25 maart 2010

De schizofrenie van Le Soir, of van De Standaard?

Eerst bericht De Standaard maandenlang verkeerd over 'wonen in eigen streek'. Dan komt Vander Taelen, op basis van onjuistheden over die regeling, Vlaanderen een Sovjetrepubliek noemen en krijgt Reynebeau 2 bladzijden om, alweer op basis van onjuistheden, de 'Vlaams-nationalisten' te koppelen aan 'geweldloos fascisme'. En daarna durft Vandermeersch nog klagen over Le Soir. Zou De Wever niet beter ook een klacht indienen tegen De Standaard?

N-VA-voorzitter Bart De Wever stapt naar het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) voor een opiniestuk in Le Soir onder de titel 'De wooncode en de wet van de vergelding'. 'Aanzetten tot haat en racisme', noemt De Wever het stuk, met een foto van een Nigeriaans massagraf als illustratie bij het artikel. (Het persbericht van N-VA: 'N-VA dient opnieuw klacht in tegen Le Soir') Yves Desmet, die in De Morgen ook iets wil meepikken van de ontstane heissa, schrijft hierover: "De associatie die de bijgevoegde foto van een massagraf in Nigeria vol slachtoffers van een etnische zuivering oproept, is zacht uitgedrukt bijzonder onkies en wat sterker uitgedrukt een techniek waar Goebbels himself nog wat van zou kunnen hebben opgestoken." Maar, vervolgt hij: "Een oproep tot haat en racisme is er echter met de beste wil van de wereld niet echt in terug te vinden." (Yves Desmet: 'Vrijheid is er ook voor schabouwelijke meningen')

Waarom focussen op de foto, in plaats van op het artikel zelf? Die foto is gewoon een beeld van wat er in het artikel staat. In die column staat nog meer onfraais, en wordt het Vlaamse woonbeleid niet alleen in één adem genoemd met etnische zuiveringen in Nigeria, maar ook nog met het verdrijven van priesters uit Marokko, het Amerika van George Bush met zijn folteringen. "De wooncode zendt ons terug naar de "dhimmitude" van het Ottomaanse Rijk van weleer: de christelijke en joodse minderheid werden getolereerd maar hadden niet dezelfde rechten als moslims." Dat alles schrijft Jean-Paul Marthoz, professor internationale journalistiek aan de UCL. In De Morgen vernemen we nog dat deze man drie keer per maand een column ('chronique') voor Le Soir schrijft en senior advisor is van het Committee to Protect Journalists in New York en hij meerdere boeken schreef over buitenlandbeleid, mensenrechten en journalistiek. (Zijn artikel van 16 maart '09: 'Le Wooncode et la loi du talion')

Geen heissa met een ander beeld?

In De Standaard van vandaag, donderdag 25.03.10, krijgt die Marthoz recht op een wederwoord: "Marthoz zegt dat zijn stuk niet zozeer tegen de wooncode, wel tegen het decreet wonen in eigen streek is gericht.... Marthoz zegt dat hij niet wist dat Le Soir een foto van etnische zuiveringen bij zijn stuk zou plaatsen. Hij geeft ook toe dat er wellicht geen heisa ontstaan zou zijn met een ander beeld. 'Maar ik ben er zeker van dat die foto niet is geplaatst om de Vlamingen te schaden'." Hij kent er dus vooreerst ook al niets van, want hij schrijft over de wooncode, terwijl hij 'wonen in eigen streek' wil hekelen. Een regel uit het decreet grond- en pandenbeleid, die zoals bekend geen enkele taalvereiste bevat, maar dan ook geen enkele.
En zou er geen heisa ontstaan zijn met een andere foto? Die man lijdt blijkbaar aan geheugenverlies, en weet hij niet meer wat hij een week geleden schreef. Want wat lezen we in zijn stuk: "Een echte democratie gedraagt zich niet als een non-democratie. Ze geeft de meerderheid niet het recht naar eigen goeddunken te regeren. Ze verbiedt het vooral regels en wetten op te leggen die de andere essentiële fundamenten van de rechtsstaat geweld aandoen: individuele ontplooiing, gelijkheid voor de wet en de bescherming van minderheden. Op basis van die principes moeten landen beoordeeld worden die zich beroepen op de democratie en de moderniteit, of dat nu Vlaanderen betreft met zijn Wooncode, Marokko met zijn religieuze discriminatie, Italië met zijn razzia's onder migranten, het Amerika van George Bush met zijn folteringen. Een echte democratie ontzegt zichzelf principieel bepaalde methoden te hanteren en haar toevlucht te nemen tot bepaalde praktijken." (Uit de Nederlandse vertaling op de website van De Morgen: 'De wooncode en een Ardense chalet')

