4 mei 2009

Stem massaal blanco ... als petitie om uw stem terug te krijgen

ALLE partijen doen weer mee aan het 'groot kiezersbedrog' met schijn- en dubbelkandidaten. Vandaag kunnen al ongeveer 20 van de huidige Vlaamse parlementsleden rekenen op een nieuw zitje na de verkiezingen. Niet omdat ze zeker zijn van veel stemmen, maar omdat de partij ze op de eerste of tweede opvolgersplaats heeft gezet. Dankzij veel schijnkandidaten is de zekerste manier om in een parlement te geraken dus niet verkozen te worden door de kiezer, maar tot eerste opvolger te zijn uitverkoren door de partij ...

De stem van de kiezer heeft geen enkele waarde meer. Wel krijgen 513 politici er een zetel door in een van de zeven parlementen in België. De politieke partijen profiteerden van de regionalisering om zestig ministeriële mandaten uit te vinden. Ze bevolken de ministeriele kabinetten met ca. 2.500 medewerkers, een unicum in de wereld. België is het enige ontwikkelde land ter wereld waar de loonuitgaven voor het bestuur tussen 1995 en 2007 nog stegen. In alle andere OECD-landen daalden ze. België en zijn deelstaten is een zeer duur 'politiek waterhoofd' geworden. Onze welvaart is hierdoor ernstig in gevaar.
We moeten dit afdrijvend schip terug op een juiste koers krijgen. De politieke partijen blijken daar niet meer toe in staat. Daarom is een sterk signaal van veel burgers nodig. Stem hiervoor massaal blanco, als u akkoord gaat met onderstaande tien punten. Als 'stem blanco voor een tienpunten programma' hierdoor een belangrijke politieke stem wordt in ons land, zullen alle politieke partijen ernstig rekening moeten houden met deze tien punten. Hoe kan men anders nog protesteren tegen het totaal miskennen van de kiezer en de zelfbediening door de partijen?

ALLE partijen doen weer mee aan het 'groot kiezersbedrog' met schijn- en dubbelkandidaten. Kandidaten die alleen dienen om stemmen te lokken en al vooraf zeggen dat ze hun mandaat niet zullen opnemen. Kandidaten die zowel op de Europese als op de Vlaamse lijst staan, en dus een van beide mandaten niet kunnen opnemen. In 2007 stonden niet minder dan 75 van de 124 Vlaamse parlementsleden op de lijsten voor de federale verkiezingen. Velen waren schijnkandidaten. Sommigen vertrokken wel naar Kamer of Senaat en minachten zo hun kiezers die hen verkozen hadden om tot 2009 in het Vlaams parlement te zetelen. Ze werden vervangen door opvolgers waar we niet voor gekozen hadden. In de Kamer zaten aan het eind van de legislatuur 2003-2007 niet minder dan 56 opvolgers (één op drie!). In het Vlaams parlement zijn er van de 124 verkozenen en opvolgers die in 2004 hun eed aflegden ondertussen een 37-tal vertrokken, en ook al weer vervangen door opvolgers. Vandaag kunnen al ongeveer 20 van de huidige Vlaamse parlementsleden rekenen op een nieuw zitje na de verkiezingen. Niet omdat ze zeker zijn van veel stemmen, maar omdat de partij ze op de eerste of tweede opvolgersplaats heeft gezet. Gezien er veel schijnkandidaten zijn, kunnen deze 20 plaatsvervangers nu al met een nieuw zitje rekenen. De zekerste manier om in een parlement te geraken is dus niet door verkozen te worden door de kiezer, maar tot eerste opvolger te zijn uitverkoren door de partij ...

De kiezer geminacht
Wij bepalen dus steeds minder wie in welk parlement terechtkomt: niet de kandidaat die wij verkiezen, maar steeds meer een door ons niet verkozen opvolger, bepaald door de hoofdkwartieren van de partijen. De stem van de kiezer heeft geen enkele waarde meer. Wel krijgen 513 politici er een zetel door in een van de zeven parlementen in België, waar ze als 'trouwe partijsoldaten' op de stemknop drukken om regeringsontwerpen goed te keuren. De politieke partijen profiteerden van de regionalisering om een onwaarschijnlijk aantal ministeriële mandaten (60) uit te vinden. Ze bevolken de ministeriele kabinetten met ca. 2.500 medewerkers, een unicum in de wereld.

