17 december 2008

Het communautaire probleem revisited (Brigant)

De Staatshervorming is er nog steeds niet. Eigenlijk gaat het om twee aparte dossiers: een herschikking van bevoegdheden en het communautaire conflict rondom Brussel.

Dit artikel is deels een reactie op het onderstaande artikel van Philippe Van den Abeele, deels geef ik een alternatieve oplossing voor de volgende 2 vragen:

- Hoe zou het Belgische Staatsbestel er moeten uitzien?
- Wat met Brussel?De Staatshervorming, 2 dingen samen.

Het herschikken van bevoegdheden binnen een Staat is een volkomen normaal gegeven. Iedere Staat heeft soms de noodzaak om bevoegdheden te herschikken naar andere beleidsniveau's. We kennen periodes van centralisatie, decentralisatie, deconcentratie enz. . Een bevoegdheidsherverdeling is de kern van de Vlaamse eis tot Staatshervorming alleen werd dit verziekt door het communautaire conflict rondom Brussel.

Het communautaire conflict laaide op door de splitsingseis rond het kiesarrondissement Brussel Halle Vilvoorde, de RTBF-reportage Bye Bye Belgium hielp ook niet. In feite is dat conflict het 'Probleem Brussel'. De Franstaligen willen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitbreiden liefst in de richting van Wallonië om een territoriale continuïteit tot stand te brengen. De Vlamingen willen Brussel behouden maar zonder de inhoud ervan, de haat-liefde verhouding.

De Groupe Wallonie-Bruxelles en de 'Pro Bruxsel' Oplossingen.

De Groupe Wallonie-Bruxelles heeft maar één duidelijke eis: BHG uitbreiden en de aansluiting met Wallonië zoeken o.a. door de constructie van de Federatie Wallonië-Brussel. Philippe Van den Abeele bespreekt dit verder in het voorgaande IFF-artikel. Hij stelt daarbij de volgende vraag: "Moeten de Vlaamse partijen hierop niet snel met een 'NON' reageren?"

Neen, zij moeten hierop niet met een NON reageren.

In datzelfde artikel brengt Philippe Van den Abeele de dwergpartij Pro Bruxsel ter sprake, daarvoor moet u naar zijn blog verhuizen. In dat artikel kan men lezen waarvoor Pro Bruxsel staat, ik vat het even samen:

- De Gemeenschappen verdwijnen, bevoegdheden worden overgeheveld naar de Gewesten.
- Gevolg: België bestaande uit 4 Gewesten. Een Nederlandstalige, Franstalige, een Belgische en een Duitstalige.
- De interpersoonlijke solidariteit moet worden gegarandeerd door de Federale Staat, Financiën, Landsverdediging, Buitenlands beleid en Sociale Zekerheid.
- Overheveling van personenbelasting op arbeid, heffing op werkplaats.

Dat laatste is natuurlijk financieel ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Is het voorstel van Pro Bruxsel 'een oplossing'? Ja, theoretisch gezien wel. In realiteit? Neen.

Een derde oplossing.

Het internationaal politiek stelsel en de Moderne Staten hebben hun basis op het liberale (en conservatieve) concept van de NatieStaat. De Natie definieert men als een politieke en culturele gemeenschap. Die gemeenschap is verbonden door de 'Blutverwandschaft' (bloedverwantschap, 'Duits nationalisme') of door een 'sociaal contract' dat het burgerschap definieert (Franse invulling).

De perfecte NatieStaat bestaat uit één Natie, zo werd het letterlijk geïnterpreteerd in de 19e Eeuw. De NatieStaat is een stabiel concept door zijn homogeniteit, daarom is zij doorgaans een unitaire of sterk gecentraliseerde Staat. Een Staat bestaande uit verscheidene Naties zal eerder een Federale of gedecentraliseerde opbouw hebben om tegemoet te komen aan de noden van de betrokken 'Naties', om potentiële spanningen tussen bevolkingsgroepen te dissiperen. Als de Staatsconstructie er niet in slaagt om de verschillen te overbruggen en te voldoen aan de noden dan zal de Staat wellicht uit elkaar vallen in verschillende NatieStaten.

België was een NatieStaat, een Unitaire Staat. Alleen is er sleet gekomen op de Belgische identiteitsconstructie - het communautaire conflict - waardoor men nu gekomen is tot een Federale Staat. Er bestaat geen Belgische Natie, wel 3 Culturele Gemeenschappen: De Vlaamse, de Franse en de Duitstalige.

