20 december 2008

Waar naartoe met de Federale regering? (Brigant)

De Koning moet nu beslissen over het lot van Leterme I. Omdat Leterme het ontslag heeft ingediend van zijn regering kan de Koning zonder hun instemming de Kamer van volksvertegenwoordigers niet ontbinden. Het verstandigste zou zijn om eerst na te gaan of men zonder een splitsing van BHV op een legitieme manier federale verkiezingen kan organiseren.

Hieronder volgt mijn mening over deze materie.

Kijkend naar de Grondwet meen ik dat federale
verkiezingen momenteel onmogelijk zijn.

-De kamer van volksvertegenwoordigers moet om de 4 jaar herverkozen worden (65GW), dus moet het er ooit van komen.

-Gezien Leterme I het ontslag heeft aangeboden van de regering kan de Koning de Kamer niet ontbinden, tenzij de Kamer van volksvertegenwoordigers hiermee instemt (46GW). Dus de Kamer moet instemmen met ontbinding en verkiezingen, terwijl een meerderheid niet gevonden lijkt voor een herverkiezing. 46GW stipuleert dat men binnen de 40 dagen de kiezer moet oproepen voor verkiezingen. De logica vereist dat verkiezingen op een grondwettelijke manier organiseert, die logica lijkt mij verder gesterkt want de GW is de hoogste juridische norm en men mag geen handelingen stellen tegen de GW in. Een kamer die zichzelf zou ontbinden terwijl het goed weet dat men geen grondwettige verkiezingen kan organiseren...handelt dan mogelijk in strijd met de grondwet(?).

- Kan de Kamer van volksvertegenwoordigers een ongrondwettelijk georganiseerde kamerverkiezing geldig verklaren dmv/e stemming? Bij mijn weten niet, 48GW heeft het over de geloofsbrieven. Geloofsbrieven bewijzen dat de verkozene voldoet aan de normvereisten om verkozen te kunnen worden & niet ter bevestiging van zijn kiesresultaat (en dito verkiezing tot kamerlid). (Nogmaals men mag geen handelen stellen tegen de GW in).

- Kan de wetgevende macht legaal te werk gaan indien zij op een ongrondwettelijke - dus illegitieme - manier werd verkozen? Ik meen van niet, dat druist in tegen de grondbeginselen van de democratie en de rechtsstaat. Hoewel, ik denk dat dit zich in de praktijk zou beperken tot de verkozene uit het bewuste ongrondwettelijke kiesarrondissement.

Ik kom dan tot de conclusie dat de Koning geen andere keuze heeft dan de Kamer van Volksvertegenwoordigers niet de ontbinden. Het gevaar is te groot dat hiervan zware politieke (en communautaire) heibel van komt. Een existentiële democratische crisis kan men missen als kiespijn.

Waar dan heen met de Federale regering?

Politiek lijkt het heel onwaarschijnlijk dat de Koning het ontslag van de regering Leterme I niet zal aanvaarden want dan zal men de zwarte piet naar hem toeschuiven. Een koning die een schending van de scheiding der machten lijkt goed te keuren? Verdere controverse rond zijn persoon kan de Koning best missen. Het ontslag niet aanvaarden en Leterme nogmaals als premier optrommelen zal wellicht ook niet in goede aarde vallen bij politici & bevolking.

Tijdens de uitzending van 'De keien van de Wetstraat' zei Mark Eyskens dat het ontslag van Leterme geen schuldbekentenis was maar het opnemen van politieke verantwoordelijk voor de handelingen van zijn kabinet (wat ministers ook horen te doen). Als Leterme zich strafrechtelijk niets te verwijten heeft maar de schuld ligt bij zijn kabinetsmedewerker(s) dan had Leterme kunnen blijven zitten door duidelijk te stellen dat zij buiten zijn wil hebben gehandeld. Politiek moeilijk verkoopbaar maar als zijn coalitie hem had blijven steunen dan had hij het overleeft, een strafrechtelijk onderzoek had dan duidelijk moeten maken 'wie de schuldige was'. Leterme gezuiverd van alle blaam en het was wellicht allemaal vergeten. Standvastigheid kan soms wonderen doen.