Een duur waterhoofd
Dat groot aantal ministers met dikbevolkte kabinetten zorgen ervoor dat het aantal regels blijft toenemen, ondanks beloften van administratieve vereenvoudiging. (Belgisch Staatsblad vorig jaar: meer dan 69.000 blz.). De begroting loopt uit de hand, en pas ten vroegste tegen 2015 zou er terug een evenwicht bereikt worden. België is het enige ontwikkelde land ter wereld waar de loonuitgaven voor het bestuur tussen 1995 en 2007 nog stegen, het meest in de deelstaten, provincies en gemeenten. In alle andere OECD-landen daalden ze. België en zijn deelstaten is een zeer duur 'politiek waterhoofd' geworden, terwijl de overheidsuitgaven dringend moeten verminderen. Onze welvaart is hierdoor ernstig in gevaar.

Roep de partijen tot de orde
We moeten dit afdrijvend schip terug op een juiste koers krijgen. De politieke partijen blijken daar niet meer toe in staat. Daarom is een sterk signaal van veel burgers nodig. Stem hiervoor blanco, als u akkoord gaat met onderstaande tien punten. Als 'blanco' hierdoor een belangrijke politieke stem wordt in ons land, zullen alle politieke partijen ernstig rekening moeten houden met deze tien punten. Blancostemmen tellen niet mee bij de zetelverdeling. Het zijn echter geen verloren stemmen als 'blanco' dankzij de tien punten massaal meer stemmen haalt dan vandaag (In 2007 stemden 4,6% van de ingeschreven kiezers blanco of ongeldig). Massaal blanco stemmen om die tien punten te realiseren is het sterkste signaal dat we als kiezer kunnen geven. Het is een eenvoudig te organiseren petitie om onze stem uiteindelijk echt terug te krijgen. Partijen die onze blanco stem later terug willen krijgen, zullen eerst die tien punten moeten realiseren. Zo kunnen we ze onder druk zetten om deze uit te voeren, iets waar ze vandaag vanzelf niet meer toe in staat zijn. Massaal blanco stemmen omwille van die tien punten is ook het sterkste wapen om de verspilling door de politieke partijen en de overheid een halt toe te roepen. Hebben we er een ander? (Een partij hiervoor oprichten is niet nodig of nuttig. Ook niet efficiënter. Massaal blanco stemmen is voldoende).

Zeg nu al dat u blanco gaat stemmen
U kan hier .... al in een enquête melden dat u blanco gaat stemmen

Stem blanco als u met volgende eisen akkoord gaat:

A. Geef de macht terug aan de burger

1. Wie we verkozen hebben moet zijn mandaat volledig uitdoen
(Wie al zetelt in een parlement kan geen plaats krijgen op een lijst voor een ander parlement. Men kan ook geen kandidaat zijn op twee verschillende lijsten, bijvoorbeeld regionaal en Europees.)

2. Schaf de lijststem (kopstem) volledig af
(Wie dankzij de partij een plaats krijgt bovenaan de lijst, krijgt geen stemmen meer cadeau van de kopstemmen. Alleen wie het meest stemmen behaalt wordt verkozen.)

3. Schaf de opvolgers af
(Bij plaatsvervanging is zo de vrijkomende zetel voor de effectieve kandidaat die wij het meeste stemmen hebben gegeven.)

4. Voer een tweede stembeurt in, nadat de partijen aangekondigd hebben met wie ze willen regeren
(Zo kunnen we de voorgestelde coalities goed- of afkeuren.)

5. Voer het referendum in, waarbij wij als burgers het initiatief kunnen nemen om elke beslissing van alle parlementen, provincies en gemeenten aan een bindende volksraadpleging te onderwerpen, en wij ook zelf wetgevende initiatieven kunnen nemen (het bindend referendum op volksinitiatief, zoals in Zwitsersland en in andere landen of deelstaten al ingevoerd).
(De burger hoort het laatste en beslissende woord te hebben.)

B. Maak het bestuur efficiënter

6. Schaf de politieke kabinetten af
(Ministers houden alleen nog een klein persoonlijk secretariaat)

7. Schaf de Senaat af
(En vervang deze eventueel door een Raad waarin volksvertegenwoordigers van gewesten en gemeenschappen zetelen met een dubbelmandaat, zonder extra verkozenen)

8. Doe het met minder personeel: reduceer het aantal parlementsleden, ministers, bestendige afgevaardigden (provincies) en schepenen (gemeenten) met minstens één derde. Schaf alle staatsecretarissen af. Reduceer ook het aantal provincieraadsleden met minstens een derde (nu: 737), als de provincies niet afgeschaft worden. Schaf in elk geval de arrondissementscommisarissen af.
(Dit zal al een heel pak besparen en helpen het aantal wetten/decreten te beperken, omdat er minder volk is om er te maken en commissies om ze te bespreken.)

