8 mei 2010

Duwen en trekken! En ook nog Boycot of boycot?

Het groot kiezersbedrog komt weer op gang. Vlaamse ministers en parlementsleden, zelfs de voorzitter van het Vlaams parlement, staan op federale lijsten, maar zeggen al vooraf dat ze blijven zitten waar ze nu zitten. En de Vlaamse Volksbeweging roept op dienst te weigeren om de kiesbureau's te bemannen, maar roept tezelfdertijd op om te gaan kiezen. In onbemande stembureau's? Dit moet België zijn...

De lijsten zijn nog niet klaar. Maar nu reeds is het weer duidelijk massaal kiezersbedrog in alle partijen. Twee van de negen Vlaamse ministers zijn zelfs lijsttrekker voor de Kamer (Lieten in Limburg, Bourgeois in West-Vlaanderen), Vlaams parlementslid en partijvoorzitster Caroline Gennez 'trekt' de Antwerpse lijst voor de Kamer. Op de tweede plaats staat nog een Vlaams parlementslid, tevens Antwerps burgemeester, Patrick Janssens. Pas op de derde plaats staat iemand die nu in de Kamer zetelt, Maya Detiège. In Limburg 'trekt' Vlaams fractieleider Lode Vereeck de LDD-Kamerlijst, die ook al aankondigde te blijven zitten.

Nog veel andere kandidaten op de lijsten zitten nu in het Vlaams of het Europees parlement. Lijstduwer bij de opvolgers bij VLD West-Vlaanderen is Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem. Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen 'duwt' op de laatste plaats de CD&V-Kamerlijst in Limburg, Vlaams parlementslid Veerle Heeren staat er tweede laatste. Minister-president Kris Peeters, die zijn ministers had gevraagd zich tijdens de campagne 'terughoudend' op te stellen, 'duwt' de Antwerpse CD&V Kamerlijst, waar ook nog verschillende Vlaamse parlementsleden op staan. Zo 'steunen' Koen Van den Heuvel en Tinne Rombouts de lijst als opvolgers. Bij de SP-Kamerlijst in Oost-Vlaanderen 'duwt' Vlaams parlementslid Kurt De Loor de lijst van de opvolgers. In die zelfde provincie 'duwt' Vlaams parlementslid Filip Anthuenis de VLD-Kamerlijst. In Limburg 'trekt' Europees parlementslid Frieda Brepoels de NV-A Kamerlijst, en als 'duwer' vindt men er niemand minder dan Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans. Vlaamse parlementsleden Bart De Wever en Filip De Winter doen mee bij de Senaat. (Of dit ook nep-kandidaten zijn die zullen blijven zitten waar ze zitten is mij niet duidelijk).

Het federaal parlement zal dus gegarandeerd opnieuw ruim bevolkt worden door opvolgers waar we niet voor gekozen hebben. Her en der hoort men dus terug pleidooien om de regionale, federale en Europese verkiezingen weer te laten samenvallen, Zoals in het boek van VRT-journalist Ivan De Vadder dat deze week uitkwam, 'Pleidooi voor een eerlijke politiek', gesteund in een opiniestuk van Kamervoorzitter Patrick De Wael in De Morgen (07.05.10): "Ik deel zijn conclusie dat 'samenvallende verkiezingen een uitstekende kans bieden om het grote verloop van parlementsleden in te dijken'. We hebben nu de kans om dat voor eens en voor altijd te regelen." Zelfs als die zouden samenvallen, zou men toch daarbovenop moeten verbieden op verschillende lijsten te staan, anders blijft het kiezerbedrog onverminderd voortduren.(Bewijs vandaag al geleverd: bij de verkiezingen in 2009 stonden er 105 kandidaten op twee lijsten, 5 zelfs op drie, door zowel in Brussel, als in Vlaanderen als voor Europa op te komen).

Dat beperken tot één lijst hoor ik De Wael echter niet zeggen. Bovendien wordt hierbij niet gezegd dat samenvallende verkiezingen betekenen dat ook Kamer en (zolang die nog bestaat) Senaat dan een vaste periode van vijf jaar mogen uitdoen, zonder het risico op vervroegde verkiezingen. Nog meer baat voor de partijen en meer jobzekerheid voor hun kopstukken en de 'witte konijnen' allerhande. Bart Maddens schreef in 2008 dat men bij samenvallende verkiezingen even goed het dubbelmandaat terug kan invoeren ('Hebben we nog een Vlaams parlement nodig?'). Correcter zou zijn, ofwel de verplichting om zijn opgenomen mandaat uit te doen, of de verplichting om het mandaat waarvoor men laatst gekozen werd op te nemen. Dan hoeven verkiezingen helemaal niet samen te vallen omwille van een stoelendans of kiezersbedrog. Uiteraard zou er ook nog geen verbod moeten komen om op verschillende lijsten te staan bij de regionale/Europese verkiezingen. Het is natuurlijk triest dat men hiervoor moet pleiten, en de politieke partijen zo zeer het respect voor ons, de kiezers, aan hun laars lappen, dat ze dit niet van zich uit respecteren. 'Duwers' die toch geen kans maken op een mandaat kan men hiermee nog niet uitsluiten, maar de ergste vormen van kiezersbedrog zouden toch onmogelijk worden: verkozen worden en niet zetelen. Want het groot kiezersbedrog bestaat toch daarin dat mensen als Lieten, Bourgeois, Patrick Janssens, Peumans, Vandeurzen, Kris Peeters, enz., enz., alleen de bedoeling hebben om massaal stemmen te ronselen voor hun partij, maar op voorhand al zeggen dat ze een neus maken naar de kiezers.

