1 november 2010

VN wil dat België islamofobie strafbaar maakt en vervolgt

De zoveelste internationale commissie komt zijn neus steken in de Vlaamse taalwetgeving. Ook nu weer was de aanstoker een Franstalige 'belgische' vereniging, de Ligue des droits de l'homme belge francophone. Volgens La Libre bekritiseert de VN Vlaanderen. Juister is: de VN bekritiseert België. Veel ernstiger is dat de VN in het zelfde rapport pleit voor het bestraffen van wie niet van één welbepaalde godsdienst houdt (islamofobie moet strafbaar gesteld worden). Het VN mensenrechtencommissariaat pleit hiermee voor het afschaffen van een fundamenteel mensenrecht, het recht op vrije meningsuiting. Moeten we niet beter uit deze organisatie stappen?

La Libre maakt van de publicatie van een rapport van het Hoog-Commissariaat van de Mensenrechten van de Verenigde Naties gebruik om zijn hoofdpagina van zaterdag 30 oktober op te smukken met de titel: 'L'Onu épingle la Flandre', met een foto over de hele bladzijde van betogers achter een groot aantal leeuwenvlaggen (Vlaamse wel te verstaan, geen Belgische..). De lezer krijgt een artikel over een volle bladzijde met de titel 'L'Onu critique certaines communes flamandes'. Wie heeft eerst de Uno de informatie bezorgd en nu een hint gegeven aan La Libre? De Franstalige Belgische Liga voor mensenrechten! La Libre: 'Benoît Van der Meerschen, président de la Ligue des droits de l’Homme, précise que le Comité a pu travailler sur base d’un rapport remis tant par l’aile francophone que flamande de la Ligue belge'. Het zijn dus weer eens onze 'waarde landgenoten' die de kat de bel aanbinden.

De Standaard neemt de informatie over op zijn website, zaterdag 30 oktober 2010, 9u 43, met de titel 'VN bekritiseren taalbeperkingen in Vlaanderen'. De tekst:

"Het Hoog-Commissariaat van de Mensenrechten van de Verenigde Naties heeft kritiek op de taalbeperkingen die sommige Vlaamse gemeenten opleggen. Dat staat te lezen in het vijfde periodieke rapport over de naleving van Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten (het zogenaamde BUPO-verdrag). Het bericht staat zaterdag te lezen in La Libre Belgique. De Vlaamse regering laat het VN-rapport 'grondig nalezen en analyseren'. Het rapport bevat een hele reeks aanbevelingen aan ons land. Het gros daarvan is gericht aan het adres van de federale regering. Zo is er onder meer kritiek op de overbevolking in de gevangenissen, het soms overdreven geweld van de ordediensten en het gebruik van de taser.
In het rapport zijn ook enkele aanbevelingen opgenomen voor het beleid van de Vlaamse regering. De voornaamste gaan over de taalcriteria die sommige Vlaamse lokale besturen hanteren. Zo tonen de VN-mensenrechtenexperts zich bezorgd over 'de beslissingen van sommige lokale Vlaamse besturen rond het kopen van gronden, de toegang tot huisvesting, het recht hebben op bepaalde sociale uitkeringen en het uitoefenen van een mandaat als verkozene (een verwijzing naar de niet-benoemde burgemeesters in de Brusselse rand, nvdr)'.
De VN vraagt de Vlaamse overheid om erop toe te zien dat het opleggen van taalvereisten door de lokale besturen in kwestie niet 'de deur openzet voor discriminaties'. De Vlaamse overheid wordt ook gevraagd om de betrokken inwoners te wijzen op hun recht bezwaar aan te tekenen tegen dergelijke beslissingen." (Einde citaat).

De VN-experts maken zich ook zorgen over huiselijk geweld, discriminatie van gehandicapten, de mogelijke onvoldoende onafhankelijkheid van de leden van het comité P, dat men bij vrijheidsberoving nog steeds niet vanaf de eerste uren toegang heeft tot een advocaat, enz. en vraagt België daar allemaal werk van te maken. Een correcte titel bij La Libre zou dus geweest zijn 'L'Onu épingle la Belgique'. Dat zou de waarheid geen geweld aan doen, maar op een zaterdag wel de verkoop niet zo stimuleren...

Het 'épinglé' over Vlaanderen betreft alleen enkele specifieke gemeentelijke reglementen (Vilvoorde, Gooik,..), niet de wooncode en betreft slechts een van de 21 aanbevelingen. Daarbij maken de VN-experts zich in dat ene punt zorgen dat die taalregels zouden kunnen leiden tot discriminatie. Ze zeggen niet dat het discriminatie is. Letterlijk: 'Le Comité est préoccupé par le fait que l’accès à certains droits prévus par le Pacte puisse être entravé du fait de décisions prises par certaines autorités communales de Flandre...'