Ik besluit dan dat een noodregering zeer waarschijnlijk is, wellicht zonder Leterme. Anders was heel deze heisa niet nodig, was dit slechts een zeer smakeloze coup de théâtre. Enkel in een bananenland kan je iemand terug op post zetten die net tot ontslag gedwongen werd voor zware fouten.

Wie komt er dan in de plaats van Leterme? Een gok.

Een kandidaat-premier zal deze regering pas kunnen verlaten wanneer BHV is opgelost en tot de uiterste datum voordat verkiezingen noodzakelijk zijn, maximaal heeft men tot Juni 2011 de tijd.

- Reynders en Di Rupo gaan elkaar niet het licht gunnen, zeker niet met regionale verkiezingen in de buurt. Milquet is betekenisloos en madame NON zal wellicht op een Vlaamse NON stuiten. Ik vermoed dat Reynders en mogelijk Di Rupo eveneens betrokken zijn bij de Fortis-affaire, het zou onverstandig zijn personen te kiezen die mogelijk modder aan hun laarzen hebben (eh Hendrik Bogaert - Villa Politica live).

- De CD&V zou na al de malaises beter eens geen premier leveren, dusver hebben ze enkel mokerslagen moeten incasseren en heeft men weinig kunnen waarmaken van de verkiezingsbeloftes (goed bestuur, staatshervorming, begrotingsevenwicht,...). De enige CD&V figuur die ik mogelijk acht als kandidaat-premier is Herman Van Rompuy, als die niet wil...dan kan ik enkel Jean Luc Dehaene bedenken want de rest heeft geen ervaring. Men zal iemand met 'ervaring' willen.

- VLD: Patrick Dewael kwam in diskrediet met de affaire van zijn kabinetsmedewerkster, het lijkt mij op voorhand al uitgesloten dat Dewael geschikt zou worden bevonden. Karel De Gucht zal omwille van zijn Congo-standpunten op een njet stoten van de Michels (MR) e.a. kringen.

Ik zie maar twee waarschijnlijke kandidaten: Herman De Croo (de oude krokodil) en Guy Verhofstadt. Het zou Guy Verhofstadt 's imago wel strelen om als Deus Ex Machina ineens terug ten politieke tonele te verschijnen als precampagne voor de Europese verkiezingen (redder des vaderlands), alleen zit hij natuurlijk met Europese ambities en hierdoor kan hij niet blijven vastzitten tot 2011. Herman De Croo heeft enkel een afspraak met zijn fin de carrière of de dood (niet dat ik deze persoon een spoedige dood toewens), het premierschap zou een mooi afsluiter zijn en ik zie niet meteen iemand non/neen zeggen tegen Herman De Croo.

Een noodregering met een VLD'er aan het hoofd lijkt mij het meest waarschijnlijke, tenzij de CD&V zich verder wil laten geselen. Een Franstalige premier is theoretisch mogelijk maar dan moet men die persoon wel de kans geven, daarom acht ik het onwaarschijnlijk. Ik acht het waarschijnlijker dat het een VLD'er zal worden en dat men eerder Verhofstadt als premier zal willen laten opdraven dan Herman De Croo. Zullen zien wat de toekomst zal brengen.

Leterme? Die zie ik versassen naar de Europese Verkiezingen.

Labels: , , , ,

26 Comments:

At 20/12/08 02:18, Anonymous Anoniem said...

Beste Mensen,
Mooie Blog. Ik ben een onderzoek bezig naar Blogplatformen en de manier waarop die gelinkt kunnen worden. Normaal zit ik op het WordPress platform, mijn Blog daar is: http://thewingsofthecarp.wordpress.com/

Ik heb een tijdelijke blog op het Blogspot platform om te zien hoe tussen de twee platforms Trackbacks kunnen gemaakt worden. Ik heb dus op een bericht op mijn Blogspot platform een Link naar dit bericht geplaatst om te zien hoe het linkback mechanismen hier werken. Sorry voor de overlast als je die zou krijgen.