Hulpverlener Vander Taelen

In De Standaard van vandaag, 25 maart, komt Luckas Vander Taelen in zijn column Bart De Wever ter hulp. ('De schizofrenie van Le Soir'). Hij "begrijpt de verontwaardiging" van De Wever: "Het is niet de eerste keer dat Le Soir uitglijdt: in 2008 riep een journalist op om de hele N-VA te laten verdrinken op zee. Dat is onaanvaardbaar. Net zoals de foto van een Nigeriaans massagraf niet hoort bij een artikel waar men het over het woonbeleid heeft. Dat is een perverse manier om meer te suggereren dan er geschreven staat." Meer dan er geschreven staat?... Vander Taelen hekelt ondermeer "dat hij nog nooit een Franstalige column gelezen heeft waarin men zich afvraagt hoe het toch mogelijk is geweest dat het FDF tot ver in de jaren zeventig affiches verspreidde waarin 'Brussel Vlaams' in gotische letters was geschreven en Vlamingen zo werden geassocieerd met de nazi's. Geen Franstalige intellectueel is toen opgestaan om dit soort verdoken racisme aan te klagen.... Welke intellectueel ten zuiden van de taalgrens zal eens schrijven dat vele Franstaligen last blijven hebben van een nauwelijks verholen cultureel superioriteitsgevoel? En dat hun zelfverklaarde openheid zich al te vaak beperkt tot wie hun taal spreekt? Wie zal eens openlijk durven schrijven dat de lamentabele taalkennis van veel Franstaligen lange tijd haast principieel is geweest ?"

En dan volgt: "Ik schrijf dit niet graag, omdat ik een zelfkritiek van binnen een gemeenschap veel interessanter vind dan kritiek van een buitenstaander. Daarom heb ik er ook geen probleem mee als Le Soir mijn column over het Vlaamse decreet 'Wonen in eigen streek' publiceert."

Juist, mijnheer Vander Taelen, laten we het eens hebben over die column van u, gepubliceerd in DS van 4.03.10 en - met een licht andere inleiding - overgenomen in Le Soir van 9.03.10 ('Bienvenue en république soviétique de Flandre!'). Daarin noemt u Vlaanderen een Sovjetrepubliek, juist omwille van dat 'wonen in eigen streek'. Een column vol onwaarheden, zoals: "De familie Lefèvre kreeg van de Provinciale Commissie te horen dat ze geen recht hadden op een huis in Oostduinkerke omdat ze 'geen voldoende band had met de gemeente.' .. De boodschap is duidelijk: wie een huis wil kopen in Oostduinkerke, sluit zich best zo snel mogelijk aan bij bijvoorbeeld de lokale afdeling van het Davidsfonds en zorgt er vooral voor een kopie van de lidkaart bij het aankoopdossier van zijn huis te stoppen. Dat deed de familie Lefèvre niet, en dus horen ze volgens de Provinciale Commissie niet thuis in de gemeente... En aan de kust wordt het decreet gebruikt om te verhinderen dat bijvoorbeeld welgestelde Franstalige gepensioneerden er een woning zouden kopen.... De familie Lefèvre is het beu. Ze blijven bij hun besluit om een huis aan zee te kopen. Maar ze gaan dat nu doen twintig kilometer verder, net over de Franse grens. Niet meer aan de Vlaamse Kust, want daar zijn blijkbaar niet langer alle Belgen gelijk voor de wet. Welkom in de Sovjetrepubliek Vlaanderen! We zullen het weer mogen gaan uitleggen aan de buitenlandse pers."

Mijnheer Vander Taelen, ze zijn wel welkom aan heel de kust, ze mogen er een huis, en villa of een appartement kopen, al spreken of verstaan ze geen woord Nederlands. Ze hebben het recht om een huis te kopen in Oostduinkerke, of eender waar, behalve in woonuitbreidingsgebieden in een deel van de kustgemeenten. Daar mogen vandaag alleen sociale woningen gebouwd worden. Niet direct iets voor 'welgestelde Franstalige gepensioneerden'. Met mensen zoals u die het foutief voorstellen en onwaarheden vertellen, ook in Le Soir, is het natuurlijk moeilijk om het juist uitgelegd te krijgen aan de buitenlandse pers.

Le Soir: "geen taaleisen"...