Schaf al die taalregeltjes toch af

De Vlamingen worden weer in web-reacties op het artikel in La Libre voorgesteld als fascisten, nazisten en tuti quanti. De gebruikelijke reacties.., die vermeden kunnen worden. Ik heb eerder al verschillende keren geschreven dat al die pietluttige taalregeltjes beter kunnen afgeschaft worden. Laatst nog in een reactie op een open brief van burgemeester De Waele aan Dehaene, in het artikel (07.04.10) 'Open brief aan burgemeester De Waele'. Een uittreksel: "Al die speldenprikken tegen Franstaligen, ook de pas uitgelekte berichten over de druk op verkavelaars om 'Vlaamse' kopers voorrang te geven, zijn bovendien een druppel op een hete plaat. Alsof men de verfransing kan tegenhouden door in 2007 voor 75 sociale kavels een 'taalbereidheid' te eisen (Zaventem), of bij een verkaveling voor een vijftigtal woningen (Gooik) aan de verkavelaar te vragen dat hij best in het Nederlands in streekmedia adverteert. Bij tienduizenden vastgoedtransacties per jaar in Vlaams-Brabant kan elke 'eenderwelktalige' een woning of een appartement kopen op de vrije markt, en die enkele tientallen lapjes grond maken geen enkel verschil." Maar dit soort stomme regeltjes wordt steeds aangegrepen door onze Franstalige 'landgenoten' (of moet het op de duur niet 'vijanden' heten?) om ons voor laag tuig uit te maken. (In het artikel staan verwijzingen naar mijn eerdere artikels over het thema.). Schaf dus al die idiote regeltjes af.

La Libre, lokaal gazetje

La Libre zet dus maar weer eens vlaggezwaaiende Vlaamse betogers bij een artikel, nu op de voorpagina. Hoopt ze hiermee in de zaterdagse krantenwinkel en supermarkt lezers af te snoepen van Le Soir? Misschien is dat de bedoeling. Het toont alleen maar aan dat het een lokaal krantje is dat geen kwaliteit nastreeft, maar - net als alle andere kranten in dit land - de instant-emoties van de lezers wil bevredigen. Van een kwaliteitskrant kan men verwachten dat hij 'épingleert' dat de VN vraagt de vrije meningsuiting aan banden te leggen, en dat België zou moeten optreden tegen 'islamofobie'. Dàt verdient een grote kop op de voorpagina. Voor onze lokale blaadjes is dat te hoog gegrepen. Niet een degelijke reportage met een kritische noot over het rapport komt er bij La Libre uit de bus, maar 'Vlamingen bachen'. Liever onderhoudt men in Francofolieland een klimaat van vijandschap tegen de Vlamingen dan in te gaan op het gevaar van een beperking van het vrije woord. De Standaard vermeldt (op basis van een Belga-bericht) niet eens dat de specialisten 'islamofobie' strafrechtelijk willen laten beteugelen. (Hieronder in bijlage A: documentatie over het periodiek rapport over België en links naar de geciteerde documenten. Het periodiek rapport over België werd opgesteld tijdens de 100ste sessie van het Comité van de rechten van de mens, gehouden in Geneve van 11 tot 29 oktober '10. Naar de zitting over België stuurde ons land 16 ambtenaren, de Polen zelfs 24 voor hun zitting).

Islamofobie moet bestraft worden volgens steeds meer leden van de VN

Veel ernstiger dan het gezever over het onbestaande risico van schending van fundamentele mensenrechten omwille van een taalbereidheidsregel voor de aankoop van een paar sociale kavels in Vilvoorde is dus dat die VN-organisatie, het Hoog-Commissariaat van de Mensenrechten, die zou moeten opkomen voor de rechten van de mens - waaronder toch een van de meest fundamentele rechten, het recht op vrije meningsuiting - in tegendeel pleit voor het vervolgen en bestraffen van wie een bepaalde godsdienst niet genegen is. Niet eender welk godsdienst, maar specifiek de islam. De verantwoordelijken voor islamofobie zouden moeten vervolgd en gestraft worden. Duidelijk wil dit zeggen: strafrechtelijk vervolgd, en gestraft met boetes en/of gevangenisstraffen. (Letterlijk: L’État partie devrait intensifier ses efforts pour combattre les actes d’antisémitisme, de racisme et d’islamophobie, notamment en enquêtant, en poursuivant et en punissant les responsables. Zie ook onderaan bij de documentatie, punt A.3. de volledige aanbeveling nr. 22 aan België). Blijkbaar heeft de 'Ligue des droits de l'homme belge francophone' daar geen problemen mee? In het artikel in La Libre hoopt hun voorzitter in tegendeel dat een nieuwe volwaardige regering daar allemaal werk zal van maken: "Le directeur de la Ligue des droits de l’Homme espère que ces "failles" du système belge "épinglées par des experts internationaux", seront prises en considération lors de la formation du gouvernement. Et le cas échéant par les députés belges si les affaires courantes étaient amenées à durer encore."

