13 mei 2009

Beheer Vlaamse wetsmatiging blijft een zootje

Een jaar geleden maakten we een grondige analyse van de dienst Wetsmatiging, en moesten besluiten dat de decreten van slechte kwaliteit zijn, de regelgevingsagenda's rommelpapieren voor insiders en de prestaties van die dienst navenant van barslechte kwaliteit. Die beoordeling kunnen we nu niet wijzigen: die dienst blijft tot vandaag rommel leveren.

De dienst Wetsmatiging publiceerde weer zijn driemaandelijkse nieuwsbrief, over het eerste kwartaal van 2009: over hoe goed het allemaal gaat, dat de regelgevingsdossiers die op de Vlaamse Regering kwamen voor 83,33% aan de 'kwaliteitsvoorwaarden' voldeden (wat helemaal niet betekent dat ze van goede kwaliteit zijn!), dat er sinds de goedkeuring van het actieplan in april 2005 in totaal 96 vereenvoudigingsprojecten zijn afgewerkt.... Iets minder goed nieuws is een toename van de administratieve lasten tijdens het eerste trimester van 2009: "Tussen 1 januari 2009 en 31 maart 2009 is er een toename van 176.099,20 euro aan administratieve lasten en een afname van 24.539,31 euro aan administratieve lasten gemeten. Het saldo voor het eerste kwartaal van 2009 bedraagt een toename van 151.559,89 euro aan administratieve lasten." Als men op zoek gaat naar meer details, komt men enkel te weten dat de toename ligt in het beleidsdomein 'Leefmilieu, natuur en energie', en de afname bij 'Cultuur, Jeugd, Sport en Media', maar niet voor welke projecten. Daar wordt men natuurlijk heel veel wijzer van..

Bijna een jaar geleden (02.06.08) hebben we een grondige analyse gemaakt van de dienst Wetsmatiging in het artikel 'Beheer 'betere' Vlaamse regelgeving is zelf een zootje' en kwamen tot volgend besluit:
De decreten zijn van slechte kwaliteit, de RIA's (reguleringsimpactanalyses) ondermaats, een databank hiervan is onbestaande, de regelgevingsagenda's zijn rommelpapieren voor insiders en de prestaties van de dienst Wetsmatiging zijn navenant van barslechte kwaliteit. Als men het woord 'kwaliteit' hier al kan gebruiken. Ofwel doekt men die dienst op, wat al een werkelijke administratieve lastenverlaging zou betekenen, of er wordt een minimale kwaliteit geleverd. Nu is het niet-transparante papiervullerij, zonder kwaliteitsverbetering van de regelgeving, en houdt men ons voor imbecielen.

Aan die beoordeling kunnen we vandaag eigenlijk niets veranderen: de dienst Wetsmatiging 'volhardt in de boosheid', en blijft rommel afleveren. De zogenaamde 'online RIA-databank' is b.v. nog geen haar verbeterd, en men kan er nog steeds GEEN ENKELE RIA vinden... Ondertussen is de dienst Wetsmatiging wel bezig vier medewerkers aan te werven.

Over enkele artikels in de recente nieuwsbrief:

Uniek loket bouw- en milieuvergunning
De Nieuwsbrief: "Het Vlaams Parlement heeft op 18 maart '09 een decreet goedgekeurd dat de aanvraagprocedures van de stedenbouwkundige en milieuvergunning op elkaar afstemt. Hierdoor kunnen zogenaamde 'klasse 2'-bedrijven met bouwplannen bij een gemeentelijk uniek loket beide vergunningen samen aanvragen. Vandaag moeten bedrijven hun stedenbouwkundige en hun milieuvergunning afzonderlijk aanvragen. Beide worden ook afzonderlijk behandeld. Met het nieuwe decreet wordt er eindelijk een uniek, gemeentelijk loket opgericht waar beide vergunningen samen kunnen worden aangevraagd. Het college van burgemeester en schepenen zal beide aanvragen gelijktijdig onderzoeken en op dezelfde dag een beslissing nemen, dit uiterlijk binnen de 105 kalenderdagen. Verder zal er ook maar één openbaar onderzoek worden gevoerd. Jaarlijks worden ruim 4.000 dergelijke vergunningsdossiers verwerkt. Deze administratieve vereenvoudiging levert een jaarlijkse besparing van nagenoeg 230.000 euro voor de gemeenten en 62.000 euro voor de bedrijven op. In principe gaan de nieuwe wetteksten vanaf 1 september 2009 van kracht."

