22 december 2009

Een Brussels waterhoofd

De Zenne was weer even de oude vuile riool, door een niet goed beheerd conflict tussen minister Huytebroeck en Aquiris. Een gelegenheid om over een grondige hervorming van Brussel na te denken. Vlaanderen moet niet alleen de volledige controle over Aquiris krijgen. Heel het Brussels bestuur moet gesaneerd worden. Als toemaat komen hier ook nog een zelfingenomen krant en een dito politicus aan bod.

De feiten zijn bekend. Aquiris (1) is sinds 2007 de uitbater van het grootste waterzuiveringsstation van ons land in Haren, in het noorden van Brussel. Na een jaar proefdraaien gaat het in juni 2008 officieel in gebruik. Meteen daarna klaagt Aquiris dat teveel aangevoerd zand de installatie beschadigt. In 2009 wordt het conflict tussen Aquiris en het Gewest vinniger, zonder oplossing. Op 25 november '09 legt Aquiris een deel van zijn installatie stil en op 8 december '09 beslist de raad van bestuur van Aquiris de installatie stante pede volledig stil te leggen. Niet meer alleen om teveel zand, maar omwille van puin in de collectoren, waardoor de valdeuren in hun veiligheidskamer (waar eventuele gevaarlijke stoffen mee uit het station kunnen worden gehouden) niet meer dicht kunnen. De twee afgevaardigden van het Brussels Gewest in die raad sturen die dag hun kat, zoals dat al ongeveer een half jaar lang het geval is. De Bond Beter Leefmilieu brengt de Vlaamse pers op de hoogte, en vanaf zaterdag 12 dec maken Vlaamse kranten er een week lang een meerpaginavullend thema van. Na veel politiek gehakketak en een procedure in kortgeding van Vlaams milieuminister Schauvliege start Aquiris als bij wonder de installatie onmiddellijk terug op. Vrijdag 18 of zaterdag 19 december, de informatie hierover is niet eenduidig.

Zand in de onderhandelingen

Zijn we van al die uitgesmeerde reportages wijzer geworden? Niet echt. Wat is de juiste contractuele verhouding tussen Aquiris en het Brussels Gewest? Wie is verantwoordelijk voor de opvolging: BIWD, BMWB, BIM, eventueel zelfs het kabinet van Huytebroeck, of allemaal samen voor een of ander aspect? Is er geen bemiddelingsclausule bij conflicten, minstens een soort 'opzegtermijn', vóór de installatie mag stilgelegd worden? Kan en mag de uitbater contractueel zonder meer de installatie volledig stilleggen? Welke clausule staat er hierover in het contract? Of heeft Aquiris bewust een dergelijk groot risico genomen - mogelijke grote schadeclaims voor de vervuiling van de Zenne en verdere rivieren - alleen om het Gewest onder druk te zetten de nodige werken aan de collectoren op eigen kosten uit te voeren, om zand en grof afval tegen te houden? Eerst was er blijkbaar anderhalf jaar alleen sprake van teveel zand, waarvoor Aquiris eistte dat het Gewest op zijn kosten een zandfilter zou plaatsen. Plots in december '09 gaat het om bouwafval dat de veiligheidsdeuren blokeert. Hoe kan Aquiris de installatie dan als bij toverslag tien dagen later wel weer in bedrijf nemen? Dat gebeurde welliswaar pas na een dwangevel van een rechter, met zware boetes van 300.000 euro per dag als niet terug gezuiverd wordt. Volgens La Libre heeft Aquiris nu zware pompen gehuurd, waarmee hij het water uit een collector kan pompen naar de installatie, zonder al de rommel mee te sleuren. Waarom kon hij dan niet al op 8 december hetzelfde beslissen? La Libre (niet DS) weet op za 19 dec. ook nog te melden dat het Brusselse Instituut voor Milieubeheer (BIM) de dag daarvoor een aangetekende brief bezorgde aan Aquiris, waarin bevestigd wordt: "la présence de quantités importantes de gravats dans les collecteurs, dont d'importants dépôts de débris de construction." Verzwakt een dergelijke brief niet ernstig de positie van de overheid? Is dit om een andere dienst een hak te zetten? Daar weten we na een week reportages niets over. (Die krant weet in hetzelfde artikel te melden dat het ook kommer en kwel is met het kleinere zuiveringsstation Brussel Zuid, dat niet uitgebaat wordt door een privé bedrijf, maar door de overheid. De uitbating is er al zeven maand onwettelijk, omdat de uitbater, de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB), niet tijdig de milieuvergunning verlengde. Op een eenvoudige klacht van een omwonende zou de installatie kunnen gedwongen worden te sluiten... Bovendien voldoet ze niet eens aan de huidige normen voor waterzuivering, omdat ze geen stikstof en fosfor uit het afvalwater haalt. Sommigen stonden al meteen klaar om de uitbesteding van de waterzuivering aan een privé-bedrijf aan te klagen, en te eisen dat alleen de overheid zoiets mag doen. Maar daar ligt het echte probleem dus niet.)

