijzen, en de ontwikkeling van al-dan-niet GGO alternatieven te stimuleren. Geneesmiddelen, frisdranken, waspoeders, ... worden ook niet zomaar in de ban geslagen omdat ze nu door enkele grote multinationals worden gemaakt.

- 01.06.2011 - 16:29
"De kern van de zaak is de privatisering van gemeengoed van de mensheid." : Dat is blijkbaar niet de kern van de zaak, aangezien de privatisering evengoed geldt voor de biologische aardappelen die als alternatief worden aangehaald door Bart Staes en het FLM. De aarde is dus blijkbaar wel te koop, en als het om biologische teelt gaat, is die privatisering plots geen probleem meer. Is dat dan consistent?...

En inderdaad, heel recent nog, op zaterdag 16 april 2011 kon men in De Standaard een heel artikel lezen over 'Boeren moeten 'auteursrechten' betalen op aardappelen' - 'Grote kweekbedrijven slepen vijf Belgische aardappelboeren voor rechter. Uittreksel: 'Breeders Trust bestaat uit zeven grote aardappelkweekbedrijven uit Nederland, Duitsland en Denemarken. Ze ontwikkelen nieuwe aardappelsoorten. 'De zoektocht naar nieuwe aardappelrassen die meer opbrengen en meer kwaliteit bieden, duurt verschillende jaren en kan deze bedrijven tot drie miljoen euro kosten', zegt Geert Staring, algemeen directeur van de in Brussel gevestigde Breeders Trust. Zijn organisatie sleept in ons land nu bij wijze van voorbeeld vijf landbouwers voor de rechtbank, onder wie een opslaghouder, 'wegens het niet betalen van de kwekersrechten die gedurende dertig jaar op deze beschermde aardappelsoorten gelden', zegt Staring. Kwekersrechten zijn als het ware de auteursrechten van wie als eerste een nieuwe soort aardappel heeft geteeld.... Per landbouwer zouden de kwekersrechten per oogst een paar honderd tot zelfs duizend euro bedragen. In totaal zou het in België over een paar miljoen euro aan niet geïnde kwekersrechten gaan. 'En dat geld lopen onze kwekers niet graag mis, omdat het hen verhindert in nieuw onderzoek te investeren, waar de landbouwers uiteindelijk ook beter van worden', besluit Geert Staring.'

Wanneer de verdoemde 'kapitalistische agro-industrie' probeert een patent te nemen op gewassen, kan ze die twintig jaar beschermen tegen namaak. Nadien is het zoals bij generische geneesmiddelen: ze kunnen vrij gekopieerd, geproduceerd en verkocht worden. Kwekersrechten zijn blijkbaar dertig jaar verschuldigd, maar daar kraait geen FLM, geen Staes over. En ook geen linkse Vooruitgroepers Gutwirth, Corijn of De Cauter. Dat past niet goed in hun links-fanatieke ideologie.

Attac Vlaanderen

Een aantal jaren terug had ik een gesprek met iemand van Attac Vlaanderen, over het creëren van grotere welvaart in ontwikkelingslanden. In sommige landen bleek toen dat privé initiatief er voor zorgde dat de welstand er meer groeide (zoals bijvoorbeeld in Brazilië, Indië, sommige ex-oostblokstaten), dan in (bijvoorbeeld Afrikaanse) dictaturen en landen met veel overheidsinmenging en de daarmee bijna inherent samenhangende corruptie. Ik vroeg hem wat hij er tegen kon hebben dat de welstand groeide dankzij privé initiatief. Hij bleek er alles tegen te hebben, want "het gaat mij niet om de welvaart, maar om het invoeren van een communistisch systeem." Net zoals Lieven De Cauter over ggo's: zelfs als ze beter zijn, ik ben er tegen als ze in handen van 'kapitalisten' zijn. Het Belgian Field Liberation Movement, e.a., beweert dan wel velden te willen 'bevrijden', hun hoofdbetrachting is blijkbaar het volk te kluisteren, in een communistisch systeem. (Trouwens, Eric Goeman, woordvoerder van Attac Vlaanderen is ook lid van de Vooruitgroep).