Veel VN-leden willen al langer dat kritiek op godsdiensten wordt gesmoord, vooral op de islam, en dat oppositionele meningen tegenover godsdiensten niet mogen worden geuit. Hiervoor wordt een wel erg kromme redenering gemaakt, om ze niet te doen vloeken met het recht op vrije meningsuiting: belediging van godsdiensten is een ernstig affront voor de menselijke waardigheid die leidt tot een beperking van de vrijheid van godsdienst van de aanhangers. En daarom moet dus godsdientskritiek strafbaar worden. Maar er zijn ondertussen zoveel 'mensenrechten' uitgevonden en in internationale verdragen opgenomen dat zelfs een docente mensenrechten er niet meer altijd wijs uit geraakt Het zijn er zoveel, dat ze tenslotte met elkaar in conflict moeten komen. (Zie ook het artikel (30.08.10): 'Sluipend gif van Eva Brems'). Sinds 1999 maken de moslimstaten (the Organisation of the Islamic Conference – OIC) zich sterk voor de VN-resolutie ‘Combating Defamation of Religions’. In de loop van 2008 en 2009 hebben zij hun best gedaan om de resolutie bindend te maken. Landen zouden dan verplicht worden anti-blasfemie-bepalingen in hun eigen wetgeving op te nemen. In maart 2009 was het bijna zover. De resolutie 10/22 (26 maart '09) van de Raad voor Mensenrechten (zie uittreksels en link in bijlage B) kreeg geen meerderheid. 23 waren voor, 11 tegen en 13 onthielden zich. Westerse landen hebben zich verzet tegen het onaantastbaar maken van 'beliefsystemen' (mensenrechten zijn er voor mensen, niet voor geloofssystemen). Op 18 december 2009 is er bij de Verenigde Naties alweer een resolutie goedgekeurd die de ‘defamation of religions’ betreurt (General Assembly resolution 64/156 of 18 December 2009. 80 stemmen voor, 61 tegen en 42 onthoudingen). Een dergelijke resolutie is niet bindend en heeft geen directe gevolgen, maar men ziet ze dus toch NU AL doorsijpelen in aanbevelingen aan lidstaten, zoals nu aan België. En wellicht krijgen de islamitische staten wel eens een meerderheid voor een dergelijke bindende resolutie?

Waarom er niet uitstappen?

Of het nu een federaal België blijft, of een confederaal België, of een onafhankelijk Vlaanderen wordt, de deelname aan een organisatie als de Verenigde Naties moet in vraag gesteld worden. Moet niet overwogen worden uit de VN te stappen vóór hier islamofobie strafbaar wordt gesteld? Ook uit de Raad van Europa stappen met zijn Europees Hof voor de Rechten van de Mens? Want ook dat gaat zijn boekje steeds meer te buiten, voornamelijk in asielzaken. Het beslist zelf in de plaats van de nationale instanties, het legt kortgedingmaatregelen op hoewel het daarvoor niet bevoegd is en eist dat die onmiddellijk worden uitgevoerd. Het riep bovendien een werkloosheidsvergoeding uit tot een eigendomsrecht. Het breidt zijn bevoegdheden op sluipende wijze uit. Dat zegt niemand minder dan Marc Bossuyt, naast voorzitter van het het Belgisch Grondwettelijk Hof ook academicus, in een uitvoerig interview met John De Wit, gepubliceerd (of moet men zeggen 'verstopt' in de rubriek 'experts') op de website van Gazet van Antwerpen, naar aanleiding van de publicatie van een nieuw boek van Marc Bossuyt - in eigen naam - over de rechtspraak van het Europees Mensenrechtenhof in Straatsburg in asielzaken. (Strasbourg et les demandeurs d'asile: des juges sur un terrain glissant, Bruylant, 2010, 189 p.) Interview gepubliceerd op 11 mei '10 met de titel: 'Bossuyt: "Mensenrechtenhof gaat boekje te buiten in asielzaken".

En wellicht moeten we ook uit de Europese Unie stappen, om alleen nog deel uit te maken van een te vormen confederaal democratisch Europa, naar Zwitsers model, waar de burgers van elk land het laatste woord hebben via bindende referenda? Lid worden bijvoorbeeld van de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) in plaats van lid van de EU? Al die internationale verdragen keren zich op de duur tegen de democratie, in stand gehouden door legers internationale en nationale ambtenaren en gesteund door een horde gesubsidieerde NGO's met hun eigen agenda. Met directe democratie kunnen we ons als burgers het best tegen misbruik van overheden wapenen. Daarvoor hebben we dan geen UNO, EU of internationale rechtbanken nodig.

----------------------------------------

Bijlagen

A. Documentatie over het periodiek rapport over België

Comité des droits de l’homme

Centième session,

Genève, 11-29 octobre 2010

Samenstelling van het comité

A.1. Liste des points à traiter à l’occasion de l’examen du cinquième rapport périodique de la Belgique (CCPR/C/BEL/5) (Distr. générale 13 avril 2010)

Paragraphe 9. Veuillez indiquer les mesures prises par l’État partie afin que l’accès à certains services communaux ne soit plus conditionné, dans certaines communes néerlandophones, par l’exigence absolue de connaissance ou d’engagement d’apprendre le néerlandais.