Vervallen rioleringen

Het Brussels Gewest heeft vier overheidsinstanties die zich met het thema 'water' bezig houden (2): een Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid, de Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie (BIWD), Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB) en het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM).
Daarnaast is er natuurlijk nog het kabinet van Huytebroeck, met 47 medewerkers, waarvan 3 perswoordvoerders ('slecht gecommuniceerd'?), 7 medewerkers in een cel leefmilieu, waarvan een jurist.

BIWD, de Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie, verenigt de negentien gemeenten van het Brusselse Gewest. Ze is belast met de distributie van water en met het beheer van de rioleringen van de gemeenten. BIWD is echt een waterhoofd: een Raad van Bestuur met 28 leden, een College van Commissarissen met 20 leden en een Vast College van Deskundigen met 40 leden.
Uit het jaarverslag 2008 van de BIWD: "In tegenstelling tot ons distributieapparaat, dat dankzij ons oordeelkundig investeringsbeleid, dat we al twintig jaar voeren, uitstekend functioneert en geen bijzonder onderhoud vergt, vereist de staat van het rioolnet aanzienlijke financiële en technische middelen. De middelen die nodig zijn om de vakken van het rioolnet te herstellen die er het ergst aan toe zijn, worden vandaag geraamd op 75 miljoen euro per jaar gedurende de eerstvolgende twintig jaar."
De uitleg voor de stillegging door Aquiris is volgens die tekst dus op zijn minst plausibel: een rioolnet dat er zeer erg aan toe is, waardoor te veel puin in een collector moet aankomen. Zo erg aan toe dat er de volgende twintig jaar gecumuleerd blijkbaar anderhalf miljard euro moet in gestopt worden, alleen al voor de vakken die er het ergst aan toe zijn.
En dan nog iets over de bediening van de gemeenten in het jaarverslag 2008: "Zoals elk jaar heeft de Raad van Bestuur, die door het Vast College van Deskundigen wordt geïnformeerd, erop toegezien dat er een billijke verdeling in de tijd blijft bestaan tussen de investeringen en de lengte van het net op het grondgebied van elke gemeente en heeft hij zich heel soepel opgesteld wanneer het erop aankwam werken die bij het opmaken van het programma niet konden worden voorzien, uit te voeren met inachtneming van het budget dat hij bij het begin van het boekjaar had vastgelegd."
Niet dus de dringendste werken van de vakken die er het ergst aan toe zijn worden aangepakt, maar proportioneel per gemeente, 'volgens een billijke verdeling'. Een concreet voorbeeld van slecht beheer, veroorzaakt door het voortbestaan van de 19 Brusselse baronieën. Alleen als het echt niet anders kan, wordt daar soms 'soepel' van afgeweken. Daar kijkt een 'College van Deskundigen' nauwgezet op toe, met afgevaardigden van de gemeenten. Geen wonder dus als delen van het rioolnet wellicht binnen twintig jaar nog zullen inzakken en rommel aanvoeren naar Aquiris.