Een uitsmijter

Bij het ontwikkelen en gebruiken van ggo's mogen zeker vragen gesteld worden. De menselijke hybris drijft er ons opnieuw toe dat we natuurlijke krachten willen bemeesteren. Voorzichtigheid is dus geboden, net als het besef dat de mens nieuwe technologie altijd ook ten kwade zal gebruiken. Maar vooruitgang is als de doos van Pandora: wat er uitkomt, krijg je er niet meer in. Als haveloze wilden een veld bestormen om het monster te doden en de mens weer naar onwetendheid te brengen, is een zuivere idiotie. In Frankrijk werd door het systematisch vernietigen van ggo-velden het publiek onderzoek volledig gestopt. Ook openbare financiering van onderzoek werd door intensief gelobby vaak stopgezet. Op die manier is onderzoek alleen nog materieel en financieel haalbaar voor privébedrijven. De vermaledijde agro-industrie dus, precies degene die volgens de ecofundi's de menselijke creativiteit enkel uit kwaadaardig winstbejag nastreeft. (Bart de Wever in De Standaard, 07.06.11).

En een nawoord: Berufsverbot?

Twee petities eisen dat het ontslag van Barbara Van Dyck wordt ingetrokken. 'Petitie tegen ontslag Barbara Van Dyck' kreeg (10.06.11, 12 uur) 2.265 ondertekenaars. Op het einde van de korte tekst wordt verwezen naar de andere petitie, die op vrijdag 10.06.11 de opiniebladzijden van De Standaard haalde. De krant had er meer dan anderhalve bladzijde voor over, daar waar anderen met moeite een halve tot driekwart bladzijde krijgen. Hier wordt de petitie zelfs bovenaan de voorpagina ruim aangekondigd: 'OP DE BARICADEN VOOR DE ONTSLAGEN BARBARA VAN DYCK - Noam Chomsky, Desmond Tutu, Ken Loach en 2.000 Belgische wetenschappers vrezen voor de academische vrijheid'. Zelfs de namen van de ondertekenaars worden gepubliceerd, terwijl anders De Standaard zelfs al maar bij enkele ondertekenaars naar zijn website verwijst om te weten wie tekenden. De originele versie 'Geen ontslag voor onderzoekster en activiste Barbara van Dyck!' staat hier ...
Wie de tekst van de petitie(s) opstelde en de eerste ondertekenaars zijn, wordt niet bekend gemaakt. Wel kan men op De Wereld Morgen lezen: 'Er werd ook al een petitie opgesteld die door academici als Chris Kesteloot, Erik Swyngedouw en Lieven De Cauter werd ondertekend.
(zat 04 juni 2011 door christophe callewaert: 'Protest tegen ontslag KUL-onderzoekster komt op gang'). Het is geen toeval dat die namen opduiken, alle drie maken ze deel uit van de Vooruitgroep.

Klein uittreksel uit de petitie: 'Met deze disproportionele maatregel, die neerkomt op berufsverbot, schendt de universitaire overheid een van de kernwaarden die centraal staat in haar handvesten, met name die van de academische vrijheid.... Door een medewerker te ontslaan wegens haar sympathiebetuiging met een actie, schrijft de KU Leuven zich in in een nieuw klimaat van criminalisering van activisme, en zelfs van criminalisering van sympathie voor activisme. Wat de onderzoekster wordt aangewreven zijn haar open sympathieën en solidariteit met de Field Liberation Activisten, en niet haar daden. Men behoeft het doelwit en de tactiek van de actie niet goed te keuren om de bredere maatschappelijke inzet van de actie te onderkennen: wat is een sociaal rechtvaardige en ecologisch duurzame landbouw?'