A.2. Réponses écrites du Gouvernement de la Belgique à la liste de points à traiter (CCPR/C/BEL/Q/5) se rapportant à l’examen du cinquième rapport périodique de la Belgique (CCPR/C/BEL/5) (Reçues le 20 août 2010)

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points à traiter

63. Sur le plan local, un certain nombre de décisions ont été prises en Flandre soumettant à des conditions linguistiques l’achat de terrains communaux ou la mise en œuvre d’autres règlementations locales. Ces décisions ne prennent pas appui sur l’exécution du Code Flamand du logement (Wooncode) et une distinction doit donc être faite.

64. Le Code flamand du logement a été adopté par décret. Il prévoit que l’hébergement social, visant un public très varié de résidents, est soumis à une exigence de bonne volonté d’apprendre des notes élémentaires en néerlandais (le niveau le plus bas, équivalent au niveau A1 du Cadre européen de référence commune) et assorti d’une offre gratuite de leçons.

65. Aussi bien le Conseil d’État que la Cour constitutionnelle ont estimé que les dispositions pertinentes du Code du logement étaient nécessaires, proportionnelles à la lumière de l’intérêt général et en conformité aux droits et libertés des Belges tels que garantis par la Constitution belge et les conventions internationales sur les droits de l’homme auxquelles la Belgique est partie.

66. Par ailleurs, cette exigence linguistique n’a encore donné lieu à aucun refus de candidats locataires et aucun signal n’a été reçu selon lequel les dispositions en cause constituaient un obstacle pour les personnes concernées.

67. Pour ce qui est des dispositions locales, il s’agit de décisions qui ont été prises par les conseils communaux en vertu de l’autonomie que leur confère l’article 41 de la Constitution.

68. En application de l’article 162 de la Constitution, ces décisions font l’objet d’une tutelle administrative de la part de la Communauté flamande, telle qu’organisée par les articles 248 à 261 du décret communal du 15 juillet 2005. Cela signifie dans la pratique que les décisions des autorités communales sont immédiatement exécutables dès que l’organe communal compétent les a adoptées. Elles sont soumises aux règles des tutelles dans les délais prévus par le décret communal.

69. Les décisions des autorités locales ne sont en effet que rarement soumises à une enquête, laquelle nécessite que l’autorité de tutelle soit saisie au moyen d’une plainte, d’une lettre de réclamation ou de toute autre communication dans les délais prévus par le décret communal. Après expiration des délais, chacun peut encore contester devant les tribunaux compétents la légalité des décisions communales dans des cas concrets.

70. Dès lors qu’il est saisi, le Gouvernement flamand exerce ses compétences de tutelle administrative et soumet les dispositions mises en cause à une enquête. Cela s’est notamment passé au moment où les communes ont voulu réglementer l’usage d’une autre langue dans les cas où la législation l’autorise.

71. À cet égard, on peut se référer au fait que, par exemple, le Gouvernement flamand a annulé une décision du conseil communal de Liedekerke par laquelle l’accès aux plaines de jeu communales avait été refusé aux enfants qui ne parlaient pas le néerlandais. Dans d’autres cas qui ont fait l'objet d'une demande d'information de la part de la Commission européenne (notamment à Zaventem en ce qui concerne une vente immobilière et à Gramont où les demandeurs d'un revenu d'intégration devaient s'engager à apprendre le néerlandais), le Gouvernement flamand n’a été saisi par aucune lettre de réclamation, ni par les résidents ni par les membres du conseil communal, pas plus de la part de la majorité que de celle de l’opposition.

72. Ces décisions du conseil communal n’ont pas non plus été soumises à une enquête dans le cadre de l’exercice de la tutelle administrative et, par conséquent, le Gouvernement flamand ne dispose pas d’une connaissance suffisante des différents éléments et des considérations juridiques qui entourent nécessairement ces décisions. Cela n’exclut pas que ces décisions puissent être soumises à un contrôle de leur légalité de la part des cours et des tribunaux au titre de l’article 159 de la Constitution.

A.3. Examen des rapports soumis parles États parties conformément à l’article 40 du Pacte
Projet d’observations finales du Comité des droits de l’homme - Belgique

10. Le Comité est préoccupé par le fait que l’accès à certains droits prévus par le Pacte puisse être entravé du fait de décisions prises par certaines autorités communales de Flandre, notamment en ce qui concerne l’achat de terrains communaux, l’accès à des services et au logement la jouissance de certaines prestations sociales, ainsi que l’exercice du droit d’être élu, exigeant la connaissance ou l’apprentissage du néerlandais, et créant ainsi une discrimination à l’égard d’autres catégories de la population (art. 2, 17, 25, 26).

L’Etat partie devrait veiller, conformément à l’article 50 du Pacte, à ce que les décisions prises par des autorités communales sur l’exigence linguistique n’ouvrent pas la voie à des discriminations dans l’exercice des droits énoncés par le Pacte à l’égard d’autres catégories de la population. Il devrait également favoriser la connaissance et l’exercice du droit de recours contre de telles décisions, auprès de la population concernée. ...