Eerder had de dienst Wetsmatiging berekend dat door de samenvoeging van het openbaar onderzoek niet minder dan 4,1 miljoen euro zou worden bespaard, alleen al door wegvallende publicaties. Dat was totaal foutief. Volgens die dienst zou de bekendmaking van het openbaar onderzoek voor de stedenbouwkundige vergunning niet meer afzonderlijk in 2 kranten moeten gepubliceerd worden, maar samen met deze van de milieuvergunning. Ze schatte het aantal hiervan op 5 580 dossiers per jaar. Twee krantenpublicaties minder voor 5 580 dossiers, aan gemiddeld 370 euro betekent een besparing van 4,1 miljoen. De publicatie bij stedenbouwkundige vergunningen moet echter alleen gebeuren als er ook een MER (Milieueffectrapport) nodig is. Er zijn jaarlijks slechts enkele dergelijke MER’s, die verband houden met de combinatie milieu- en stedenbouwvergunning. De besparing is op dat vlak dus nagenoeg NUL euro i.p.v. 4,1 miljoen. De totale besparing van het 'uniek loket' zou nu dus niet meer op 4,1 miloen, maar op 292.000 euro komen. Bij het ontwerp van decreet is er echter geen spoor van een RIA te vinden (Stuk 213 (2008-2009) - nr. 1). Van waar die 292.000 euro besparingen komen heeft men dus weer het raden naar...

Betere regelgeving prioriteit tijdens Belgisch EU voorzitterschap
De Nieuwsbrief: "België is in de tweede helft van 2010 voorzitter van de Europese Unie. Voor het eerst maakt België dan deel uit van een teamvoorzitterschap met Spanje en Hongarije. Dat trio landen zal ook een gezamenlijk voorzittersprogramma presenteren. Vlaanderen schuift vijf grote prioriteiten naar voren voor het Belgische EU-voorzitterschap. Naast die vijf heeft ieder beleidsdomein zijn eigen prioriteiten uitgewerkt. Betere regelgeving is een prioriteit voor het beleidsdomein Bestuurszaken. De Vlaamse expertise rond o.a. RIA en het meten van administratieve lasten kan tijdens het voorzitterschap aangewend worden. Het voorzitterschap biedt Vlaanderen ook de kans om zijn bijdrage aan de Europese beleidsvoorbereiding en besluitvorming te vergroten."

Van de 'Vlaamse expertise rond o.a. RIA' kan men als geïnteresseerde burger helaas niet genieten. En voor men op een Europees forum optreedt, zou men er toch eerst beter voor zorgen de Europese richtlijnen tijdig en correct om te zetten en toe te passen. Op 31 maart 2009 waren er 20 inbreukdossiers i.v.m. Vlaamse regelgeving, waarvan 11 wegens laattijdige omzetting van richtlijnen en 9 wegens niet correcte toepassing van Europese regelgeving. Van die 20 inbreukdossiers zijn er 4 die tot een dagvaarding aanleiding hadden gegeven, en 1 veroordelingsarrest. Dat zijn dus drie inbreukdossiers meer dan een jaar geleden, want op 31 maart 2008 waren er 17 inbreukdossiers, waarvan 5 wegens laattijdige omzetting van richtlijnen en 12 wegens niet correcte toepassing van Europese regelgeving. Van de 17 inbreukdossiers waren er toen 3 inbreukdossiers die tot een veroordelingsarrest aanleiding hadden gegeven. Met drie inbreukdossiers meer kan er ook hier 'van goede kwaliteit' geen sprake zijn...

Uitsmijter
Nog iets symptomatisch over de kwaliteit van de dienst Wetsmatiging: als men op hun website bij 'Publicaties' 'Onze Nieuwsbrief' aanklikt op 'Dit kwartaal', komt (vandaag, 13.05.09) de nieuwsbrief van oktober '08 te voorschijn, over het derde trimester van 2008.

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>