Vlaams 'actualiteitendebat'

Het Vlaams parlement moest uiteraard zijn wekelijks 'actualiteitendebat' van 16 december besteden aan "de problemen met het waterzuiveringsstation Brussel-Noord en de gevolgen voor de waterkwaliteit van de Zenne, Rupel en Schelde". Veel politiek gehakketak, meerderheid tegen oppositie, zoals we dat van die debatten gewoon zijn (de TV camera's van Villa Politica kijken mee, nietwaar). Twee uittreksels:

Sven Gatz (noemt zich 'liberaal'.. en pleit voor een Vlaamse bestuurder van de overheid bij Aquiris):
"Los van de aandeelhoudersstructuur in de vennootschap die de exploitatie doet van het waterzuiveringsstation, stellen we voor om iemand in huis te hebben. Dat kan een waarnemend bestuurder zijn, een volwaardig bestuurder of iemand anders. Het lijkt ons nodig."
Gelukkig heeft Peeters meer inzicht: "Mijnheer Gatz, het deel uitmaken van een raad van bestuur, al of niet als waarnemer, is niet de meest aangewezen oplossing... Aquiris is volledig in handen van de privésector. Ik betwijfel of het goed is om daar als overheid een bestuurder of waarnemer aan toe te voegen. ... We hebben een contractuele relatie met Aquiris. In de raad van bestuur zitten, geeft bepaalde verantwoordelijkheden. Ik vind dat die verantwoordelijkheden duidelijk moeten worden gelegd waar ze moeten worden gelegd. Het is geen goed idee om een waarnemer in die raad van bestuur te hebben, maar het is wel heel belangrijk dat we heel snel op de hoogte zijn van de toestand van het water dat in de Zenne komt en dat we zo kunnen ageren als er een probleem is."

Belangenconflict

Twee bestuurders bij Aquiris zijn door de overheid aangeduid:
- Alain Lefebvre, schepen van Oudergem, ergens 'ingénieur directeur', en ook beheerder bij Ethias Leven
- Jean-Pol Rosière, directeur van de BMWB, Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer

De bezwaren die Kris Peeters nu in het Vlaams parlement formuleert over het feit dat de overheid best niet in de raad van bestuur gaat zitten, werden al sinds 2006 gedeeld door het Rekenhof. In een rapport van oktober 2006, over de uitvoering van het project van Aquiris, wordt al aangegeven dat er een belangenconflict kan optreden: "Een probleem van functionele verenigbaarheid doet zich daarentegen voor tussen enerzijds de functie van bestuurder, die een verantwoordelijkheid impliceert voor de uitvoering van een ontvangen mandaat en voor fouten die bij het beheer worden begaan, terwijl ook sprake is van een solidaire verantwoordelijkheid ten aanzien van de vennootschap en van derden, en anderzijds de rol van de controleur belast met de verdediging van de belangen van het gewest, die wordt toebedeeld aan de vertegenwoordigers van de concessiegever. Aangezien de overheidsbestuurders in kwestie in casu hoge ambtenaren zijn die binnen de administratie rechtstreeks belast zijn met het beheer van het dossier station Noord, heeft de bijzondere situatie als gevolg tegelijkertijd de overheidscontrole doeltreffender te maken en de functionele onverenigbaarheid te doen toenemen. .. Het lijkt dan ook wenselijk te vermijden dat de concessiegever verantwoordelijkheden op zich zou nemen in tegenspraak met de basisfilosofie van de concessie, die zouden voortvloeien uit de vermenging van functies als gevolg van de aanwezigheid van de gewestelijke bestuurders."
Daar werd dus niet naar geluisterd, en ondanks een functionele onverenigbaarheid zitten er nog steeds twee bestuurders van de overheid in de raad van bestuur. Wat is hun rol in dit verhaal? Geen krant die hier iets over zegt, laat staan onderzoekt.

Of ook nog corruptie?

