20 april 2009

Vijf minuten politieke moed?

Volgens de CD&V-Kamerfractie is de toelichting bij de resolutie van 2 april over uitspraken van de paus i.v.m. de strijd tegen aids in Afrika erg tendentieus, en getuigt ze van weinig kennis van de ziekte en van de problemen op het terrein. Daarom heeft ze zich naar eigen zeggen openlijk en bij herhaling hiervan gedistantieerd. Maar toch keurde ze de resolutie goed. Begrijpe wie kan...

Een burger uitte zijn ongenoegen over het goedkeuren van deze resolutie in een mail aan CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle. Hij kreeg een antwoord, in opdracht van de hele CD&V-Kamerfractie. (Tekst van zijn mail en haar volledig antwoord staan onderaan dit artikel).
Uit haar antwoord: "De CD&V-Kamerfractie heeft de resolutie over de uitspraken die paus Benedictus XVI recentelijk deed over condoomgebruik en AIDS inderdaad goedgekeurd, niet alleen omdat we met deze verklaringen niet akkoord gaan, maar ook en vooral omdat ze kwalijke gevolgen kunnen hebben in het bijzonder in Afrika. De CD&V-Kamerfractie heeft daarom duidelijk afstand genomen van deze controversiële beweringen....
Het klopt dat de visie van de paus gedeeltelijk aansluit bij de mening van internationale Aidsexperts. De seksuele onthouding die Benedictus XVI aanprijst, vormt inderdaad een belangrijk element in de strijd tegen deze ziekte...
Het is ook belangrijk om te onderstrepen dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen enerzijds de toelichting of de verantwoording van de resolutie, en anderzijds de consideransen en de vragen aan de regering. Deze laatste heeft CD&V goedgekeurd maar pas nadat door haar toedoen fundamentele wijzigingen waren aangebracht...
Omdat het Kamerreglement dit niet toelaat, was het echter niet mogelijk om de toelichting zelf te wijzigen die erg tendentieus is, en getuigt van weinig kennis van de ziekte en van de problemen op het terrein. Daarom heeft onze fractie zich openlijk en bij herhaling hiervan gedistantieerd, zowel tijdens de debatten in de commissie Buitenlandse Betrekkingen als in de plenaire vergadering zelf..."

Welke ruil om de resolutie goed te keuren?

Bart De Wever hierover in de Kamer: "De ergste passages zijn uit de tekst gehaald, maar ik blijf me afvragen waarom CD&V deze resolutie mee goedkeurt. Ik kan alleen maar vermoeden dat er een ruil is gebeurd: een afgezwakte tekst in ruil voor cohesie in de regering."
Men moet zich inderdaad vragen stellen bij het feit dat CD&V een resolutie goedkeurt, terwijl ze meent dat de toelichting hierbij getuigt van weinig kennis van de ziekte en van de problemen op het terrein.

Vooral dat Nathalie Muylle en Pol Van Den Driessche in een bericht van 25 maart '09 nog tekeer gingen tegen de reactie van De Gucht op de uitspraken van de paus, onder de titel:
Betreurenswaardige uitspraken over condoomgebruik worden misbruikt voor partijpolitieke spelletjes
"De recente uitspraken van paus Benedictus XVI tijdens zijn eerste Afrika-reis over het condoomgebruik en AIDS stuiten tegen de borst, zijn wereldvreemd en kunnen kwalijke gevolgen hebben. CD&V neemt klaar en duidelijk afstand van deze controversiële uitspraken. Het stuit evenzeer tegen de borst dat bepaalde partijen nu menen politiek spelletjes te moeten spelen. De gretigheid waarmee de minister van Buitenlandse Zaken meende al te moeten vooruitlopen op een mogelijke convocatie van de pauselijke nuntius, toont aan dat selectieve verontwaardiging hem parten speelt.... Ten gronde moet opgemerkt worden dat het gebruik van condooms de verspreiding van AIDS inderdaad kan remmen, maar dat dit het HIV-probleem niet oplost. De ervaring op het terrein leert dat AIDS alleen maar succesvol kan teruggedrongen worden wanneer men gebruik maakt van een mix van middelen: preventie is hier één van, maar ook sensibilisering, het toegankelijk maken van medicijnen en medisch onderzoek. Een zeer recent gezamenlijk voorstel van resolutie van CD&V en Cdh van 6 maart 2009 handelt specifiek over de AIDS-problematiek in Afrika waarin wordt gepleit voor een grotere aandacht van het Belgisch ontwikkelingsbeleid voor deze problematiek. We zijn ons dus wel degelijk bewust van de noodzaak van een alomvattende aanpak van het AIDS-probleem. Conclusie: ons voorstel van resolutie (doc 1861/001) verdient daarom voorrang op het ongenuanceerde MR-voorstel."

