13 juli 2009

Regeerakkoord en ruimtelijke ordening

Van een 'nieuwe visie voor ruimtelijke ordening' die aangekondigd wordt in de titel van het hoofdstuk over RO in het Vlaams regeerakkoord is er in de tekst zelf wel niets terug te vinden. Een mager beestje, waarbij al meteen aangekondigd wordt dat het nieuw decreet RO voor het grootste deel pas ten vroegste vanaf januari '10 zal worden toegepast.

In die 'nieuwe visie' is er geen sprake van om de zonevreemdheid nu eens en voor goed naar de prullenmand te verwijzen. Onteigening bij hoogdringendheid, waarbij de onteigenaar de eigenaar al buiten zet voor er een definitief akkoord is over de prijs, wordt de Vlaamse administratie niet verboden. In tegendeel: "We versoepelen de administratieve procedures die bij onteigeningen moeten worden gevolgd... We creëren een kader waarbij initiatiefnemers... het verloop van de onteigeningsprocedure kunnen bespoedigen. We onderzoeken in welke mate we voor beperkte onteigeningen in voortuinstroken, bijvoorbeeld voor de realisatie van fietspaden, een regeling met onmiddellijke grondinname kunnen invoeren." En de tergende voorkooprechten? Die worden ook niet afgeschaft: "We evalueren alle aankoopverplichtingen en compensatiemechanismen en de gehanteerde tarieven en sturen ze waar nodige sociaal bij." Wat stuurt men zo nodig sociaal bij?

Geen toezegging dat het uitdovend woonrecht voor permanente bewoners van weekeindverblijven niet meer gekoppeld wordt aan allerhande -meestal voor de bewoners onbereikbare - voorwaarden. Er is dan wel sprake van een 'warme' samenleving, maar die geldt blijkbaar eerder voor wie aan een sociale woning geraakt.

De tekst is, behalve zijn povere inhoud, ook nog eens ellendig slecht geschreven. Vaak weet men niet eens wat met de tekst nu eigenlijk bedoeld wordt. Zo zal er een 'winkelvisie' beschreven worden in een omzendbrief. "De uitgangspunten daarvoor vormen de complementariteit met de handel en wandel in de binnensteden, het vermijden van ongewenste aanzuigeffecten ten nadele van de binnensteden en het voorkomen van verdere lintbebouwing." Begrepen?.. Het juridisch kader van de buurtwegen zal vereenvoudigd worden: "We maken een inventaris en beschermen maximaal de netwerkfunctie voor het langzame verkeer en de cultuurhistorische en archeologische waarde." Wat moet men zich daaronder voorstellen?

De gemeenten krijgen voldoende autonomie om kmo-zones en woongebied te realiseren, en ze mogen ook meer dan vijf hektare kmo-grond ontwikkelen, maar de Keizer-Koster van het Vlaams niveau koppelt daar toch weer een hele reeks voorwaarden aan. Zo moet er 'een toekomstgerichte lokale behoefte aangetoond worden' (al van een op het verleden gerichte behoefte gehoord?), terwijl ze die zone toch 'bij voorrang moeten benutten voor het herlokaliseren van lokale bedrijven'. Ah, dat is dus de toekomstgerichte behoefte!

Het voordeel van een zo weinig zeggend akkoord is wellicht dat het juist veel ruimte geeft aan de parlementsleden van de meerderheid en van de oppositie om de volgende vijf jaar met succes initiatieven te nemen, zonder gehinderd te zijn door een gedetailleerde afspraak tussen de regeringspartijen. Wellicht kan daar nog iets goeds uit voortkomen? Of heb ik nog teveel illusies?

De 'verkleutering' slaat toe in heel de tekst van het regeerakkoord.
Er wordt 'versleuteld': "Er zal intergemeentelijke samenwerking mogelijk gemaakt worden om deze zones samen te voegen en aan te leggen met de mogelijkheid om de fiscale opbrengsten tussen de gemeenten te versleutelen."
Er wordt 'verduurzaamd': een kaderdecreet moet zorgen voor "de verduurzaming van de bedrijventerreinen." - "We leggen met de investeringen bovendien de nadruk op het vergroenen en verduurzamen van ons economisch potentieel." - "Gelet op de bedrijfsactiviteiten in Vlaanderen en de competenties van de kennisinstellingen, gekoppeld aan de overheidsaandacht voor mobiliteit en duurzaamheid in de dichtbevolkte Vlaamse stedenregio, kan de voertuigindustrie de kern vormen van de ontwikkeling van vernieuwende, duurzame mobiliteitsconcepten." (Dat ik dat nog niet wist: de voertuigindustrie kan de kern vormen voor duurzame mobiliteitsconcepten..)
Er wordt 'vertramd': "In het kader van de vertramming van het openbaar vervoer maken we werk van tramprojecten in alle Vlaamse provincies, maar met onder meer de focus op plaatsen met een groot vervoerspotentieel."
Er wordt 'vergroend': "De Vlaamse Regering zal in deze legislatuur de bestaande overheidsinstrumenten heroriënteren om een vergroening van de economie te realiseren." - "We zullen zo snel mogelijk werk maken van een vergroening van de autofiscaliteit op basis van de milieuprestaties van de wagen."
Er wordt gestreden tegen 'verkokering': "Voor interne werking moet het topmanagement van de Vlaamse administratie initiatieven nemen om de verkokering tegen te gaan en meer interne samenwerking en synergieën tot stand te brengen. Op basis van de principes van verzelfstandiging, zoals opgenomen in het Kaderdecreet Bestuurlijk Beleid, nemen we initiatieven om de versnippering van middelen te vermijden in het administratieve landschap binnen de Vlaamse overheid."