22. Le Comité est préoccupé par la résurgence d’actes antisémites, racistes et par le taux élevé d’actes et de propos islamophobes dans l’Etat partie. Le Comité est particulièrement préoccupé par la propagation de ce phénomène dans les médias, en particulier Internet, ainsi que par la banalisation du discours islamophobe notamment par des partis politiques qui reçoivent un financement public. Le Comité regrette, que la proposition de loi visant à interdire les manifestations néo-nazies n’ait pas été suivie d’effet devant la Chambre des représentants et soit devenue caduque (art. 2, 20).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour combattre les actes d’antisémitisme, de racisme et d’islamophobie, notamment en enquêtant, en poursuivant et en punissant les responsables. Il devrait également poursuivre ses efforts afin de lutter efficacement contre la propagation de ce phénomène dans les médias, en particulier Internet. L’Etat partie devrait enfin reconsidérer la possibilité de faire examiner la proposition de loi visant à interdire les manifestations néo-nazies et envisager la cessation du financement public de partis politiques propageant la haine, la discrimination ou la violence.


B. Human Rights Council, Tenth Session, 26 March 2009

Resolution 10/22. Combating defamation of religions
Stressing that defamation of religions is a serious affront to human dignity leading to a restriction on the freedom of religion of their adherents and incitement to religious hatred and violence,..

10. Emphasizes that, as stipulated in international human rights law, including articles 19 and 29 of the Universal Declaration of Human Rights and articles 19 and 20 of the International Covenant on Civil and Political Rights, everyone has the right to hold opinions without interference and the right to freedom of expression, the exercise of which carries with it special duties and responsibilities and may therefore be subject to limitations only as provided for by law and are necessary for respect of the rights or reputations of others, protection of national security or of public order, public health or morals and general welfare; ...

12. Strongly condemns all manifestations and acts of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance against national or ethnic, religious and linguistic minorities and migrants and the stereotypes often applied to them, including on the basis of religion or belief, and urges all States to apply and, where required, reinforce existing laws when such xenophobic or intolerant acts, manifestations or expressions occur, in order to deny impunity for those who commit such acts;

Adopted on 26 March 2009 by a recorded vote of 23 to 11, with 13 abstentions. The voting was as follows:

In favour: Angola, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bolivia, Cameroon, China, Cuba, Djibouti, Egypt, Gabon, Indonesia, Jordan, Malaysia, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Philippines, Qatar, Russian Federation, Saudi Arabia, Senegal, South Africa;
Against: Canada, Chile, France, Germany, Italy, Netherlands, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland;
Abstaining: Argentina, Brazil, Bosnia and Herzegovina, Burkina Faso, Ghana, India, Japan, Madagascar, Mauritius, Mexico, Republic of Korea, Uruguay, Zambia.

10 Comments:

At 1/11/10 15:17, Anonymous Luc Van Braekel said...

"Maar dit soort stomme regeltjes wordt steeds aangegrepen door onze Franstalige 'landgenoten' (...) om ons voor laag tuig uit te maken. Schaf dus al die idiote regeltjes af."

U wil onze houding dus laten bepalen door de afdreigingen en het gejen van de overzijde? U wil dus dat Vlaanderen het signaal geeft dat dreigen en schelden iets uithaalt en resultaten afwerpt?

Zij schelden ons uit voor laag tuig, precies opdat we die regeltjes zouden afschaffen en opdat we de taalwetgeving zouden versoepelen. Want die regeltjes vormen mee de drempel tegen een mogelijke verfransingsvloedgolf in vergelijking waarmee de huidige verfransing van de rand slechts klein bier is. Die regeltjes maken deel uit van een arsenaal aan middelen die de strikte interpretatie van de taalwetgeving recht moeten houden.

De taalwetgeving moet de verfransing tegenhouden of vertragen, en dat is pas mogelijk als zij strikt wordt toegepast, inclusief de bijkomende regeltjes die de strikte interpretatie veilig moet stellen.

Het afschaffen van die volgens u "stomme" regeltjes, zal geïnterpreteerd worden als een teken van zwakheid, en als een signaal "neem het vanaf nu ook maar minder nauw met die hele taalwetgeving". En ook: blijf ons maar afdreigen en beschuldigen op internationale fora, want dat levert resultaten op.

 
At 1/11/10 16:36, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ PVdA

Met uw aanbeveling om uit een democratie-ondermijnende organisatie als de VN te stappen getuigt u van 'gezond verstand' en van overlevingswil. Maar, met uw aanbeveling om de eigen taalwetgeving af te schaffen, onder druk van de andere zijde (zoals Luc Van Braekel uitlegde), doet u juist het tegenovergestelde.

 
At 1/11/10 17:49, Blogger Bruce Graeme said...

Moslims zijn al meer dan 1400 jaar gegijzeld door hun godsdienstige systeem.
Ze zijn eenvoudig nooit blootgesteld aan de wereld buiten hun islamitische beperkte gevangenis. Ze volgen blindelings hun dogma en zijn in het geheel niet in staat tot zelfreflectie en zelfkritiek.Wat de islam ons leert? Niets dan haat dragen. Wie niet in de islam gelooft, moet gedood worden. Van jongs af aan worden de moslims gehersenspoeld over hun missie op aarde: vechten voor de islam. Dat stelt de Koran duidelijk: doden of gedood worden. Ik vind dus niet dat de islam een geloof is. Het moet ook niet als een geloof behandeld worden, het is een politieke ideologie die haat verkondigt.