Na de goedkeuring van de resolutie kan men op de website van Nathalie Muylle lezen: "Na heel wat politiek overleg keurde de kamer uiteindelijk toch de resolutie goed ivm de uitspraken van de paus ivm het condoomgebruik. De oorspronkelijke resolutie werd aangepast en kon CD&V uiteindelijk toch overtuigen mee te stemmen. Ik maakte nog een aantal nuances in mijn tussenkomst."

Waarom keurt CD&V een resolutie goed, terwijl ze afstand neemt van de verantwoording van deze resolutie (de toelichting)? Wie de verantwoording niet goedkeurt, keurt toch ook niet de tekst goed die hieruit voortvloeit? En als het Kamerreglement niet toelaat de toelichting zelf te wijzigen, dan kan men toch een politiek akkoord sluiten waarbij men bereid is de resolutie goed te keuren, onder de voorwaarde dat het een nieuwe resolutie is, met een toelichting die wel aanvaardbaar is? Blijft dus de vraag: wat kreeg CD&V in ruil om de resolutie goed te keuren? (Nathalie Muylle werd in 2004 federaal volksvertegenwoordiger in opvolging van Yves Leterme, en werd rechtstreeks verkozen in 2007)

Wat zegde de paus?
Rik Van Cauwelaert - Knack 14.04.09: "De Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung, wetende dat de gevaarlijkste onwaarheden enigszins verminkte waarheden zijn, bracht als eerste de volledige transcriptie van de uitspraken van de paus. En die luidt als volgt: 'Ik ben van mening dat het aidsprobleem niet alleen met geld en reclameslogans kan worden overwonnen. Zonder de menselijke dimensie en zonder de hulp van de Afrikanen, kan het probleem niet worden verholpen door het uitdelen van voorbehoedsmiddelen; integendeel, ze zullen het probleem verergeren.' Waarmee de paus, volgens de Amerikaanse medisch antropoloog Edward C. Green, verbonden aan Harvard University, niets krassers zei dan wat staat in de verklaring in 2004 ondertekend door een honderdvijftigtal aidsexperts van internationale faam. Green verwees ook naar wetenschappelijke conclusies in vaktijdschriften als The Lancet en Science die aangeven dat 'ondanks jarenlange grootschalige en vaak agressieve campagnes voor het condoomgebruik, die niet hebben geleid tot een meetbare vertraging van nieuwe infecties in de epidemieën van het Afrika ten zuiden van de Sahara'."

Zie ook de Vaticaanse reactie op de Belgische resolutie, toegevoegd in het artikel 'Scheiding van kerk en staat?'
Overigens en te gronde moet het parlement nergens resoluties over maken. Ze moet controle uitoefenen op de regering en zelf wetten maken.
-------------------------------------------------------------------------------
De mails van een ontvreden burger en van Nathalie Muylle

Een burger uitte zijn ongenoegen over het goedkeuren van deze resolutie in een mail aan CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle:

Mevrouw de Volksvertegenwoordiger,

Ik keur het af dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers de vrijheid neemt om, in naam van het land, het standpunt van een religieuze leider omtrent aidsbestrijding in Afrika "onaanvaardbaar" te noemen. Op dit punt, net als waar het gaat om alle grote morele uitdagingen van deze tijd, ben ik van oordeel dat morele en religieuze gezagsdragers het recht hebben om met respect gehoord te worden, zonder dat ze door de politiek onder druk worden gezet.

Hij kreeg op 19.04.09 volgend antwoord van Nathalie Muylle, in opdracht van de hele CD&V-Kamerfractie:

Geachte,

De CD&V-Kamerfractie heeft de resolutie over de uitspraken die paus Benedictus XVI recentelijk deed over condoomgebruik en AIDS inderdaad goedgekeurd, niet alleen omdat we met deze verklaringen niet akkoord gaan, maar ook en vooral omdat ze kwalijke gevolgen kunnen hebben in het bijzonder in Afrika. De CD&V-Kamerfractie heeft daarom duidelijk afstand genomen van deze controversiële beweringen.
Onze houding is gemotiveerd door de overweging dat geestelijke en wereldlijke gezagsdragers een zeer grote voorzichtigheid in acht moeten nemen wanneer zij zich uitspreken over HIV/AIDS, en dit vanwege de complexiteit van de Aidsepidemie en de desastreuze impact die de ziekte heeft in grote delen van Afrika. Wij onderschrijven hiermee de mening van een aantal vooraanstaande wetenschappers zoals die recent in een opiniestuk in het medische tijdschrift The Lancet beklemtoonden.