Wie hier wel iets meer meent over te weten is het Brussels satirisch tijdschrift Père UBU. In zijn uitgave van 29 juni '09 vertelt het een smeuig verhaal over Aquirisbestuurder Jean-Paul Rosière. Die was vanaf het begin betrokken bij het dossier voor de aanbesteding van het waterzuiveringsstation Brussel Noord. Hij zou volgens Père UBU tijdens een weekend het evaluatierapport van de offertes vervalst hebben, omdat een ander consortium dan Véolia als beste uit de bus kwam, dat 600 miljoen euro goedkoper was. Hij zou ook de biedingscriteria gewijzigd hebben, zodat alleen de experimentele technologie van Véolia in aanmerking kon komen. En dan werd er gelobbyd bij politici, door Guy Coëme, om de zaak er door te krijgen. Met ondermeer een snoepreisje naar St-Tropez voor alle betrokken politici en ambtenaren, kort voor de beslissing.
Dat Rosière nog steeds in de raad van bestuur van Aquiris zetelt, is dit een beloning voor bewezen diensten? Mij is geen klacht van Rosière bekend tegen het artikel in Père UBU, of een recht van antwoord. Heeft de hele bestuurlijke klasse boter op zijn hoofd? Artikel: 'Station d’épuration Bxl Nord : encore un marché truqué'

Heel Brussel moet gesaneerd worden

Uit de antwoorden van Huytebroeck op de parlementaire vragen op 17 december '09 blijkt dat er op de stillegging snel gereageerd werd. De overheid werd voor een voldongen feit geplaatst op 8 december: pas op het einde van de dag werd de BMWB ervan op de hoogte gebracht dat de installatie al was stilgelegd. Daarna werden inspecteurs gestuurd, PV opgesteld, het parket verwittigd. Maar Huytebroeck heeft dus niet snel genoeg Aquiris in kortgeding gedagvaard om ze te dwingen terug op te starten, wat Schauvliege wel deed. De Brusselse ruzie over de waterzuivering zal nu dus voor rechtbanken uitgevochten worden. In het Brussels parlement werd er vorige donderdag over Aquiris alleen wat gebekvecht tussen partijen: meerderheid tegen oppositie. Meer hield het debat niet in, en iedereen kon daarna weer overgaan tot de orde van de dag. Met schepenen en burgemeesters die het Gewestparlement en de gewestregering domineren is er ook geen kans op verbetering. Kersvers Ecolo-covoorzitter Sarah Turine (° 1973, violiste, licentiate islamologie, was actief in Palestina, bij de 'altermondialisten', Oxfam, om dan vanaf 2003 zeer snel op te klimmen in de Brusselse partijafdeling van Ecolo) verklaarde zondag 20.12 op RTL-TVi dat Vlaamse journalisten en politici overgereageerd hebben op de dode vissen in de Zenne en dat die reactie er kwam ‘om Brussel te denigreren'. Kan men een dommer standpunt verzinnen? Ook Turine behoort tot de Brusselse politieke nomenclatura. Voor ze covoorzitter werd was ze gemeenteraadslid in Molenbeek, en lid van zowel het Brussels parlement als van het parlement van de Franse gemeenschap.