De hele heissa die nu gevoerd wordt is gebaseerd op totaal foutieve interpretaties. U hoeft het niet van mij aan te nemen, het staat zelfs in Le Soir van 18 maart' 10. Daar leest men (toch in de websiteversie) dat 'wonen in eigen streek' uitsluitend betrekking heeft op woonuitbreidingsgebieden in 69 van de 308 Vlaamse gemeenten, en hoegenaamd niets met taaleisen te maken heeft: 'aucun critère de langue n'est exigé'. Maar de auteur van het stuk, journalist Dirk Van Overbeke, kan blijkbaar ook in zijn eigen krant niet verhinderen dat anderen er leugens blijven over verkondigen. ("Il s’agit d’un décret flamand de mars 2009 entré en vigueur en septembre dernier. Il vise à attribuer, dans 69 des 308 communes flamandes, les zones d’extension d’habitat encore disponibles – leur réserve foncière – à des acheteurs capables de démontrer un lien durable avec la commune. Le but de la mesure est de permettre aux habitants d’une commune dont la spéculation immobilière a fait exploser les prix d’avoir la possibilité d’y acheter une maison. Les responsables flamands insistent sur le caractère éminemment social de la mesure. Contrairement au code du Logement – le Wooncode – aucun critère de langue n’est exigé aux futurs candidats à ces zones d’extension d’habitat. En revanche, le futur acheteur devra donc démontrer un lien avec la commune.") (Artikel: 'Tout ce qu’il faut savoir avant de s’établir au Nord du pays')

De schizofrenie van De Standaard

In het editoriaal van De Standaard van vandaag (25.03) reageert Peter Vandermeersch op de column van Jean-Paul Marthoz in Le Soir. In een soort open brief 'Aan de collega's van Le Soir', gericht aan 'Beste Beatrice Delvaux, beste collega's van Le Soir', beklaagt hij zich over de manier waarop zij van dit decreet gebruik maken om op Vlaanderen te schieten: "Het is niet enkel dom, het is ook malicieus. Zeggen, zoals u dat deed, dat die column ‘een ode is aan de democratie en aan de waarden van de Franse Revolutie' is misplaatst. De wooncode in Vlaanderen in één adem noemen met de martelingen van vermeende Al-Qaeda-strijders in het Amerika van George Bush, is ronduit dwaas."

Wat Le Soir doet is heel iets anders dan 'ronduit dwaas'. Als het al geen oproep tot haat en racisme is, het is zeker een meer dan duidelijke uiting van haat, als men de wooncode in verband brengt met massamoordenaars. (Waarbij die man dus eigenlijk 'wonen in eigen streek' viseert, waar geen enkele taalvereiste aan te pas komt. Er komt dus nog incompetentie bij van deze professor). Maar, mijnheer Vandermeersch, als uw krant enkele weken geleden nog schreef: 'Brussels koppel niet welkom aan de Kust' (DS 4.03.10), het gister verkeerdelijk nog had over "De Vlaamse Wooncode, die van Franstaligen in de Vlaamse rand een inspanning vraagt om Nederlands te leren als ze een sociale woning willen huren" (DS 24.03.10, blz 4), en in uw krant, omwille van hetzelfde decreet, Vlaanderen een Sovjetrepubliek wordt genoemd en nog maar een paar dagen geleden door uw eigen journalist werd verwezen naar het 'geweldoos fascisme' van Vlaanderen ('Reynebeau bakt het nog bruiner dan (ema)' ), heeft uw editoriaal minstens de schijn van hypocrisie. Is uw krant dan niet al even schizofreen als Le Soir? Wellicht zou De Wever even goed een klacht kunnen indienen tegen uw krant, want ook die doet mee aan het 'Vlamingen baschen'.

En bovendien bent u ook nog onvoorstelbaar verwaand. Want wat leest men in dat zelfde editoriaal: "We zijn de kranten die – in verslag, analyse en commentaar – de staatsvorming van dit land hebben helpen bepalen. We zien onszelf als de plaats waar de grote maatschappelijke debatten moeten worden gevoerd." Wij hebben de staatsvorming helpen bepalen.. Delirium tremens?

Overigens blijf ik van mening dat de 'taalbereidheidsvereiste' in de wooncode en de regels voor 'wonen in eigen streek' onverwijld afgeschaft moeten worden. Dan kunnen noch De Standaard noch Le Soir er verder zever en onwaarheden over vertellen.

3 Comments:

At 26/3/10 10:38, Anonymous Anoniem said...

Misschien is Reynebeau zijn mosterd weest halen bij Paul Treanor?

Oordeel zelf:

Ik verzoek je om Nederland omver te werpen, eventueel door middel van muiterij en militaire rebellie, en het grondgebied van Nederland (uitgezonderd de overzeese gebieden) op te laten gaan in een Europese staat.