Bestaan er politieke gemeenschappen die verbonden zijn aan die culturele gemeenschappen? Als we nu kijken naar het politieke speelveld dan merken we op dat er op Federaal niveau zowel Vlaamse (CD&V, OpenVLD, LDD, SP.a, VLPr, VB, NV-A, Groen!) als Franstalige Partijen (PS, MR, ECOLO, FN, CdH) bestaan. Men kan daaruit concluderen dat er twee Politieke Gemeenschappen bestaan.

Waarom ontbreekt die Duitstalige politieke gemeenschap? Omdat 70.000 inwoners nauwelijks een machtsbasis vormen voor een aparte volwaardige vertegenwoordiging in het Federale Parlement. De federale provinciale kieskringen zijn electoraal niet geschikt voor hen. Enkel bij de verkiezingen voor het Duitstalige Gemeenschapsparlement komen Duitstalige partijen aan het licht: CSP, PFF, SP, Ecolo, PJU-PDB. Deze partijen vormen doorgaans lokale afdelingen van de Franstalige Federale politieke partijen. As such kan men stellen dat er geen volwaardige Duitstalige Politieke en Culturele gemeenschap bestaat, maar wel dat er één in vorming is enkel afgeremd door de federale structuren zowel van de Staat als van het federaal electoraal stelsel.

België bestaat uit twee volwaardige Naties en één Proto-Natie. De Vlaamse Natie is gelegen op het grondgebied van het ééntalige Nederlandstalig taalgebied en het enige tweetalige taalgebied. De 'Franse' Natie is gelegen op het ééntalig Franstalig taalgebied en deelt het tweetalige taalgebied met Vlaanderen (zonder het te bezitten). De Duitstalige Proto-Natie is gelegen op het Duitstalige taalgebied. België is dus een Multi-NatieStaat, een federale Staat waarin de communautaire spanningen hoogtij vieren.

Laat ons komaf maken met de asymmetrie tussen Gewesten & Gemeenschappen in ons Federaal Staatsbestel. Er komen Drie DeelStaten: Vlaanderen, Wallonië en 'Eupen-Malmedy- Sankt Vith', de vier taalgebieden blijven bestaan zoals de dag van vandaag. De Deelstaten zullen de bevoegdheden van de huidige Gewesten en Gemeenschappen op zich nemen. Ik spreek mij niet uit over de herverdeling van bevoegdheden, dat moet men onderling uitvechten.

Deze oplossing is leefbaar enkel en slechts alleen wanneer men het concept van de Subnationaliteit invoert. Eénheid in Verscheidenheid is hier het motto. We zijn allemaal Belg maar ook inwoners van de Deelstaten, Vlaming, Franstalige en Duitstalige. De Belgische nationaliteit blijft bestaan voor buitenlands beleid maar op binnenlands gebied verschillen we.

Waarom hanteer ik de term Franstalige ipv Waal? Er is een tweespalt binnen de Franstalige Natie: 'Brusselse Franstaligen' en 'Waalse Franstaligen' maar toch blijft er enige eenheid bestaan (Wallonie-Bruxelles) omdat de culturele band sterk genoeg is.

Subnationaliteit staat ons toe om het electoraal probleem Brussel-Halle-Vilvoorde op te lossen. Door Subnationaliteit in te voeren kan men een Subnationaal Federaal Kiesstelsel invoeren. Franstaligen zullen ongeacht hun woonplaats uitsluitend kunnen stemmen op Franstalige politici, Vlamingen op Vlaamse politici en Duitstaligen op Duitstalige politici. Het mooie hieraan is dat het de mond snoert van diegene die pleiten voor Brussel als volwaardig 3e gewest omdat een tweeledig structuur 'polariserend' zou zijn, Brussel als 'neutrale scheidsrechter'. De Duitstalige Deelstaat zal moeten fungeren als 'derde' en neutrale partner, maar daarvoor moet zij wel van de nodige autonomie genieten.

De adminstratieve taalproblematiek kan men eveneens door subnationaliteit oplossen. Gedaan met taalfaciliteiten, gedaan met zeuren over de onmogelijkheid om de administratie in de eigen officiële landstaal te krijgen in een ander taalgebied.

Hoezo, de taalgebieden blijven toch bestaan? Ja. Ik stel voor dat men de administratie in een andere landstaal kan bekomen door voor die privilege te betalen, zo blijft er een incentive voor de burger om zich aan te passen (ander dokken) en blijft het taalkarakter van een regio semi-permanent vastgelegd. De burger beslist in welke taal men zijn administratie wenst te bekomen & afhandelen, men registreert het en de subnationale identiteitskaart zal helpen bij het uitmaken opdat men al dan niet moet betalen. Een Vlaming moet Nederlands kunnen, een Franstalige Frans en een Duitstalige Duits. Zo beschermt men de culturele eigenheid en de taaleigenheid van de regio's.