Ik werk ook aan een MetaBlog, maar dan een waar ook van mekaar afwijkende opinies mekaar ontmoeten.

Vriendelijke groeten,
Daniël Verhoeven

 
At 20/12/08 11:25, Anonymous Anoniem said...

"- Kan de Kamer van volksvertegenwoordigers een ongrondwettelijk georganiseerde kamerverkiezing geldig verklaren dmv/e stemming? Bij mijn weten niet, 48GW heeft het over de geloofsbrieven. Geloofsbrieven bewijzen dat de verkozene voldoet aan de normvereisten om verkozen te kunnen worden & niet ter bevestiging van zijn kiesresultaat (en dito verkiezing tot kamerlid)."

Toch wel. Artikel 231 van het Algemeen Kieswetboek: "Alleen de Kamer van Volksvertegenwoordigers
en de Senaat doen uitspraak, zowel wat hun leden als wat de opvolgers betreft, over de geldigheid van de kiesverrichtingen."

Geen enkele rechtbank in België kan de verkiezingen voor het parlement ongeldig verklaren.

 
At 20/12/08 12:14, Blogger David Vandenberghe said...

Update: CD&V blijft achter Leterme staan en blijft ontkennen dat er een vuiltje a/d lucht was. Ze zien het zelfs zitten dat Leterme zou terugkeren als Premier. Wat een schertsvertoning zou dat niet worden, Leterme had maar standvaster moeten zijn en geen ontslag v/d regering aangeboden hebben als hij toch recht in zijn schoenen staat. Blijkbaar wil de CD&V nog steeds een premier leveren, versterkt de positie van V Rompuy of Dehaene (onwaarschijnlijk). Leterme terugkeren=bananenland.

@Thomas Leys:
Dat neemt nog steeds niet weg dat verkiezingen op een grondwettelijke manier georganiseerd moeten worden. Zulke verkiezingen geldig verklaren is een handeling tegen de Grondwet in. Artikel 231 Alg Kieswetboek VS Grondwet, Kieswetboek verliest.

 
At 21/12/08 12:46, Blogger Unknown said...

Of het Parlement grondwettelijk handelt of niet, is op zich niet zo essentieel. De vraag is of eventueel ongrondwettelijke beslissingen kunnen worden gesanctioneerd. In het geval van het goedkeuren van de kiesverrichtingen is iedere Kamer soeverein. In het verleden hebben we al verscheidene keren ongrondwettelijk samengestelde parlementen gehad, maar die toch volkomen grondwettelijk konden functioneren.

 
At 21/12/08 14:26, Blogger David Vandenberghe said...

Wanneer hebben wij in het verleden ongrondwettelijk samengestelde Parlementen gehad?

Nu is er een uitspraak die duidelijk stelt dat BHV ongrondwettelijk is en bijgevolg verkiezingen met BHV als kiesarrondissement in de huidige omstandigheden ongrondwettelijk en illegitiem zijn.

Mag ik u eraan herinneren dat iedere ambtenaar en verkozene een eed van trouw heeft afgelegd...aan de grondwet en de wetten van het Belgische volk. De GW is de hoogste rechtsnorm, daartegen mag men niet handelen.

Als de Kamer op basis van 231 de verkiezingen geldig verklaart, desondanks ongrondwettelijk georganiseerde verkiezingen, dan is dat geen rechtsgeldige handeling. Alle opvolgende handelingen van het parlement (wetgevende macht) zijn dan systematisch niet rechtsgeldig. Ambtenaren mogen die regelingen niet in de praktijk brengen.

I'll be damned als er geen hof is die het mogelijk maakt om systematisch die handelingen ongrondwettelijk te verklaren.

M.a.w. is dat WEL essentieel voor een rechtstaat en voor de parlementaire democratie.