Nederland heeft geen bestaansrecht. Als ze niet zouden bestaan, dan zou er geen ethische redenen zijn, om een Nederlandse volk, staat, of natie in het leven te roepen. Het Nederlandse volk heeft ook geen recht op een thuisland - het volk is niet meer dan een nationalistische vereniging, en kan geen bijzondere aanspraak maken op grondgebied. Ethisch gezien, dienen naties en nationale staten hooguit hun eigen voortbestaan: dat is geen goede reden, om ze een land toe te kennen. Het voortbestaan van Nederland is een politieke eis van Nederlandse nationalisten, geen morele noodzaak. Het is legitiem om oneens met de nationalisten te zijn: niemand is moreel verplicht om het bestaan van Nederland te aanvaarden, of het bestaan van enig ander nationale staat.

Nederland is een raciale en daarmee racistische staat: dat volgt uit de keuze voor een etno-nationale identiteit. Wie geen Nederlandse voorouders heeft, is geen Nederlander, en mag in principe hier niet wonen. Nederland is, net als alle nationale staten, gegrondvest op etnische uitsluiting. De afkomst is ook bepalend voor de cultuur in de huidige nationale staten. De 'eigen cultuur' van de Nederlander wordt gedefinieerd als de voortzetting van de cultuur van vroegere generaties van Nederlanders - de vaderlandse cultuur. Daardoor is Nederland, evenals ander nationale staten, gericht op het verleden, en niet op de toekomst. Een breuk met het verleden is in deze ideologie ook een vorm van verraad - verraad aan de continuïteit van de nationale cultuur, verraad aan de culturele eenheid van huidige en vroegere generaties. Nationale staten zijn 'historo-centrisch' - en ook dat is een goede reden om ze af te schaffen.

De ideologie van de nationalisten is sterk contra-utopisch en contra-innovatief, hun staatsvorm ook. Het zou dus veel beter zijn, om de Nederlandse nationale staat, en de andere nationale staten, te vervangen door een niet-nationalistische Europese staat.
http://web.inter.nl.net/users/Paul.Treanor/landverraad.html

 
At 26/3/10 13:19, Anonymous Bruce Graeme said...

In maart 2002 heeft Treanor officieel een verzoek tot de doodstraf voor Pim Fortuyn ingediend! http://www.indymedia.nl/2002/03/2764.shtml

Dodenherdenking beschouwt hij als een racistische activiteit en ... Volkert van der Graaf moet vrij:

Amsterdam, 09 januari 2003

aan de Hoofdofficier van Justitie, Amsterdam
t.a.v. J. Plooy, Officier van Justitie
Postbus 84500
1080 BN Amsterdam

verzoek inzake moord op Fortuyn

De LPF en het Openbaar Ministerie behandelen Pim Fortuyn als een heilige, en zijn moord als heiligschennis. Maar Pim Fortuyn was geen heilige: hij was een racist en een nationalist, en zijn moordenaar moet niet gestraft worden. Het juiste vonnis in de zaak Fortuyn - nu de verdachte Volkert van der Graaf heeft bekend - is 'schuldig zonder oplegging van straf'. Ik verzoek je dan ook, om deze als eis te hanteren bij het proces, en voorafgaand aan het proces mee te werken aan het in vrijheid stellen van de verdachte.
http://archive.indymedia.be/news/2003/01/44738.html

 
At 26/3/10 15:57, Anonymous Bruce Graeme said...

"Het is helemaal niet nodig dat een staat een etnisch, cultureel en taalkundig homogene bevolking heeft, of dat deze eenheid een volk is. Dat is een politieke eis van de nationalisten, geen vanzelfsprekendheid. In de multi-etnische rijken, zoals de Habsburgse dubbelmonarchie, leefden groepen met verschillende talen, culturen en godsdienst, en verschillende 'normen en waarden'. Er was geen Habsburgse volk en geen Habsburgse identiteit, toch bleef de staat functioneren. Zulke niet-homogene staten zijn bewust kapotgemaakt door de nationalisten - met terrorisme, militair geweld en enorm verlies van levens." www.volkskrant.nl/.../Integratie_is_achterhaald_nationalisme

Nee, deze tekst is niet geschreven door Guy Verhofstadt, maar het zou - zijn kritiek op het nieuwe Franse nationalisme en zijn boek "Een New Age of Empires" indachtig - wel mogelijk geweest zijn. De tekst is van Paul Treanor, een maatje van Verhofstadt?

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>