En hoe zit het met de mensen die zeggen dat de islam een boodschap van vrede is? Óf ze misleiden anderen óf ze weten weinig over de islam. U bent waarschijnlijk bekend met het principe van Al Takiyya. Het betekent dat moslims mogen misleiden en liegen om hun doel te bereiken.

Elke moslim op aarde heeft als missie om de islam met het zwaard te verspreiden. Moslims denken dat de islam ooit de hele wereld gaat veroveren. Op de Saoedische vlag staat een zwaard. Het statement daarboven zegt: Er is geen God dan Allah en Mohammed is Zijn boodschapper. Die Saoedische vlag staat voor de superioriteit van de islam, en voor de ambitie om die met geweld op te leggen aan de niet-moslim. De vlag toont zo het onderliggende fundament van de islam.

 
At 1/11/10 17:50, Blogger Bruce Graeme said...

De mensheid wordt op dit moment geconfronteerd met een probleem, eigenlijk een crisis: de islam. En niet met het judaïsme of christendom. De wereld heeft geen problemen met de joden, waarom zouden we ons daar druk over maken? Joden zijn maar met vijftien miljoen mensen op deze wereld. Maar als slechts twee procent van de moslims radicaliseert, zal de hele wereld een crisis beleven.

De islam is de enige religie die zijn opvattingen verdedigt door kerken af te branden en ambassades op te blazen. Ik heb nog nooit een jood een kerk zien opblazen of zien protesteren door anderen te doden.

De dreiging die van de islam in het Westen uitgaat, is veel serieuzer dan het Westen zich realiseert. ’En hoe zit het met de gematigde moslims?

Als je met gematigd bedoelt dat mensen weigeren zich met terroristische acties in te laten, dan is de meerderheid van de moslims gematigd. Maar als je met gematigd mensen bedoelt die geen terrorisme plegen én ook actie ondernemen om het te stoppen, dan slinkt die meerderheid snel en wordt het een heel kleine minderheid. Hoe vaak hoor je moslims zich uitspreken tegen Osama Bin Laden en het terrorisme? Niet echt vaak. En ik geloof dat diegenen die zich gematigd noemen, vooral de niet-Arabische moslims, niet veel over de islam weten. Inderdaad, je kunt ze gematigd noemen in de zin dat ze matige kennis over de islam hebben.

 
At 1/11/10 17:51, Blogger Bruce Graeme said...

De botsing die we waarnemen in de wereld is niet een ‘clash of civilisations’; het is een botsing tussen tegengestelden, tussen twee tijdperken. Een botsing tussen een mentaliteit die in de Middeleeuwen thuishoort en een andere mentaliteit, die thuishoort in de 21e eeuw.
De strijd tussen het vrije Westen en de islam is een botsing van tijdperken – tussen achterlijkheid en beschaving, vrijheid en onderdrukking.

De islam is een systeem dat ongelijkheid bevordert, kennis en vrijheid ontmoedigt, gelijke rechten voor vrouwen tegenwerkt en al 1400 jaar stilstaat.Islam is geen religie, maar een politieke, haatdragende ideologie.

Noem een islamitisch land en vertel wat je ziet. Achterlijkheid. Armoede. Dictatoriaal bestuur. Onwetendheid. De islam een beetje bijsturen is zinloos. Mensen proberen al eeuwen om de islam een beetje bij te sturen. Zij zijn vermoord. Het is tijd om duidelijk te zijn.

 
At 1/11/10 17:51, Blogger Bruce Graeme said...

Er is geen vreedzame of radicale islam. Islam is islam. Ik heb een hekel aan die termen: politieke, radicale, extreme. Politiek-correcte onzin.

Aan de ene kant wordt in de moskeeën, op scholen en thuis aan de jonge moslims onderwezen dat niet-moslims kaffers zijn, ongelovigen, die geen respect verdienen, dat moslims nooit moeten assimileren in de westerse samenleving, dat de dood meer waard is dan het leven, dat Joden varkens en apen zijn, dat het verkrachten van niet-moslims geen misdaad is en dat het is toegestaan om je vrouw te slaan om haar te disciplineren, en ik zou nog lang door kunnen gaan met het opsommen van onacceptabele moslimactiviteiten die door de shariawetgeving zijn toegestaan. Aan de andere kant horen we totaal onredelijke boodschappen over tolerantie van Europese leiders, zoals het proces tegen Geert Wilders wegens haatzaaien.

 
At 1/11/10 17:52, Blogger Bruce Graeme said...