De kamer moet momenteel niet ontbonden worden, gezien de regering ontslag heeft genomen. De Koning kan dat vragen maar de Kamer moet daar mee instemmen. Alleen zou het logisch zijn (volgens mij) dat de Kamer niet mag kiezen voor ontbinding omdat zij anders voorstelt om verkiezingen op een ongrondwettelijke manier te organiseren, dus ageert men tegen de GW...mag niet. Tenzij de Kamer door een GW-bepaling ontbonden MOET worden, dan hebben ze geen keuze (zie 65GW en 46GW). Als men dan verkiezingen op een ongrondwettelijke manier organiseert zit men in hetzelfde probleem van legitimiteit & rechtsgeldigheid. Er staat dus een uiterste datum vast: Juni 2011. Daarna=crisis of staatsgreep.

 
At 21/12/08 14:38, Anonymous Anoniem said...

Wil iedereen nu eens een woordenboekje ter hand nemen en het verschil opzoeken tussen:
* gezien en aangezien
* ondanks en desondanks
zodat het taalgebruik op deze site toch al een tikkeltje minder schabouwelijk wordt?

 
At 21/12/08 14:55, Blogger Marc Vanfraechem said...

Ik geloof dat de invoering van de algemene, enkelvoudige kiesplicht (voor mannen) ongrondwettelijk tot stand is gekomen, maar dat heeft nooit een constitutioneel probleem gegeven.
De zin hierboven: "I'll be damned als er geen hof is die het mogelijk maakt om systematisch die handelingen ongrondwettelijk verklaart." is mij volslagen onduidelijk.

 
At 21/12/08 14:56, Blogger David Vandenberghe said...

Gezien als synoniem voor geacht - in aanzien?

Desondanks - ondanks dat - in weerwil van/niettegenstaande?

 
At 21/12/08 14:58, Blogger David Vandenberghe said...

@Marc Vanfraechem: Bestond er destijds een GW-toetsing?

 
At 21/12/08 15:11, Blogger Marc Vanfraechem said...

Als ik mij goed herinner was het een rechter vroeger verboden om de grondwettelijkheid van een wet te toetsen. Een wet werd geacht grondwettelijk te zijn. Maar dat is hier niet helemaal het onderwerp.

 
At 21/12/08 15:28, Blogger David Vandenberghe said...

Marc Vanfraechem: Dus als een ongrondwettelijk verkozen kamer een wet stemt dan is Grondwettelijk alles in orde, hoewel er tegenwoordig wel GW-toetsing bestaat?

Bananenland waardig zou'k dan zo zeggen.

 
At 21/12/08 15:34, Anonymous Anoniem said...

'Gezien' is een voorzetsel en slaat dus altijd op een zelfstandig naamwoord: gezien de grondwet. 'Aangezien' is een voegwoord en leidt een bijzin in: aangezien de grondwet zegt dat...

'Ondanks' is een voorzetsel en slaat altijd op een zelfstandig naamwoord: ondanks het slechte weer. 'Desondanks' is een bijwoord.

Het taalgebruik hier is ronduit schabouwelijk. Wie niets kent van zinsontleding waagt zich mijns inziens beter niet aan het schrijven van teksten.

 
At 21/12/08 16:45, Blogger David Vandenberghe said...

Ja. Zullen we voorstellen dat voortaan niemand iets mag publiceren noch zijn mening schriftelijk mag uiten totdat hij/zij goedkeuring heeft verkregen vanwege taalpuristen?

Niet overdrijven. Als het u zo stoort, ga dan op een ander lezen of stop dan met het lezen & off-topic becommentariëren van dit artikel.

 
At 21/12/08 17:52, Anonymous Anoniem said...

@brigant

Slordig taalgebruik stoort iedereen. Als U niet beseft dat ondanks en desondanks net zo verschillend zijn als heten en noemen, dan vindt u dat gebrabbel zijn rechten heeft. Hoe wilt u dat nuances en meer complexe, abstrakte stellingen begrepen worden als je ja en nee verwart? Hoe ernstig kan je iemand nemen die zelfs de drager van zijn ideeen - de taal- niet ernstig neemt?