Voorbeeld: De overheidscommunicatie in Vlaanderen kan momenteel enkel in het Nederlands, met uitzondering van de taalfaciliteitengemeenten. Het Nederlands blijft de primaire officiële administratieve taal in de Deelstaat Vlaanderen, diegene die zijn administratie/communicatie in het Duits of Frans wenst zal ervoor moeten betalen. Ik zou zelf Engels toevoegen als internationale taal, maar men moet dan evenzeer instaan voor de vertalingskosten. Dit systeem komt in voege in heel het land samen met het Engels als internationale administratieve taal. Nederlands en Duits als betalende administratietaal in de Franstalige Deelstaat, Frans en Nederlands als betalende administratietaal in de Duitstalige Deelstaat. In het Brusselse taalgebied komen alle 4 officiële talen ter beschikking, waarbij Duits en Engels betalend zullen worden.

Een nieuw federaal parlementaire stelsel zal ook noodzakelijk zijn. Ik stel voor dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers rechtstreeks verkozen wordt tijdens de Federale Verkiezingen. In de Senaat zullen de Volksvertegenwoordigers van de Deelstaten zetelen, deze verkiezing zal echter in het midden van de federale kamerlegislatuur plaatsvinden.

Voor de Deelstatelijke verkiezingen bestaan er twee opties.
- Alle inwoners van de Deelstaat, ongeacht hun subnationalteit, stemmen;
- Enkel de Burgers van de Deelstaat - diegene die beschikken over de subnationaliteit - stemmen, zoals bij het federale stelsel.

Er is één probleem met het concept van Subnationaliteit. Het toekennen van nationaliteit, de regularisering van asielzoekers & illegalen moet dan gebeuren door de Deelstaten. Om te voorkomen dat naturalisatie gebruikt kan worden als politiek wapen in een Staat gekenmerkt door communautair conflict moet men de verhoudingen tussen bevolkingen respecteren. Stel dat we met een verdeling 55X-44Y-1Z zitten, dan moet men de naturalisaties binnen de zelfde verhouding houden...dus 55X-44Y-1Z. Dat brengt met zich mee dat als Deelstaat X in absolute aantallen minder asielzoekers regulariseert dan moeten Y & Z evenzeer minder regulariseren.

Wat dan met Brussel?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal niet meer zijn. Het tweetalige taalgebied blijft bestaan, hierdoor blijft de administratieve tweetaligheid gegarandeerd met Duits en Engels als bijkomstige betalende talen. Het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd onttrokken uit het Noordelijke deel van de gesplitste provincie Brabant. Het is dan ook maar logisch dat het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar de provincie Vlaams Brabant gaat, aldus valt Brussel onder het territoriale gezag van de Deelstaat Vlaanderen.

Door de beoogde hervorming valt Brussel onder de primauteit van de Deelstaat Vlaanderen met de vroegere Vlaamse Gemeenschap als heer en meester. Door middel van een bilateraal akkoord met de Franstalige Deelstaat zal Vlaanderen toestaan dat de vroegere Franse Gemeenschap actief blijft binnen het Brusselse taalgebied op vlak van cultuur & onderwijs. De enige eis die ik stel is dat leerlingen uit het Brusselse Franstalige onderwijs werkelijk tweetalig (FR-NL) zijn, controle door de Vlaamse Deelstaat.

De 19 Brusselse gemeenten verdwijnen eveneens. Zij zullen versmolten worden onder één Brussels Stadsbestuur, de 19 gemeenten blijven dan over als staddistricten. Dit stadsbestuur komt wel onder nauwer toezicht van de kanselarij van de federale Eerste Minister zodat Brussel haar hoofdstedelijke functie kan blijven uitoefenen. Simpelweg zodat het stadsbestuur geen handelingen kan stellen die indruisen tegen de hoofdstelijke functie. Uiteraard krijgt Brussel als hoofdstad bijkomstige financiële slagkracht vanwege de Federale regering. Brussel is nu al afhankelijk van Vlaams geld en Federaal geld. Door de interne bestuursrationalisatie en reïntegratie van Brussel is haar financiële toekomst gegarandeerd.

Bij deelstatelijke verkiezingen bestaan er dus twee opties. Als men alle inwoners van de Deelstaat laat stemmen dan stemmen de Franstaligen (e.a. 'Belgen') bij de Vlaamse deelstatelijke verkiezingen. Wellicht zal dit aanleiding geven tot een versterking van de Franstalige politieke representatie binnen de Deelstaat Vlaanderen. Men zou dat kunnen toestaan als 'veiligheidssysteem' voor het bilaterale culturele akkoord, maar dan verwacht ik wel een GW-secessieclausule. Als enkel de 'Deelstatelijke Burgers' (subnationaliteit) stemmen dan sluit men de inwoners met een andere subnationaliteit uit de deelstatelijk politieke representatie.