De Vlaamse politici zouden juist veel harder moeten durven reageren, en minstens eisen dat Vlaanderen het toezicht op Aquiris volledig overneemt. Dat zou een minimum moeten zijn, gezien alleen Vlaanderen de risico's van een slechte exploitatie ondergaat. Maar er is veel meer nodig dan sanering van het Brussels afvalwater: heel het bestuur van Brussel moet gesaneerd worden. Ik kom terug op mijn voorstel van april 2008: de huidige 19 gemeenten fusioneren tot één stad Brussel, met één bestuur en eventueel districtsraden zoals in Antwerpen, en opname van de 17 regionale en pararegionale instellingen in de diensten van de stad. Ook het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad moet geïntegreerd worden in het bestuur van Brussel. Brussel moet het met minder dan de huidige 89 volksvertegenwoordigers kunnen stellen (1 op 11.200 inwoners!), hoogstens met (een zestigtal) gemeenteraadsleden, zonder ministers. VGC, COCOF en GGC afschaffen, en hun taken overdragen aan het Brussels bestuur. Brussel beschikt dan over alle bevoegdheden om zijn eigen culturele en persoonsgebonden aangelegenheden te regelen binnen het tweetalig (of eventueel drietalig, met Engels) bestuur van de stad. Die Hoofdstad Brussel staat dan (een deel) van zijn Gewestbevoegdheden aan Vlaanderen af, waardoor er uniforme geluidsnormen komen, MIVB en De Lijn kunnen fusioneren, en nog veel andere rationalisaties mogelijk worden. Vlaanderen geeft in ruil (een deel van) zijn Gemeenschapsbevoegdheden voor Brussel af aan de hoofdstad. Artikel: 'Brussel efficiënter besturen zonder ondemocratisch Europees statuut.'
Een eis voor een diepsnijdende hervorming lijkt mij belangrijker dan een koehandel over BHV. Grijp drastisch in om in onze hoofdstad eindelijk een goed werkend bestuur te installeren. Het blijft anders een bodemloze put, met gegarandeerd een volgend onbeheerst probleem op de agenda.

Toemaat 1: een opgeblazen journalistenkikker

In De Standaard van donderdag 17 dec bewierookt Bart Brinckman - chef Wetstraat - de verslaggeving van zijn krant over de stillegging van het waterzuiveringsstation; dat ze veel sneller waren dan in de Franstalige pers, waar het onderwerp 'met moeite' de regionale pagina oversteeg. Het omgekeerde zou pas triestig zijn. Hij schrijft zelf: "toegegeven, Vlaamse journalisten zouden er zich minder gretig op storten wanneer het om een louter Waals probleem zou gaan." Huytebroeck stond die dag wel met een kleurfoto als belangrijkste item op de voorpagina van La Libre, en ik heb in die krant zeker niet minder informatie gelezen (al was dat ook daar dunnetjes) over dat zuiveringsstation dan in DS. Hij weet ook al te berichten dat het om "een stuitend voorbeeld van ministeriële slordigheid en het criminele gedrag van een privébedrijf" gaat, "waar Franstalige journalisten argeloos mee omgaan." Enig hard bewijs van 'crimineel gedrag' heb ik in De Standaard echter een week lang tevergeefs gezocht. Eventueel onverantwoord gedrag, niets ontziend zijn belangen verdedigen, maar 'crimineel'? Zou Aquiris hem hiervoor niet kunnen aanklagen? De krant stond wel vol met foto's, schema's en chronologische overzichten, maar meer dan iemand een micro onder de neus duwen was dat allemaal niet: Huytebroeck zegt dit (met een interview van haar, over 2 blz. uitgesmeerd in DS van 17.12, zonder enig wederwoord, van Aquiris of van eender wie anders), een ander zegt dat... Erg mager voor een thema waarover in een week tijd niet minder dan zes verschillende journalisten berichten. Kon niet wat dieper gegraven worden? Geen enkele van de in het begin van dit artikel gestelde vragen kreeg een antwoord in de vele reportages. Is het kenmerk van een 'kwaliteitskrant' niet uitgebreid internationaal nieuws? In La Libre was er die week b.v., zoals altijd, veel meer internationaal nieuws dan in DS. Bijvoorbeeld op maandag 14 dec: 6 blz. internationaal, tegen slechts 2 in DS, die wel 5 blz. bericht over het voetbal in eerste klasse. Er zijn gemiddeld meer bladzijden sport in DS dan internationaal nieuws. En wat daar staat zijn meestal anecdotes, 'lifestyle': over prins Charles, de esbattementen van Berlusconi en de fouten van zijn bodyguards, de Iraakse Koerd 'Ali' die dankzij DNA-testen na 21 jaar terug thuis is.. Allemaal zeer ontroerend, voor P-Magazine of Story. Of voor een nieuwe reeks 'Jambers goes international'?