9. Zorg voor een sluitende begroting vanaf ten laatste 2013, zonder hogere belastingen. Reduceer hiervoor ondermeer het aantal ambtenaren en schrap veel wetten en decreten.
(Of moeten onze kinderen en kleinkinderen nog de begrotingstekorten uit de jaren '70 afbetalen? Een voorbeeld van steeds complexere wetgeving: hierdoor is de belastingsaangifte dit jaar een 'Lotto-formulier' geworden.)

10. Verbied het indienen van resoluties in de parlementen
(Een parlement heeft als taak wetten te maken - en vandaag vooral: wetten en decreten af te schaffen - en de regering te controleren, en moet zich niet bezig houden met resoluties waarbij het aan de regering vraagt in hun plaats wetten te maken. Toch als men de 'scheiding der machten' ernstig wil nemen..)

Ga stemmen, maar blanco
Naast deze tien punten, kan elk natuurlijk nog menen dat er meer nodig is om tot een efficiënt bestuur te komen en onze welvaart niet in gevaar te brengen. 'Blanco' kan echter slechts een succesvolle 'partij' worden als we ons beperken tot enkele zeer essentiële eisen, die velen kunnen goedkeuren. De tien eisen blijven even belangrijk, of België nu een federale staat blijft of een meer 'confederale' staat wordt. Elk bestuur moet efficiënter en goedkoper worden, en de burger moet zijn stem terug krijgen om te beslissen, in plaats van de partijhoofdkwartieren. Als het referendum ingevoerd wordt (punt 5) kunnen via deze weg een reeks andere punten gerealiseerd worden die mensen belangrijk vinden, bijvoorbeeld de afschaffing van de opkomstplicht (stemplicht). Ondanks de stemplicht ging bijna 9% van de ingeschreven kiezers in 2007 niet eens naar de stembus. Een oproep aan al die kiezers: ga dit keer stemmen, maar stem blanco. Een oproep aan al wie wel ging stemmen: stem dit keer niet voor uw voorkeurpartij, maar voor de kern van de zaak: voor meer democratie en efficiënter bestuur. Een oproep aan de 25% kiezers die nog niet weten op welke partij ze zullen stemmen (volgens een VRT-enquête): stem voor geen partij, maar stem blanco. Stem massaal blanco ... als petitie om uw stem terug te krijgen.

Zeg nu al dat u blanco gaat stemmen
U kan hier.... al in een enquête melden dat u blanco gaat stemmen

Stuur deze oproep door
Steunt u de tien punten: stuur dan dit bericht (met 'Kopiëren en Plakken') in een mail door naar familie en kennissen, zodat zoveel mogelijk kiezers er kennis van kunnen nemen, en zo eveneens beslissen blanco te stemmen.

Philippe Van den Abeele - uitgever Nieuw Pierke, Forum over democratie

Meer artikels over het kiezersbedrog: hier...

NOOT: mijn antwoord op enkele bedenkingen bij deze oproep
Enkelen reageerden al op mijn oproep hierboven, met de opmerking dat de partijen weinig pijn zullen voelen van zelfs een zeer groot aantal blanco stemmen. Ze worden niet meegeteld, en de proportionele verdeling van de zetels blijft dezelfde op basis van de wél geldig uitgebrachte stemmen, ook al zijn dat er bv. maar 60%.
De oproep heeft vooreerst niet de bedoeling voor een halfleeg parlement te zorgen, wel dat de verkozenen van alle partijen zo sterk onder druk gezet worden om de tien punten uit te voeren, waar ze vandaag niet toe in staat zijn.
Een klein beetje zal het toch wel pijn doen, omdat de partijdotatie deels bestaat uit een toelage per geldig uitgebrachte stem (1,49 euro per geldig uitgebrachte stem voor het Vlaamse Parlement). Tenzij de graaicultuur zo groot is, en ze inderdaad bewijzen dat de kiezer voor hen alleen een lastpost is, door te durven het bedrag te verhogen om de gederfde inkomsten te compenseren..

Niets is perfect, ook niet mijn voorstel. Maar hoe kan men anders nog protesteren tegen het totaal miskennen van de kiezer en de zelfbediening door de partijen? De tien punten zijn hopelijk ook een reden voor die 9% die vorige keren helemaal niet gingen stemmen, om wel te gaan stemmen, maar hun ongenoegen dit keer te tonen met een blanco stem. ALS de oproep als een strovuurtje rondgaat en massaal opgepikt wordt, betekent blanco stemmen niet meer zomaar een 'foert'-stem, maar een stem voor tien concrete eisen. Het is dan dus een heel andere blanco stem dan bij vorige keren. Nogmaals: ALS het massaal meer gebeurt. Anders krijgen allen die argumenten hebben tegen mijn voorstel gelijk. Maar wie niet waagt, niet wint. Men kan maar proberen, en ik zie geen andere praktische en financieel haalbare mogelijkheid. Volgens een VRT-enquête weten 25% van de kiezers nog niet op welke partij ze zullen stemmen, dubbel zoveel als twee jaar geleden (DS 29.04.09). Er is dus duidelijk een sterk groeiend ongenoegen, waar een "blanco stem voor een tienpunten programma" misschien voor velen een antwoord op is? En wie het niet met de oproep eens is, heeft de keuze uit ongeveer een dozijn partijen...