Ik ben helemaal niet onder de indruk van de kromme redeneringen, in de stijl van het FLM, waarbij zaken op zijn kop gezet worden. Hier wordt 'vernietigen' niet omgeturnd in 'bevrijden', maar wordt haar ontslag aangeduid met de zwaar beladen en volledig verkeerd gebruikte term 'Berufsverbod'. Niet voor niets ook heet het niet gewoon 'een beroepsverbod', in het Nederlands, maar wordt de term in het Duits gebruikt. Wat de beslissing meteen een 'ranzig smaakje' moet geven. In 1933 werd namelijk in nazi-Duitsland het Berufsbeamtengesetz ingevoerd, waardoor Joden en politieke tegenstanders van de nationaalsocialisten werden uitgesloten van bepaalde beroepen. In 1972 werd een Radikalenerlass uitgevaardigd, in de wandelgangen ook Berufsverbot genoemd, waarbij als extremisten beoordeelden werden uitgesloten als ambtenaar. Deze maatregel was gericht tegen mensen met radicale opvattingen en sympathisanten van linkse partijen en actiegroepen. Het was vooral bedoeld als antwoord op de acties van de Rote Armee Fraktion. De maatregel liep tot 1976. Dat het ontslag een berufsverbod betref is dus een leugen: ze kreeg geen enkel verbod om eender welk beroep uit te oefenen. Er wordt ziekelijk met woorden gespeeld, zij was zogenaamd alleen maar een sympathisant. Ze was dan wel niet als clown verkleed, of ze behoorde niet tot de stoere Rijselse krakers met op hun T-shirt 'Faucheur volontaire - OGM NON', want in die tijd trad ze op als woordvoeder, en ze bleek op geen enkele manier afstand te willen nemen van het gewelddadig karakter van de actie. Ze riep integendeel op het wetenschappelijk werk van haar collega's te vernietigen.

In een interview verdedigt de ontslagen onderzoekster de actie tegen de veldproef in Wetteren. Als ze de klok kon terugdraaien, zou ze het opnieuw doen. "Als de verontwaardiging zo diep zit, kun je niet langs de zijlijn staan," zegt ze in De Morgen van vrijdag 10.06.11. De actie was volgens haar niet tegen de onderzoekers gericht, haar collega's uit Gent, maar tegen een veldproef die de belangen van de biotechindustrie dient: "De KU Leuven schermt met het argument 'vrijheid van onderzoek' maar in mijn ogen is hier geen sprake van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek." Ze verzet zich ook tegen het idee dat ze andermans wetenschappelijk werk heeft vernield. "Concreet zijn er in Wetteren wat hekken vervormd en aardappelen uitgetrokken. Dat weegt volgens mij niet op tegen de schade die deze veldproef toebrengt aan mens en milieu. Het gaat hier over een verdere vernietiging van ons ecologisch systeem." En de kern van haar betoog: "Daarnaast werken de ggo's de monocultuur én het monopolie van de multinationals in de hand. Het gaat hier niet alleen om ons milieu, maar ook over een sociaal onrechtvaardig landbouwmodel".

GGO's zouden dus geen probleem zijn als ze communist zouden zijn. Het is toch wel duidelijk dat ggo's slechts een voorwensel zijn voor extreemlinksen allerhande, met de Vooruitprofessoren op kop, om reklame te maken voor een collectivistisch systeem.

2 Comments:

At 27/6/11 13:39, Anonymous Jeroen Watté said...

De groep van 400 wetenschappers gefinancierd door instituten als de Wereldbank en andere die in 2008 het VN-rapport IAASTD publiceerden, en zich in gelijkaardige bewoordingen als die van de best geïnformeerde FLM-ers zeer kritisch uitsprak over industriële landbouw en meerbepaald ggg's, wellicht zijn al deze wetenschappers ook lid van de Vooruitgroep? In zijn interessant samenraapsel van snippers uit de media slaagt de auteur erin om naast de realiteit van dat VN-rapport te kijken. Hierbij wordt hij geholpen door de gangbare media die aan zijn kant staan. Nochtans kent hij DeWereldMorgen, waar zo'n VN-rapporten wel een plaats krijgen, zowel in de artikels/opinies als in de reacties daarop, waarvan de lezer toch blijk geeft er heel wat gelezen te hebben. Toch kiest de auteur ervoor om de "anti-ggo" (alsof al die wetenschappers tegen een technologie zouden zijn) groep als "communistisch" te labelen (wat dat ook moge betekenen) en daarmee is de kous af en vervalt gelijk ook de nood aan verdere argumentatie. Gemakkelijk.

 
At 30/9/11 21:21, Anonymous Anoniem said...

Misschien ook wel eens interessant om te lezen: http://www.dewereldmorgen.be/blog/anja-hermans/2011/06/06/ggo-proefveld-wetteren-door-het-bos-de-bomen-nog-zien

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>