Het klopt dat de visie van de paus gedeeltelijk aansluit bij de mening van internationale Aidsexperts. De seksuele onthouding die Benedictus XVI aanprijst, vormt inderdaad een belangrijk element in de strijd tegen deze ziekte. Abstinentie, echtelijke trouw en het verlaten van de leeftijd waarop jongeren seksueel actief worden, zijn effectief een belangrijke pijler in die landen waar men er in geslaagd is om HIV/AIDS terug te dringen. Maar gedrag en gedragsverandering vormen niet de enige pijler. Ook bescherming is een cruciaal facet van elke succesvolle strategie, en het staat vast dat het condoom het enige middel is dat daadwerkelijk bescherming biedt tegen seksueel overdraagbare ziekten.

Het is ook belangrijk om te onderstrepen dat er een onderscheid moet gemaakt worden tussen enerzijds de toelichting of de verantwoording van de resolutie, en anderzijds de consideransen en de vragen aan de regering. Deze laatste heeft CD&V goedgekeurd maar pas nadat door haar toedoen fundamentele wijzigingen waren aangebracht. Om te beginnen werd de eerste vraag om de Nuntius te ontbieden ongedaan gemaakt en vervangen door de vraag om deze uitspraken via diplomatieke weg (en dus via de Belgische ambassadeur in Rome) bij het Vaticaan aan te kaarten. Dit is immers dezelfde procedure die recent nog werd gevolgd door de Belgische regering in de zaak rond de omstreden bisschop Richard Williamson.
Daarnaast heeft onze fractie het belang van de tweede vraag sterk benadrukt. Hierin zit immers de intentie vervat vanwege de Kamer en de regering om in de toekomst op dezelfde wijze te reageren wanneer politieke gezagsdragers ondoordachte uitspraken doen over de strijd tegen HIV/AIDS. Onder impuls van CD&V werd bovendien een derde vraag opgenomen waarin de Minister van Ontwikkelingssamenwerking wordt gevraagd het Aidsprobleem systematisch aan te kaarten bij de partnerlanden. Voor onze fractie is het van groot belang dat onze regering een directe en vooral vranke dialoog aangaat met de gezagsdragers van die (Afrikaanse) landen waar men te kampen heeft met een Aidsepidemie en waar ondanks de vele middelen nog te weinig vooruitgang wordt geboekt.
De wijzigingen die door toedoen van onze fractie werden aangebracht, beperken zich daarenboven niet tot de vragen aan de regering. Zo werd in de consideransen een duidelijke verwijzing toegevoegd naar het zeer waardevolle werk dat de vele katholieke hulporganisaties verrichten op het terrein.

Omdat het Kamerreglement dit niet toelaat, was het echter niet mogelijk om de toelichting zelf te wijzigen die erg tendentieus is, en getuigt van weinig kennis van de ziekte en van de problemen op het terrein. Daarom heeft onze fractie zich openlijk en bij herhaling hiervan gedistantieerd, zowel tijdens de debatten in de commissie Buitenlandse Betrekkingen als in de plenaire vergadering zelf. Onze Kamerleden hebben er ook herhaaldelijk op gewezen dat men de volledige uitspraak van de paus moet lezen, en dat het onaanvaardbaar zou zijn om opdrachten te geven aan de regering op basis van onvolledige informatie. Dit komt immers de geloofwaardigheid van het Belgische buitenlandse beleid niet ten goede en evenmin het morele gezag van de Kamer en haar leden.

Hoogachtend,
Nathalie Muylle
I.o. de CD&V Kamerfractie

8 Comments:

At 20/4/09 16:48, Anonymous Anoniem said...

Ik heb geen flauw idee meer waarvoor die "C" in "CD&V" nog staat. Iemand een suggestie ?

 
At 20/4/09 16:52, Anonymous stijn said...

Meest schandelijk aan heel deze historie is dat onze vaderlandse pers de desinformatie moedwillig en intensief blijft verder voeren.

Het mag tekenend zijn voor het verregaande verval. Goddank is er nog internet...

 
At 20/4/09 18:45, Blogger Adhemar said...