Minstens zou de kiezer dus een intelligente kiezer zijn als hij die nepkandidaten geen enkele stem geeft. Dan droogt de praktijk wel op, want zonder enig succes. Maar helaas, dat gebeurt niet, en de kiezer laat dus met zich sollen. Heeft het in die omstandigheden eigenlijk wel zin te gaan stemmen, vraag ik mij af, zonder er een antwoord op te hebben, als op voorhand al vaststaat dat er toch een hoop onverkozen vervangers, met beduidend minder stemmen (*), een postje zullen krijgen (**), en er coalities gevormd worden waar we ook al helemaal niets in de pap te brokken hebben, ook al roept de Vlaamse Volksbeweging op zeker te gaan kiezen? (Zie hun bericht hieronder). Tezelfdertijd roept de VVB echter op tot een boycot tegen de organisatie van ongrondwettelijke verkiezingen, door niet te gaan zetelen in een stembureau of telbureau als men daarvoor opgeroepen wordt. Als deze actie een groot succes zou kennen, zouden dus bureau's niet bemand geraken, en kan men geen gevolg geven aan de andere oproep van de VVB, om te gaan stemmen, want men zou dan voor gesloten stembureau's staan. Rustig gaan stemmen kan dus alleen als de boycotactie minimaal blijft, en anderen wel de bureau's bemannen. Een wel heel vreemde dubbeloproep.(*) VZW De Wakkere Burger, telde na de verkiezingen van 7 juni 2009 18 schijnkandidaten die onmiddellijk verzaakten aan hun mandaat in het Vlaams (15) of Europees Parlement (3) . Deze strategische stemmentrekkers waren samen goed voor 848.400 ‘verloren’ voorkeurstemmen; de opvolgers kregen er maar rond de 208.000, of ongeveer 640.000 voorkeurstemmen waren voor de vuilbak.

(**) Door het kiezersbedrog telde de Kamer aan het eind van de legislatuur 2003-2007 56 leden (één op drie !!! ) die via opvolging zetelden. Het kiezersbedrog herhaalde zich voor de Kamerverkiezingen in 2007. Na die verkiezingen namen meteen in de Kamer alleen aan Vlaamse kant een tiental plaatsvervangers een zitje in, en later kwamen er nog een tiental bij. Na drie jaar zijn van de 88 Vlaamse Kamerleden ongeveer één op vijf een opvolger. Bij de Vlaamse verkiezingen in 2009 gingen meteen 15 vervangers in het Vlaams parlement zitten. Daarna kwamen er nog zes opvolgers bij voor verkozenen die minister werden, wat betekent dat 17% parlementsleden werden die wij niet verkozen hadden. Bijna één op zes dus, al meteen bij het begin van de legislatuur. Dat zijn geen parlementen meer, maar duiventillen.
______________________________________________________

Donderdag, 6 mei 2010

BOYCOT OF BOYCOT?

Wanneer de meerderheid van de kamerleden en senatoren de regeringslijst goedkeurt van grondwetsartikelen die door het volgende parlement kunnen worden gewijzigd, dan worden de kamers ontbonden en volgen er verkiezingen binnen de veertig dagen.
Maar het Grondwettelijk Hof besliste op 26 mei 2003 dat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde in strijd is met het grondwettelijke discriminatieverbod. De wetgever kreeg vier jaar om daaraan te verhelpen.
Die periode is ruim overschreden en toch stelt de meerderheid van de Vlaamse parlementsleden een daad die aanleiding geeft tot het organiseren van verkiezingen. De ongrondwettelijkheid daarvan wordt niet betwist. Wel beweren sommigen dat ongrondwettelijke verkiezingen geen probleem vormen en bewijzen daarmee onbedoeld in welk politiek-moreel dieptepunt die land is terecht gekomen.
Wij verzetten ons met alle middelen tegen deze inbreuk op het elementair politiek fatsoen. Zie voor de acties die wij daar rond voeren op www.vvb.org.
U vindt onder meer alles over de actie dienstweigering door te klikken op 'boycot ongrondwettelijke verkiezingen: word dienstweigeraar'. Wij roepen iedereen op om niet mee te werken aan de organisatie van deze aanfluiting van elk rechtstatelijk beginsel.
Intussen baart een actie van Stijn Meuris nogal wat opzien. Hij roept op om de verkiezingen te boycotten door geen stem uit te brengen. De motivatie van Meuris is niet alleen verschillend van de onze, ook zijn actiemiddel is niet het onze en wij verwerpen zijn oproep volkomen. UITERAARD ROEPEN WIJ IEDEREEN OP OM WEL TE KIEZEN EN EEN STEM UIT TE BRENGEN OP EEN PARTIJ DIE OPKOMT VOOR DE FUNTAMENTELE RECHTEN VAN DE VLAMINGEN.
Er kan geen sprake van zijn dat wij het terrein zouden verlaten. Zeer waarschijnlijk zal het verkozen parlement zichzelf goedkeuren (al vindt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat zoiets moet gebeuren door een onafhankelijk orgaan) en dan moet in dat parlement de Vlaamse stem meer dan doorwegen.
Wij boycotten de organisatie van de verkiezingen (= niet zetelen in een stem- of telbureau), maar nemen er wel aan deel als kiezer.

Voor de Vlaamse Volksbeweging

Peter De Roover
Politiek secretaris

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>