Bent U een franstalige rechter?

Sorry: je gaat hier glansrijk de mist in.

Sokrates

 
At 21/12/08 19:22, Blogger David Vandenberghe said...

Mij stoort dat doorgaans niet. Hoe ernstig kan je iemand nemen die zit te kommaneuken zoals u?

 
At 21/12/08 19:45, Anonymous Anoniem said...

@ Brigant

In de jaren tachtig hebben we het bekende geval van Toon Van Overstraeten gehad, als VU-kamerlid verkozen in het arrondissement Nijvel en aldus van rechtswege lid van de Waalse Gewestraad. Hij mocht daar toen geen zitting nemen van de PRL-PSC-meerderheid en werd zelfs manu militari uit de vergadering verwijderd. Iedere jurist in Noord en Zuid was er toen van overtuigd dat deze beslissing ongrondwettelijk was, maar op basis van het principe dat ieder parlement zelf, en enkel het parlement zelf, uitspraak doet over de geldigheid van haar samenstelling, kon toen geen enkele rechter noch de Raad van State ingrijpen.

Het feit dat parlementsleden trouw zweren aan de Grondwet, heeft vooral een morele betekenis. Een parlement mag inderdaad niet ongrondwettelijk handelen, maar kan het wel. Inzake de geldigverklaring van de verkiezingen heeft het parlement een exclusieve (rechtssprekende) bevoegdheid. Zij heeft het laatste woord; er is geen hoger beroep mogelijk.

"Als de Kamer op basis van 231 de verkiezingen geldig verklaart, desondanks ongrondwettelijk georganiseerde verkiezingen, dan is dat geen rechtsgeldige handeling. Alle opvolgende handelingen van het parlement (wetgevende macht) zijn dan systematisch niet rechtsgeldig. Ambtenaren mogen die regelingen niet in de praktijk brengen."

Klopt niet. Zodra Kamer of Senaat haar verkiezingen heeft geldig verklaard, is het parlement wettelijk samengesteld. De uitvoerende macht moet hiermee rekening houden, net als de rechterlijke macht. Geen enkele rechter kan oordelen dat het parlement ongrondwettelijk is samengesteld.

"I'll be damned als er geen hof is die het mogelijk maakt om systematisch die handelingen ongrondwettelijk te verklaren."

Ik vrees dat je in dat geval 'damned' bent. Zie wederom het geval van Toon Van Overstraeten. Men heeft toen geprobeerd de handelingen van het Waalse Gewest te vernietigen via de rechterlijke macht of administratieve rechtbanken, maar kreeg toen steeds nul op het rekest.

 
At 21/12/08 19:49, Anonymous Anoniem said...

@ Brigant

Nog een voorbeeld van een ongrondwettelijk samengesteld parlement is de huidige Senaat sinds 1999. Volgens de Grondwet moet daar namelijk ook een Brusselse Vlaming zetelen, maar dat is nooit gebeurd. Wederom: geen enkele rechtbank kan die ongrondwettelijkheid sanctioneren.

 
At 21/12/08 20:11, Blogger David Vandenberghe said...

"Iedere jurist in Noord en Zuid was er toen van overtuigd dat deze beslissing ongrondwettelijk was, maar op basis van het principe dat ieder parlement zelf, en enkel het parlement zelf, uitspraak doet over de geldigheid van haar samenstelling, kon toen geen enkele rechter noch de Raad van State ingrijpen."

Misschien nu wel?

Kan toch niet dat men de GW naast zich neerlegt en dan doodleuk gaat zeggen dat alles peis & vree is. Bananenland...

 
At 22/12/08 12:36, Anonymous Anoniem said...

De zelf-zuivering van een onwettig verkozen parlement kan misschien niet rechterlijk gesanctioneerd worden, maar het systematisch aanvechten van iedere handeling vervolgens gesteld door zo'n parlement, daar zit m.i. toch wel muziek in.