In de toelichting staat letterlijk: “De gezondheidswerkers die in Afrika veldwerk verrichten, hebben zich er immers rekenschap van gegeven dat slechts weinig middelen voorhanden zijn om de overdracht van het aidsvirus te verhinderen. De door Benedictus XVI aangeprezen abstinentie werkt niet.Het condoom is het enige middel dat echt werkt en dat de verspreiding van seksueel overdraagbare ziekten (die nauw in verband staan met de verspreiding van het aidsvirus) in grote mate tegenhoudt.”

Ongelofelijk!

Nu wist ik al langer dat de katholieken dogmatisch geloven dat abstinentie niet altijd werkt tegen ongewenste zwangerschap – zo’n 2 millennia geleden kreeg een jonge maagd toch een accidentje.

Maar de stelling dat abstinentie evenmin werkt tegen SOAs als aids had ik nog nooit eerder gehoord voor de meerderheid in de Kamer ze in de toelichting aannam.

 
At 20/4/09 20:08, Anonymous LVB said...

@Adhemar: Iedereen met een greintje gezond verstand ziet natuurlijk dat er in die toelichting een lapsus staat.

De zin had moeten luiden: "Het aanprijzen van abstinentie, zoals Benedictus doet, werkt niet." Een nog betere formulering was geweest: "het louter aanprijzen van abstinentie, zoals Benedictus doet, werkt niet".

De kritiek toespitsen op een ongelukkig en semantisch foutief geformuleerd zinnetje, waarbij iedereen wel weet wat er eigenlijk bedoeld wordt, lijkt me niet erg productief.

 
At 20/4/09 21:21, Anonymous Miel said...

@ LVB

Als je, als orgaan dat pretendeert de Natie te vertegenwoordigen, wil scoren door iemand op zijn woorden te pakken, let je misschien best eerst zelf op je woorden.

Is het trouwens wel een lapsus? De debatten hebben lang genoeg geduurd, en ene Bart Dewever heeft de uitspraak "abstinentie werkt niet" (sic) tijdens die debatten door de hekel gehaald.

Als de meerderheid van die volksvertegenwoordiging, met al hun studiediensten, de tekst zoals ze er nu staat dan tóch goedkeurt, heeft ze tenminste de schijn tegen.

Trouwens, hoe groot is de kans dat eenzelfde 'lapsus' in de twee taalgebieden tegelijk wordt gemaakt? In de Franse tekst staat immers: 'L’abstinence, telle que prônée par Benoît XVI, ne fonctionne pas.'

En nee, de politieke kaste op zijn idiotie wijzen is inderdaad niet erg productief. Als het volk er al niet in meegaat, zijn ze het toch weer vergeten tegen de verkiezingen.

 
At 20/4/09 21:49, Blogger Marc Vanfraechem said...

De tekst van het parlement (met kleine p)is belachelijk, maar zo doen de dames en heren toch nog eens iets, en misschien waren ze wel blij dat er geen communautaire problemen bij gerezen zijn?
Maar Stijn heeft gelijk: de rol van de pers is nog schandelijker dan die van de vertegenwoordigers des volks.

 
At 21/4/09 10:04, Anonymous Anoniem said...

De beide discussies over de aids -en condoomuitspraken van de Paus en de opvoering van het Ammelie-Euthanasie-incident zijn aanvallen van de O-Vld op de CDV. De liberale 'progressieven' tegen de zgn clerikale conservatieven ,...ziet u? CDV heeft wijselijk beslist de discussie over deze onderwerpen niet te doen oplaaien om het reeds duidelijke electorale verlies in te perken. Wist u dat Pontius Pilatus de beschermheilige was van de O-VLD?

 
At 21/4/09 16:39, Blogger Adhemar said...

@ LVB

Misschien hebt u gelijk. Misschien bedoelden indieners (exclusief Jean-Marie Dedecker, die zijn eigen voorstel niet goedkeurde) eerder dat “het aanprijzen van abstinentie, zoals Benedictus doet” niet werkt.

In dat geval heeft Miel gelijk: dan hadden ze hun bedoelingen wel beter mogen formuleren, zowel in het Nederlands als in het Frans. Als je wil scoren door iemand op zijn woorden te pakken, let je best zelf op je woorden.

In dat geval ben ik het zelfs met dat bedoeld zinnetje half eens. Het aanprijzen van abstinentie werkt niet altijd en overal. Het is inderdaad dom en ondoeltreffend het aanprijzen van abstinentie als enige maatregel tegen de verspreiding van AIDS te voeren.

Maar het officiële protest vanwege de Belgische Staat blijft een overdreven reactie op die uitspraak waar de meerderheid het niet eens mee is.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>