In plaats van zijn recht op vrije meningsuiting te verdedigen wordt Wilders gestraft vanwege het feit dat hij de strijd tussen de islamisering van het Westen en de noodzaak om de vrije wereld te beschermen bespreekbaar maakt. In plaats dat men het recht van Wilders op zijn voorkeur voor de ware liberale waarden verdedigt tracht men hem het zwijgen op te leggen en wordt hij beschouwd als een racistische islamofoob. De Nederlandse zaak tegen Wilders is een uitdrukking van de machtige invloed van de Organisation of the Islamic Conference op de Europese instituties. Deze Organisatie, een associatie van 57 islamitische staten, streeft naar een resolutie van de Verenigde Naties die kritische dissidente stemmen tegen de islam zou kunnen verbieden. Dit initiatief is uiterst destructief en gevaarlijk. Zoals in de zaak van de Geert Wilders blijkt, is het liberale establishment, toegejuicht door de groeiende moslimpopulatie, in staat om met succes iedereen die de islam bekritiseert af te schilderen als oorlogshitser, anti-vrede, rechts extremist, racist en islamofoob.

De strijd tussen de islam en het Westen een strijd tussen een mentaliteit uit de Middeleeuwen en een van de 21e eeuw. Het is een strijd tussen beschaving en achterlijkheid, tussen barbaarsheid en rationaliteit, tussen vrijheid en onderdrukking. Een strijd tussen zij die vrouwen als beesten behandelen en zij die ze als mensen behandelen.

 
At 1/11/10 18:19, Blogger Philippe Van den Abeele said...

@ Luc & Marc
Te vlug gelezen, wat er niet staat, en wat ik ook niet bedoel. Ik zeg niet dat 'de taalwetgeving' moet worden afgeschaft. De ambtelijke voertaal in Vlaanderen is het Nederlands, en ik stel niet voor daar iets aan te veranderen. Ik heb het dus niet over 'de taalwetgeving', en nog minder 'om die af te schaffen', maar over pietluttige regeltjes die er toch op duiden dat we een Keizer-Koster mentaliteit hebben, die doorslaat in over-reglementering, en dat niet alleen op het vlak van taalwetgeving. Ook de hele regeling over 'wonen in eigen streek' http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/800 vind ik schieten met een kanon op een mus. Voor een paar honderd gevallen per jaar maakt men een Vlaams decreet, wordt er per provincie alweer een nieuwe commissie opgericht, moeten de notarissen weer eens een extra handeling doen, enz... Gemeenten kunnen zo iets organiseren als ze dat met hun belastingen willen subsidieren. Daar is geen decreet voor nodig. Of de elf Vlaamse voorkooprechten die in slechts 3 op 1.000 keer worden uitgeoefend.('Voorkooprechten: beschamende knoeiboel' http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/739 ). Zo dus ook vind ik enkele taalregeltjes getuigen van een Keizer-Kosterbestuur: bij tienduizenden vastgoedtransacties per jaar in Vlaams-Brabant alleen kan men onmogelijk de verfransing tegenhouden door in 2007 voor 75 sociale kavels een 'taalbereidheid' te eisen (Zaventem), of bij een verkaveling voor een vijftigtal woningen (Gooik) aan de verkavelaar te vragen dat hij best in het Nederlands in streekmedia adverteert. Of de 'taalbereidheidsregel' in de sociale huisvestingssector: een regel die alleen niet ongrondwettelijk is als hij niet toegepast wordt (Grondwettelijk Hof: noch de effectieve taalkennis, noch het gebruik van de taal kunnen door de verhuurder worden geëist of gecontroleerd). Dat zijn allemaal prutsmaatregelen die niets opbrengen. Men kan die dus beter afschaffen. Hiermee bedoel ik helemaal niet dat we onze houding zo "laten bepalen door de afdreigingen en het gejen van de overzijde". Alleen moet men zowel aan efficiëntie van het bestuur denken, als aan de mogelijk impact van maatregelen. En als die regeltjes niets oplossen, en als bijwerking bovendien hebben dat ze internationaal ook nog eens moeilijk uit te leggen zijn, dan zijn we toch niet goed bezig, en schaft men die voor zijn eigen bestwil toch beter af: wonen in eigen streek, voorkooprechten en taalbereidheidsregels om een sociale kavel te kopen of een sociaal apprtement te huren. Ik pleit dus helemaal niet voor een versoepeling van de taalwetgeving, wel voor het schrappen van keizer-koster regeltjes. De door de VN geviseerde regeltjes waren trouwens die op gemeentelijk niveau, waarvan er zelfs een voor de verkoop van 11 appartementen in Vilvoorde in februari door de Vlaamse wooninspectie werd vernietigd, omdat die in strijd is met de Vlaamse wooncode. Ik sta dus niet alleen met de vastelling dat sommige regeltjes te ver gaan. 'Vlaams Absurdistan' http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/690

 
At 1/11/10 22:08, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ PVdA

Voor "prutsmaatregelen" wil ik natuurlijk ook niet opkomen. Maar, dat soort van maatregelen zijn precies typerend voor de overgrote meerderheid van contemporeel naief-linkse/'sociaal-democratische' wetgeving en beleid. Waarom zich speciaal richten op prutsmaatregelen van taalkundige aard, des te meer omdat de context er een is van een taalstrijd en van manifest cultuurimperialisme aan franstalige kant?