De regel dat een parlement zichzelf na verkiezing wetsconform kan veklaren, is natuurlijk ingegeven door het gezond verstand voor beperkte incidenten. De regel blijft strijdig met het groot rechtsbeginsel dat niemand zijn eigen rechter kan zijn, maar wordt anderzijds ingegeven door het feit dat er toch íemand ergens "hoogste" macht moet zijn. Logischerwijze is dat "het volk", ev het supreme court, de koning, of, zoals bij ons, het parlement. Ergens moet je kiezen.

Maar er zit een limiet op, anders zou een dictator, die manu militaru verkiezingen organiseert waarop maar één partij is toegelaten, een paar stemmen haalt, een zichzelf rechtsgeldig verklarend parlement kunnen hebben?

Met de veel mondigere burgers EN hoven, ligt de tolerantie-limiet lager dan vroeger. Daarenboven houdt de meerderheid van de Vlaamse politieke elite niet meer aan het concept België. De dag dat ook de iets meer bedachtzame mensen het spel kotsbeu zijn, komt met rasse schereden naderbij.

 
At 22/12/08 14:52, Anonymous Anoniem said...

"De zelf-zuivering van een onwettig verkozen parlement kan misschien niet rechterlijk gesanctioneerd worden, maar het systematisch aanvechten van iedere handeling vervolgens gesteld door zo'n parlement, daar zit m.i. toch wel muziek in."

Toch niet. Zie voor precedenten (geval Toon Van Overstraeten):
- R.v.St., 4 maart 1987, nr. 27.619.
- Arbitragehof, nr. 34, 19 februari 1987.

 
At 22/12/08 15:29, Blogger David Vandenberghe said...

Hum. Ok, nu komen we in de discussie.

In't kort stel ik dat een herkozen parlement illegitiem zou zijn indien men nu verkiezingen zou organiseren zoals wettelijk bepaalt, alleen is dat in strijd met de grondwet.

Nu vraag ik mij af.

Kan men de verkiezingen grondwettelijk organiseren indien men zonder een parlementair gekozen oplossing (splitsing BHV, wetswijziging) toch verkiezingen zonder een kiesarrondissement BHV organiseert?

Ik bedoel daarmee niet dat men in BHV geen verkiezingen organiseert maar dat men de Wet toepast zodanig dat zij niet in strijd is met de Grondwet. In casu, Provincie Vlaams Brabant (Leuven+Halle Vilvoorde) en een kiesarrondissement Brussel Hoofdstedelijk Gewest.

Grondwet breekt Wet. Als de Kamer niet tijdig de wet kan aanpassen - hoewel zij daartoe gedwongen is - conform met de GW dan kan men niet anders dan de wet op een uitstluitend grondwettelijke manier toepassen (hoewel het parlement geen wetswijziging heeft goedgekeurd).

Zou dat lukken? Alleen, hoe kan men zoiets afdwingen.

 
At 22/12/08 17:44, Blogger Unknown said...

- Het Grondwettelijk Hof heeft niet gesteld dat Brussel-Halle-Vilvoorde moet gesplitst worden. Dat wordt weliswaar in den treure herhaald, maar het is wel een essentieel punt. Er zijn tientallen alternatieven mogelijk om de situatie van BHV op te lossen, waarbij het parlement trouwens veel ruimte krijgt om bepaalde afwijkingen toe te staan (bv. de vraag om apparentering van de Vlamingen in Brussel). Er zijn daarbij ook geen bepalingen die stellen dat een kieskring niet meer dan één taalgebied zou mogen omvatten, wat al eens wordt beweerd met een verwijzing naar de Grondwet. Een kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde is als dusdanig niet ongrondwettig; wel is er een probleem met de wijze waarop de zetels in de voormalige provincie Brabant werden toebedeeld. Zie bijvoorbeeld ook de kieskring Luik; die omvat ook de gemeenten van de Duitstalige gemeenschap (=Duitse taalgebied). De stelling dat de enige grondwettelijke oplossing van BHV een splitsing is, is verkeerd.