Alles heet nu 'duurzaam', wat dat ook wil zeggen
"We stimuleren een duurzaam HR-beleid in bedrijven op het vlak van specifieke thema’s zoals competentiebeleid, sociale innovatie, gezinsvriendelijke organisatie en diversiteit."
"We onderzoeken (in de woningbouw) de invoering van een duurzame lening waarin aspecten van betaalbaarheid, aanpasbaarheid, milieu- en energievriendelijkheid aan bod komen."
"Competentieontwikkeling wordt daarom duurzaam versterkt. We bouwen het persoonlijk ontwikkelingsplan hiervoor uit als belangrijk instrument. We maken werk van het versterken van competenties, maar ook van het gerichter inzetten van competenties, zowel bij matching als in bedrijven en organisaties."
Er wordt nog op meer plaatsen 'gematcht': "De VDAB maakt werk van een meer competentiegerichte screening en matching. Dat maakt het mogelijk om vraag en aanbod sterker op basis van competenties te matchen. We stappen over van een lineair voorrangsbeleid naar een meer individuele competentiegerichte aanpak."

En er is ook sprake van 'warmte': "In het bijzonder zal ter uitvoering van het decreet Leren en Werken een warme overdracht van de deeltijds lerenden tot stand komen tussen de centra voor deeltijds leren en de VDAB," of van 'aantrekkelijkheid', welliswaar 'vanuit het sociale perspectief': "we nemen maatregelen voor de aantrekkelijkheid van ondernemen vanuit het sociale perspectief; we bieden mogelijkheden voor zelfstandigen om het evenwicht tussen werk en gezin te verbeteren en tot meer werkbaar werk te komen."

Dat vind ik een hele goeie: "Tegelijk wordt de toegankelijkheid van opleidingen voor personen met een handicap stapsgewijs verbeterd." (Opleidingslokalen met brede deuren?..). En de volgende heeft blijkbaar niets met wegenaanleg te maken, maar waarmee dan wel? "We werken drempels verder weg om iedereen een vakantiebeleving te kunnen bieden en de vakantieparticipatie te verhogen."

2 Comments:

At 14/7/09 20:22, Anonymous Steven said...

Veel holle woorden inderdaad maar wat kan "ruimtelijke ordening" in Vlaanderen überhaupt nog voorstellen ? Wie al eens naar het buitenland reist en over enig esthetisch gevoel beschikt (sommigen hebben het geluk dit volledig te ontberen) kan alleen tot de vaststelling komen dat we in het rommeligste land ter wereld wonen. In de praktijk blijft het RO-beleid waarschijnlijk - ondanks de vele niveaus en instanties die in elk dossier hun zegje mogen doen - een beleid à-la-tête-du-client waarbij de langste arm zal beslissen of een lap resterende open ruimte best tot ontwikkeling naar villawijk, bedrijventerrein of voetbalstadion wordt veroordeeld. Na 2 legislaturen totaal ruimtelijk wanbeleid onder Excellentie Van Mechelen kan het wellicht allen maar "verbeteren" al is dit wellicht een zeer optimistisch/naïeve gedachtengang.

 
At 15/7/09 15:43, Anonymous Rosanne said...

Volmondig eens met de post van Steven. Gewoon google-earth gebruiken volstaat om de RO met met bijv. Nederland de vergelijken 'een aanrader is de positionering van industrieterreinen in middelgrote steden). En als ervaringsslachtoffer van zowat het domste RO-beleid van mijn stad,mijn provincie en mijn gewest weet ik er onderhand van meespreken. Men zou Ro moeten onderbrengen in een gedepolitiseerde instelling afgeschermd van alle ceausescu-lievende burgemeesters,... etc.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>