En nog belangrijker: waarom dat doen omdat ze..."internationaal ook nog eens moeilijk uit te leggen (zouden) zijn"? Vanwaar die bekommernis om eigen wetgeving "internationaal" te moeten gaan uitleggen? Buiten naief-links West-Europa en Obama-Amerika zijn er maar zeer weinig landen die zich iets zouden bekommeren om hun eigen regels internationaal te gaan uitleggen. Gratuite VN resoluties zijn precies dat: gratuite resoluties. Daden zijn iets anders dan 'mooie woorden'. En de Vlamingen zouden beter het Zwitserse voorbeeld volgen en hun eigen identiteit affirmeren, in plaats van zich te laten intimideren door nondemocraten elders in de wereld.

Het ergste is dan nog dat het hier gaat om resoluties die uitgaan van de VN Human Rights Council, misschien het meest absurdelijk onderdeel van de VN bureaucratie en die gecontroleerd wordt door de grootste mensenrechtenverkrachters in de wereld. Ik besef wel dat de VN-klachten over specifieke Belgische taalregels maar een peulschil zijn (en een onderdeel van de interne Belgische politieke strijd, een misbruik dus van een VN-instelling door de 'francofonie') IN VERGELIJKING MET de VN pogingen om islamkritiek te 'criminaliseren'. Wanneer Vlamingen zich ook maar iets zouden aantrekken van mensenrechtenkritiek afkomstig van landen gelijk China, Rusland, Saudi Arabia, Angola, Cuba, Nicaragua, enz...tja dan is het wel heel erg gesteld met de Vlaamse mentaliteit van vandaag. Nietbeterwetend, men zou dan nog naievelijk afgunstig kunnen worden op Russen en Chinezen. Hieronder nogmaals het lijstje van voor-stemmers van de 'islam-protectie' resolutie:

... Angola, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bolivia, Cameroon, China, Cuba, Djibouti, Egypt, Gabon, Indonesia, Jordan, Malaysia, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Philippines, Qatar, Russian Federation, Saudi Arabia, Senegal, South Africa...

Model-democraten, allemaal tesamen!

 
At 2/11/10 13:06, Blogger Philippe Van den Abeele said...

@ Marc Huybrechts

- ik richt mij hier op prutsmaatregelen van taalkundige aard, omdat hier over die VN-aanbeveling gesproken wordt. Als u mijn andere artikels leest, zal u zien dat ik veel meer kritiek heb op niet taalkundige rommelregelgeving, en dan voornamelijk in het gebied dat ik opvolg: ruimtelijke ordening. Zie b.v. nog laatst (12.10.10)
Open brief aan onze huidige Keizer-Koster Kris Peeters http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/861


- 'internationaal moeilijk uit te leggen' bedoel ik niet tegenover de VN of andere internationale 'overheden', maar hoe dergelijke maatregelen voorgesteld worden in de buitenlandse pers. De bron is natuurlijk meestal de belgische 'francophonie', maar ook onze Vlaamse kranten kunnen als de oorzaak aangewezen worden, zoals dat bij het speelplein in Liedekerke (2008) het geval was, waar het De Morgen was die begon over apartheid en of het gemeentebestuur gek geworden was. http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/302

Als je echter geen pruts- en rommelwetgeving maakt, kan ze ook niet tegen u gebruikt worden. Men moet inderdaad zijn houding niet laten afhangen 'van de afdreigingen van de overzijde', maar wel verstandig genoeg zijn om geen totaal nutteloze regeltjes te maken (nutteloos: ze helpen van geen kanten het beoogde doel te bereiken: 'in Vlaanderen Vlaams') die als enig effect een verzwakking van de eigen positie betekenen. 'De taalwetgeving' hoeft men internationaal niet uit te leggen, daar hebben we geen problemen mee. Wel met die knullige regeltjes, zoals een taaltest (waarbij men moet bewijzen dat men Nederlands kent) voor de aankoop van 11 sociale appartementen in Vilvoorde - het toewijzingsreglement van de gemeente Vilvoorde voorziet in een taaltest, maar de gemeente geeft zelf toe dat alhoewel die taaltest bij eerdere verkopen ook van toepassing was, hij nog nooit in de praktijk is toegepast... Kan het nog absurder? Op de vingers getikt worden voor een rommelregeltje dat men zelf niet toepast.
Artikel ' Vlaams Absurdistan: inspannings- versus resultaatsverbintenis' http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/690

- Ik vrees u te moeten gelijk geven dat het wel heel erg gesteld is met de Vlaamse mentaliteit van vandaag, i.v.m. het hoofdthema van mijn artikel. La Libre en De Standaard schrijven vandaag over het bekvechten van Charles Piqué en Eric Van Rompuy over de VN-tekst ivm de idiote taalregeltjes van sommige gemeenten. Geen spoor te vinden, noch bij die 2 politici, noch in de krant van de aansporing van de VN om islamofobie hier strafbaar te stellen.
Nog een bijkomende reden om dat soort nutteloze prutsregeltjes af te schaffen: ze maken iedereen hier blind voor de echt belangrijkere ontwikkelingen in de wereld die ons op onze kop kunnen vallen.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>