Toemaat 2: een ordinaire politicus

Evelyne Huytebroeck is geen nieuwkomer in het vak. Ze zat van 1989 tot 2002 in het Brussels parlement en fractieleidster Ecolo. Vervolgens is ze van 2002 tot 2004 medevoorzitster van Ecolo, om dan minister te worden. Ze was dus reeds minister van het Brussels Gewest voor Leefmilieu, Energie, Toerisme en Sociale zaken in de vorige regering (2004 – 2009), en nu is ze opnieuw minister, voor Leefmilieu, Energie, Stadsvernieuwing en Bijstand aan personen, PLUS Minister van de Franse Gemeenschap voor Jeugd en Jeugdbijstand. Haar trage en niet doortastende aanpak van dit dossier is duidelijk meer dan wat ze beweert: alleen maar 'een communicatieprobleem'. Een man die met heel zijn familie al jaren in het politiek theater meespeelt, ook het Brusselse, maakte van de gelegenheid gebruik om in het nieuws te komen, en hij kreeg warempel een opiniestuk in De Standaard van anderhalve bladzijde (DS vrij 18 dec). Zelfs Ramadan moest met één bladzijde tevreden zijn, terwijl andere opinieschrijvers al 'dankbaar' mogen zijn met een gecensureerde halve bladzijde. Maar soit, bij anderhalve bladzijde moet die man wel veel te vertellen hebben. En wat dacht u, dat valt natuurlijk tegen. Bert Anciaux, over hem gaat het, de man uit Neder-Over-Heembeek die begin dit jaar nog krampachtig probeerde terug schepen in de stad Brussel te worden (hij was dat al van 1992 tot 1995), gaat van leer tegen Huytebroeck, tegen de ondoorzichtige netwerken van de Brusselse politiek ("Hier wordt plots ijzingwekkend duidelijk dat deze Brusselse cenakels zich zelfs niet meer kunnen inbeelden dat er rondom hen nog een echte wereld zou bestaan. Hun aandacht zit hopeloos gevangen in hun eigen wereldje, enkele vierkante kilometers groot. Tunnelzicht, ultieme myopie, de werkelijkheid beperkt tot de eigen navel. .."), tegen de Brusselaars, ook de Vlaamse, die 'zich koesteren in het moeras', om zijn stuk te eindigen met een pleidooi voor een 'interculturele' stad. ("Brussel moet een echte interculturele stad worden. Dit betekent zoveel meer dan te aanvaarden dat er vele culturen naast elkaar leven (multicultureel). Interculturaliteit beoogt de actieve betrokkenheid van deze vele gemeenschappen."). Dat zal natuurlijk voor een goede waterzuivering zorgen, met sluitende contracten. Dankzij een interculturele stad wordt de Zenne de zuiverste rivier van het land. Wat een zever!

Wat mij echter het meest tegen de borst stootte, walgelijk vond, was de woordkeuze waarmee hij Huytebroeck aanpakt:
"Deze minister, toch ooit synoniem voor 'dienaar van het volk', speelt gewoon de rol van een in deux-pièce gehulde belle de jour. Haar glamour als ganzenveren, waarop elke kritiek parelt maar niet doordringt... ". Hij maakt dus Huytebroeck uit voor niet minder dan een hoer. Wellicht bent u geen lezer van Humo, maar enkele weken geleden publiceerde dit weekblad een artikel over 'belle de jour'. Tekst uit hun inleiding:
"Mogen wij u voorstellen: Belle de Jour, de anonieme blogster en voormalige prostituee wier 'Diary of a London Call Girl' door miljoenen nieuwsgierigen wereldwijd gelezen werd.... Haar 'nom de plume' plukte ze uit de gelijknamige Buñuel-film waarin Catherine Deneuve schittert als de welgestelde huisvrouw die uit verveling aan seks tegen betaling gaat doen." En dan volgt een interview met die Londense ex-call girl (Humo 24.11.09). Anciaux zal 'belle de jour' dus in het Humo-artikel gevonden hebben. Men kan het ook niet anders verstaan dan dat hij Huytebroeck een hoer noemt: in haar 'deux-pièce', 'glamour als ganzenveren'. En een of andere cultuurloze eindredacteur vond die benaming waarschijnlijk zo 'onverantwoord interessant', en zette 'BELLE DE JOUR' maar meteen in heel vette hoofdletters als titel boven het opiniestuk. Hoe lager kan men nog vallen? Moest ik Huytebroeck zijn, ik denk dat ik Anciaux - en DS - een proces aandoe voor smaad. Maar ze zal waarschijnlijk al zorgen genoeg hebben met de procedures tegen Aquiris, of van Aquiris tegen haar, om haar dagen te vullen.