- We moeten inzake de (grond)wettelijkheid van verkiezingen twee fasen onderscheiden: die voor de verkiezingsdag en die na de verkiezingsdag. Voor de verkiezingen zijn er inderdaad heel wat administratieve rechtshandelingen te stellen die, hetzij via geëigende procedures voorzien via het Kieswetboek, hetzij via algemene procedures bij de Raad van State, kunnen worden aangevochten. De rechter zal, in overeenstemming met de Grondwet, inderdaad moeten oordelen dat die administratieve handelingen rechtsgrond missen. Dat kan inderdaad leiden tot chaos. Onder meer N-VA heeft vandaag aangekondigd dat zij dergelijke procedures zou inspannen. De enige praktische vraag is dan of er wel voldoende tijd rest om bepaalde handelingen aan te vechten. Het is niet ondenkbaar dat de meeste uitspraken door de rechtbanken dan over de verkiezingsdag worden getild. In de tweede fase, na de verkiezingen, zijn echter enkel de verkozen kamers bevoegd om uitspraak te doen over de geldigheid van de verkiezingen. Iedere rechter waar nog een zaak aanhangig is, zal zich dan onbevoegd moeten verklaren.

 
At 22/12/08 18:09, Blogger David Vandenberghe said...

Ik kom het (NV-A) net te lezen in L'echo.

Dus kan men voor de verkiezingen de administratieve procedures voor de Raad van State aanvechten. Wellicht zal die moeten oordelen dat de handelingen niet grondwettelijk waren. Met welk recht mogen die parlementairen dan stellen dat hun verkiezing rechtsgeldig is, dmv/e simpele wet?

Kan men dan niet argumenteren dat die handeling niet rechtsgeldig is, waardoor dan alle verdere handelingen onrechtsgeldig zijn?

Ik weet, ik val in herhaling en het zijn misschien domme vragen maar ik ben geen jurist.

Het GW hof geeft de politici de vrije keus om het probleem BHV op te lossen, want zij kunnen het kiesstelsel grondig veranderen (misschien terugkeren naar het vorige wetgevende kader). Als de verkozenen het probleem niet hebben opgelost en ambtenaren mogen geen handelingen stellen die indruisen tegen de GW...dan moeten zij toch de kieswetgeving dermate interpreteren dat zij in overeenstemming is met de GW?

Als men wettelijk blijft bij provinciale kieskringen dan heeft men geen andere keuze dan Vlaams Brabant & BHG als kiesomschrijving te hanteren.

 
At 22/12/08 18:43, Anonymous Anoniem said...

Thomas,
heel knappe argumentatie; dat je het zo 'knip' bovenhaalt, chapeau. Maar mijn vragen gaan verder:
- wat is de precedentwaarde voor het Grondwettelijk Hof zelf? Is de toestand niet fundamenteel naders na hun BHV-arrest? Ongeacht het aantal alternatieve oplossingen die het arrest laat - daarmee ben ik akkoord - ga ik ervan uit dat de kieswet en de kieskringen niet veranderen tegen volgende verkiezingen, dat er dus met hetzelfde - door het Hof afgekeurde - systeem gestemd wordt. Dat is dan toch een flagrante aanfluiting van het arrest? Gaat het Hof zich zo aan de kant laten zetten door de politiek? Wel precedent zou het daarmee schapen?
- kan niet elke rechtbank, en dus elke rechter, dus 100-en kansen, de wettigheid beoordelen?
- hoever kan gelijk welke rechter de spanning tussen fundamentele rechtsbeginselen laten oplopen zonder in te gaan tegen het parlement?

Ik denk dat we in een situatie terecht zijn ge komen - of het dra zullen zijn - waar modelantwoorden uit de huidige doctrine weinig soelaas kunnen bieden.

 
At 22/12/08 18:46, Anonymous Anoniem said...

'scheppen' verdient natuurlijk voorkeur op 'schapen' :-)

 
At 22/12/08 20:47, Blogger Unknown said...