6 Comments:

At 4/5/09 18:07, Anonymous Anoniem said...

Een veel betere methode zou zijn een lijst in te dienen met de naam Blanco en met als programma de opgegeven punten. Wat U voorstelt doet de partijen geen pijn.Het kost hen geen zetel.

 
At 4/5/09 20:42, Anonymous Anoniem said...

Het stond in mijn studententijd al in graffiti op de muren : als verkiezingen iets zouden uithalen, waren ze al lang verboden

 
At 4/5/09 21:11, Anonymous Marc Huybrechts said...

1) Wie blanco stemt, stelt zichzelf buiten spel en doet de bestaande partijen "geen pijn" (cf anoniem I)

2) Wie voor het VB stemt verzwakt het ondemocratische 'cordon', verzwakt de bestaande particratie, en opent ook de weg naar een simpelere staatsstructuur (geen 7 "parlementen" meer enz...).

3) Als het VB zich later eventueel even 'particratisch' en ondemocratisch zou gedragen gelijk de huidige regime-gezinde partijen, dan zal het tijd zijn om deze strategie te wijzigen.

4) Anoniem II (= anoniem I ?) is extreem cynisch, maar wel een reflectie van een typisch Belgische mentaliteit en van een tekort aan 'civic culture' (of van de breuk tussen burger en overheid). Verkiezingen hebben wel degelijk konsekwenties, en het publiek moet zich niet verbergen achter een 'slachtoffercultus' (van "het haalt toch niets uit").

 
At 5/5/09 11:29, Anonymous traveller said...

De enige geldige stem in Vlaanderen is de stem voor het VB.
Al de rest is nutteloos.
Na de laatste jo-jo perikelen van LDD met het welles/nietes spelletje van een mandataris, waar natuurlijk onderhandse smeerlapperijen aan vast zitten, zou ik me schamen voor die corrupte boel te stemmen.
Zoals Marc zegt, nadien kunnen we ideologisch klappen, nu bespreken we alleen nog wanneer we onafhankelijk worden, vandaag of morgen?

 
At 5/5/09 12:52, Blogger Philippe Van den Abeele said...

@ traveller en Marc Huybrechts
je kan het evengoed omkeren: een geldige stem voor het VB is nutteloos..
en door de te verwachten verschuivingen van stemmen tussen de partijen zou de boodschap helemaal niet zichtbaar worden, niet meetbaar

@anoniem (I): een partij oprichten en een lijst indienen? Het is hiervoor in elk geval voor dit keer te laat. Dat is ook niet de bedoeling van de oproep. Je kan het zien als een soort 'stille mars' om alle partijen op het matje te roepen, de burger zijn stem terug te geven en spaarzamer met onze centen om te gaan. Gebruik makend van de bestaande structuren (Binnenlandse zaken organiseert toch de verkiezingen) om een 'petitie' te organiseren via een blanco stem. Het is uiteraard maar een gelukte petitie als er massaal veel meer blanco wordt gestemd dan voorheen. Dan kan het een krachtige boodschap zijn. Anders niet, zoals ik al schreef.

 
At 5/5/09 15:34, Anonymous Marc Huybrechts said...

@ Ph.VdB

Er is een verschil tussen dromen en observeren. Men kan eender wat dromen over "boodschappen", en of die "krachtig" zouden zijn, of niet. Dat zijn spelletjes voor 'intellectuelen'. De obervatie leert dat er in den Belgique enkel verandering komt via (a) verkiezingen en/of via (b) lawaai en geweld (intern: vakbonden; extern: moslems).

Het regime vreest geen "stille marsen" en zal ze steeds negeren. Het regime vreest wel (a) geweld (daarom worden de vakbonden permanent gepaaid) en (b) stemmen voor de enige en echte oppositie. Men doet er best aan van voor die oppositie te stemmen, zolang men daartoe nog de kans krijgt. Want het regime volgt steeds dezelfde twee strategieen: co-optatie of criminalisering van opposanten. Het is een loop tegen de tijd. "Stille marsen" verliezen enkel tijd....en dan zal het weer te laat zijn.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>