14 januari 2009

Nieuw decreet RO: strategische projecten

De overheid wil een verkorte procedure voor de uitvoering van haar 'strategische projecten'. De procedures en termijnen voor alle andere projecten zullen dus complexer zijn en langer duren dan voor grote 'strategische' projecten. De SERV vraagt zich terecht af waarom de overheid voor zichzelf uitzonderingsmaatregelen voorziet, waardoor zij de bestaande normale procedures niet dient te volgen. Eerst maakt de overheid de procedures zo complex dat ze er zelf over struikelt. Dan gaat ze zichzelf beter bedienen door afwijkingen op de eigen regels uit te vaardigen. Deze decreettekst riskeert bovendien een latere vernietiging door het Grondwettelijk Hof, wegens schending van het grondwettelijk gewaarborgde gelijkheids- en nondiscriminatiebeginsel. De Vlaamse parlementleden kunnen beter dit hele hoofdstuk schrappen en werk maken van eenvoudigere en snellere procedures, maar dan voor iedereen.

Het ontwerpdecreet RO dat nu in behandeling is in het Vlaams parlement voorziet zogenaamde 'strategische projecten' op de drie bestuurlijke niveaus (Gewest, provincie en gemeentes), waarvoor er een uitzonderingsprocedure wordt ingevoerd. (Nieuwe artikels 91/12 t.e.m. 91/18 DRO). Bij strategische projecten kan de overheid afwijken van de inhoud en de vormgeving van het aanvraagdossier, de chronologie van het procedureverloop en de duur van de behandeltermijnen, zoals bepaald in niet minder dan 12 opgesomde decreten. (Oorspronkelijk ging het om 13 decreten: het decreet van 22 februari 1995 betreffende de bodemsanering werd -zonder opgave van een reden - in de eindtekst geschrapt). Via één decreet op de ruimtelijke ordening wil de overheid hiermee dus kunnen afwijken van gestandaardiseerde procedures in 12 decreten. De SERV stelt in zijn advies de principiële vraag waarom de overheid voor zichzelf uitzonderingsmaatregelen voorziet, waardoor zij de bestaande normale procedures niet dient te volgen. De Mina Raad meent dat "grote infrastructurele noden geruime tijd op voorhand gekend zijn, hetgeen net de kans biedt om het hele proces volwaardig te doorlopen en ruimte te laten om inspraak en overleg te organiseren. De verkorte procedures bieden minder garanties om tot een goed onderbouwde en overlegde beslissing te komen, hetgeen vaak leidt tot problemen achteraf." De inkorting wordt gemotiveerd door de mogelijke tijdswinst. De Minaraad kan zich niet van de indruk ontdoen dat de strategische projecten ter verwezenlijking van een doelstelling van gewestelijk algemeen nut als motief worden misbruikt om af te wijken van de regels die de Vlaamse overheid zelf opstelt. (De adviezen hierover staan onderaan dit artikel). Of is dit allemaal een 'strategische' zet en een dekmantel die vooral bedoeld is om straks het project met de Lange Wapperbrug versneld te kunnen uitvoeren, zonder terug in de problemen te geraken zoals bij het Deurganckdok?

Voor het vervolg van dit artikel, met links naar de decreettekst, de memorie van toelichting en naar eerdere artikels hierover:
Lees HIER verder

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>