@ Brigant:

Na de verkiezingen komen de verkozenen, zoals die zijn bekendgemaakt door de hoofdbureaus in de verschillende kieskringen, inderdaad samen en nemen zij de beslissing om de verkiezingen geldig te verklaren. Vanaf dat ogenblik vegen zij als het ware de spons over alle fouten en onregelmatigheden (die er altijd wel zijn in beperkte mate) die er zijn gebeurd in de aanloop en tijdens de kiesverrichtingen. Blijkbaar wilde men vooral vermijden dat een rechter plots een paar maanden na de verkiezingen zou kunnen stellen dat het parlement onregelmatig is samengesteld, met alle gevolgen vandien. De Kamers treden hier trouwens op als rechter, dus de beslissing die de geldigheid van de verkiezingen vaststelt, is bijvoorbeeld niet aanvechtbaar bij het Grondwettelijk Hof of andere instanties. De Kamer zou trouwens ook kunnen beslissen om bijvoorbeeld enkel de verkiezingen in Brussel-Halle-Vilvoorde ongeldig te verklaren, waarna dan nieuwe verkiezingen volgen (eventueel nadat de Kieswet is aangepast); zie het bekende geval van de verkiezing van priester Daens, die pas bij een herverkiezing na fraude naar de Kamer mocht. De overige parlementsleden kunnen in de tussentijd volwaardig opereren.

Wat de ambtenaren betreft, is het inderdaad zo dat zij in principe de Grondwet moeten naleven. Maar in de praktijk moet een ambtenaar vooral de onderrichtingen naleven van zijn (politieke) oversten. Slechts wanneer een bepaald bevel manifest onwettig zou zijn, kan een ambtenaar weigeren. In alle andere gevallen, moet de ambtenaar gehoorzamen; anders zou immers iedere ambtenaar geen bevelen meer moeten opvolgen, gezien de wetten en besluiten nog aanvechtbaar zijn bij het Grondwettelijk Hof of Raad van State.

@ pepperjack:

- De precedentswaarde is vooral politiek. Het probleem is namelijk dat die hele verkiezingswetgeving vooral een zaak is van de wetgevende macht. Als die weigert op te treden, en dus in feite het arrest naast zich neerlegt, ontstaat er inderdaad een probleem. Er zijn echter geen praktische manieren om het parlement tot handelen te dwingen. Het Grondwettelijk Hof doet namelijk uitspraak in het kader van een 'objectief contentieux' (men stelt de geldigheid van een bepaalde wet/besluit vast, zonder uitspraak te doen over concrete gevallen, zoals gewone rechters dat doen). Men kan dus niet opnieuw naar het Grondwettelijk Hof stappen om een soort dwangbevel af te leveren. Onrechtstreeks zou men wel kunnen argumenteren dat de wetgevende macht, en dus ruimer de Belgische staat, in gebreke blijft en hen vervolgens dagvaarden voor de gewone rechter. Daar bestaan interessante gevallen rond, in hoeverre namelijk de overheid aansprakelijk is voor een lacune die te wijten is aan de wetgevende macht. Het probleem is dat er in geval van kieswetgeving er moeilijk sprake is van 'schade'. Als iemand door het uitblijven van een wet geld misloopt, kan de rechter hem vergoeden. Maar wie en hoe moet de rechter vergoeden als het arrest van het Grondwettelijk Hof omtrent BHV niet wordt uitgevoerd? Dat lijkt me zeer moeilijk vast te stellen.

- In de aanloop van de verkiezingen worden er tientallen, zoniet honderden beslissingen genomen die in principe kunnen worden aangevochten. Slechts een kleine minderheid daarvan zal echter uitdrukkelijk te maken hebben met de al dan niet grondwettigheid van de onderdeel van de kieswet die BHV betreft. De aankondiging van de Minister van Binnenlandse Zaken van de nationale lijstnummers heeft bijvoorbeeld weinig met BHV te maken. Het besluit van het collegebureau van Brussel-Halle-Vilvoorde om te bepalen wanneer de kandidatenlijsten in ontvangst worden genomen, kan dat bijvoorbeeld wel zijn.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>