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Wie is Aquiris?
Volgens de website van Aquiris, in het 'Nederlands': "Verscheidene ondernemingen hebben zich gegroepeerd (het is een consortium) om de openbare aanbesteding voor de bouw en de exploitatie gedurende 20 jaar van een nieuw zuiveringsstation die door het Gewest werd gelanceerd, te kunnen beantwoorden. Eens de markt hen was toegewezen, heeft de groepering een vennootschapsvorm aangenomen met het oog op het beheer van het volledige project. Het ontwerp, de bouw en de exploitatie gedurende 20 jaar van het station werden het voorwerp van een offerteaanvraag en de opdracht toevertrouwd aan AQUIRIS, een ondernemingsgroep onder leiding van Veolia Water, wereldleider in waterbehandeling. Dit station zal operationeel zijn in de herfst 2006."
De website van Aquiris is sinds ergens in 2005 (of 2006) op geen enkele manier bijgewerkt. De laatste stand van de werken dateert er van 08.09.05. En het station werd niet operationeel in de herfst van 2006, zoals vandaag nog op die website staat, maar draaide pas een jaar later proef. Niets hierover op die website. Niets over eender wat trouwens, behalve wat uitleg over hoe de installatie zal functioneren. 'On se fout de tout le monde', die Fransen van Aquiris.


(2) De vier Brusselse instellingen rond water:
- Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid
"Om zijn waterbeleid te financieren, met name wat waterzuivering betreft, heeft het Gewest besloten geen vreemd kapitaal aan te trekken, maar een Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid op te richten. Dit fonds is op 28 juni 2001 opgericht en heeft als hoofdopdracht het aanleggen van spaarkapitaal, met name om de overname van de collector van het waterzuiveringsstation ten noorden van Brussel te financieren. Dit fonds betrekt zijn middelen uit diverse bronnen:
- de ontvangsten uit de belasting op afvalwaterlozing
- een financiële bijdrage van het Vlaamse Gewest
- niet-gebruikte ordonnanceringskredieten van het Waterbeleid.
Na de overname van de collector (eind 2006), zal het fonds vanaf eind 2007 instaan voor de aflossing van de annuïteiten."
(Die informatie is dus al niet bijgewerkt de laatste drie jaar..)

- BIWD, Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie.
"Deze maatschappij, opgericht op 1 juli 1989, verenigt de negentien gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Ze is belast met de distributie van water aan de inwoners en de ondernemingen in het Gewest evenals met het beheer van de rioleringen van de negentien brusselse gemeenten en de strijd tegen de overstromingen in deze gemeenten." (Frans: IBDE, Intercommunale Bruxelloise de Distribution d'Eau).
Vergoedingen voor die 28 bestuurders, 20 commissarissen en 40 deskundigen? In de balans 2008: 'Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen aan bestuurders en zaakvoerders: 350.000 euro'. In de commentaar: 'De vergoedingen, sociale bijdragen en verzekeringen van de bestuurders, commissarissen en deskundigen (442 K€)'. Samen dus goed voor 792.000 euro (31,680 miljoen BEF). Jaarverslag 2008

- Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer (BMWB)
"Bij Ordonnantie van 20.10.2006 werd de Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer opgericht die tot doel heeft de openbare sanering van het stedelijk afvalwater te verzekeren op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewestelijk Gewest. In het kader van deze opdracht heeft de BIWD een dienstencontract voor sanering afgesloten met de BMWB voor de sanering van het water dat de BIWD verdeelt. De kostprijs van deze prestatie zal door de BIWD worden verrekend in de prijs van het water dat zij factureert aan haar klanten vanaf 31.12.2006, datum waarop de gewestelijke heffing op de lozing van afwalwater wordt afgeschaft." (Frans: SBGE, Société Bruxelloise de Gestion de l'Eau).
BMWB heeft een website, maar daar hoeft u niet heen voor meer informatie. Daar staat tot vandaag alleen: "weldra online"..
Waarom moet er nog een maatschappij voor waterbeheer worden opgericht, als de volledige 'sanering' al gebeurt in twee zuiveringsstations? Wie zit in het bestuur van de BMWB? Daar weet ook DS niets over te vertellen. Volgens een persbericht van Huytebroeck (14.12.09) betaalt BMWB de jaarlijkse vergoeding van de exploitatie door Aquiris. Waarom niet het Fonds voor de Financiering van het Waterbeleid?

- Dan is er ook nog het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM - IBGE) , de overheidsdienst voor milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze bevat ook de milieuinspectie.

4 Comments:

At 22/12/09 21:29, Anonymous Yves Paermentier said...

Een goed stukje. Het lijkt wel alsof de pers bewust niet wil graven tot de kern van de zaak.

 
At 23/12/09 14:20, Anonymous Belgica Dividenda Est said...

Interessant artikel.

Ter verrijking van uw informatiebronnen lees ook eens de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, want dit is tenminste verantwoord interessante lectuur ;)
http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/index_n.htm
Klik dan op de knop "referentiedatabank rechtspersonen" en kies dan Nederlands (of Frans). Naar keuze kan u dan het veld "benaming" invullen met bijvoorbeeld "Aquiris". Ga onder andere naar het oudste document onderaan de lijst van 22 stukken en u bekomt een uittreksel uit haar oprichtingsakte. Worden er vermeld als oprichter:
1) Vivendi Water Systems
2) Vivendi Water
3) Vinci Construction Grands Projects
4) Sade Compagnie Générale de Travaux Hydrauliques

Inderdaad... "die Fransen van Aquiris..." maar evengoed op 8 en 12 "Les Flamands de service": "Denys" en "Entreprises Jan Denul"

U kan elk van de daarin vermelde Belgische partijen via dezelfde zoekmachine natrekken. Het gemakkelijkste is om daarbij hun BTW-nr/rechtspersonennummer als zoekcriterium te gebruiken omdat u zo niet gehinderd wordt door eventuele naamswijzigingen.

U kan er evengoed zoeken naar bijvoorbeeld de "Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie"
De meest recente hit in haar publicatielijst zal u al iets leren over wat tegenwoordig onder "een billijke verdeling" zou kunnen worden verstaan: moeten we ons daarvoor baseren op de verhoudingen in artikel 8 (aandelen) of op die van in het complexere artikel 55 (winstverdeling)?

Eventueel voor VZW's op het beginscherm eens klikken op de knop "Referentiedatabank VZW..." voor akten ouder dan 30/06/2003.

Voor Frankrijk kan u wat beperkte vennootschapsinformatie gratis opvragen op: http://www.societe.com/index_entrep.html
of
http://www.infogreffe.fr/infogreffe/index.jsp

Ik wens u in ieder geval veel opzoekingsgenot en nog meer leesplezier.
Ikzelf moet spijtig genoeg terug aan het werk en kijk alvast met belangstelling uit naar de publicatie met uw vervolgbevindingen.

Met vriendelijke groeten,

 
At 25/12/09 22:44, Anonymous Alter Ego said...

Die vervuiling van de Zenne is nog maar de voorhoede van de apocalyptische vuiligheid die vanuit Brussel en alle Europese grootsteden in de toekomst zal ontstaan... Eilandjes van wilden in het midden van het ons dierbare Avondland.

 
At 26/12/09 00:45, Anonymous Anoniem said...

Brusselaars : veel pretentieuse blabla, weinig boem boem (met dank aan M.Vogels).

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>