Andere mogelijkheden.
- Ik zou bereid zijn om de tweetaligheid van het administratieve personeel te veranderen naar tweetalige administratieve diensten in de stad Brussel, met uitzondering van de nooddiensten (brandweer, medische & politiediensten).
- Indien het Gewest verdwijnt ben ik bereid om het taalgebied uit te breiden met een aantal - zwaar verfranste - randgemeenten, met uitzondering van de randgemeenten die grenzen aan de taalgrens. Tenzij men daar iets tegenover plaatst dat de territoriale integriteit van Vlaanderen niet in gedrang brengt, zoals een GW-secessieclausule?
- Met het verdwijnen van het BHG komt de pariteit van de Federale regering in het gedrang, beide zijn namelijk verbonden. De federale pariteit mag van mijn part blijven bestaan, als toegeving voor de primauteit van de Vlaamse gemeenschap in Brussel.
- Binnen het Brusselse Stadsbestuur - omwille van het hoofdstedelijke karakter- moet er een blokkeringsminderheid blijven bestaan voor de Vlamingen, omwille van de blokkeringsmechanismes die nog steeds in voege zijn in het Federale parlement ten voordele van de Franstaligen.

Labels: , , ,

10 Comments:

At 18/12/08 16:05, Blogger Philippe Van den Abeele said...

@ brigant
op de vraag in mijn artikel "Moeten de Vlaamse partijen hierop niet snel met een 'NON' reageren?"
stel jij als antwoord: "Neen, zij moeten hierop niet met een NON reageren." Maar verder zie ik in je artikel niet dat je een reden geeft waarom niet met 'NON' te reageren. Je ontwikkelt een uitvoerige 'blauwdruk' met drie deelstaten, vier taalgebieden en de invoering van een subnationaliteit. Daarin zie ik echter, zoals gezegd, niet de reden om niet met 'NON' te reageren. Overigens had ik niet de bedoeling een antwoord te geven op vragen als "Hoe zou het Belgische Staatsbestel er moeten uitzien? Wat met Brussel?", maar informatie te geven over nieuws van onze Franstalige landgenoten en over het feit dat er 'dissidente' stemmen zijn op het hoofddiscours van uitbreiding van het BHG.

In een reactie ingaan op je 'alomvattend' voorstel is niet te doen. Alleen twee punten
1. Je laat de taalgebieden bestaan, met de mogelijkheid om tegen betaling bediend te worden in een andere taal. Met als voorbeeld: "Het Nederlands blijft de primaire officiële administratieve taal in de Deelstaat Vlaanderen, diegene die zijn administratie/communicatie in het Duits of Frans wenst zal ervoor moeten betalen. Ik zou zelf Engels toevoegen als internationale taal, maar men moet dan evenzeer instaan voor de vertalingskosten."
Je schrijft ook "De overheidscommunicatie in Vlaanderen kan momenteel enkel in het Nederlands, met uitzondering van de taalfaciliteitengemeenten." Dat is alleen juist voor communicatie van de Vlaamse overheid (+prov. en gemeenten), niet voor de federale overheid. Vandaag kan elke inwoner in heel België overal zijn belastingsbrief, of elk ander document van de federale overheid (gratis) in het Nederlands, Frans of Duits krijgen. Iedereen kan voor alle federale materies overal in zijn taal bediend worden, en corresponderen in zijn taal met de federale overheid (zover het om Nederlands, Frans of Duits gaat. Engels is daar niet bij). Als je niet te allergisch bent om door te klikken, kan je meer hierover lezen in mijn artikel op Nieuw Pierke "Faciliteiten afschaffen is ruim onvoldoende" http://www.nieuwpierke.be/forum_voor_democratie/nl/node/290 Daarin staat o.a.:
"Een aantal diensten die heel België of een groot deel ervan bedienen, zijn verplicht om in hun betrekkingen met een burger of bij het opmaken van persoonlijke officiële documenten de taal te gebruiken die de burger kiest, zelfs als dat niet de taal van zijn woonplaats is... Dergelijke diensten... sturen hun documenten naar een Antwerpenaar in het Nederlands op. Maar wie dat wil, mag ook een document in het Frans of Duits aanvragen." (Uit de brochure 'De taalwetwijzer - welke taal wanneer?').

2. Je schaft het gewest Brussel af. Citaat: ".. Het is dan ook maar logisch dat het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar de provincie Vlaams Brabant gaat, aldus valt Brussel onder het territoriale gezag van de Deelstaat Vlaanderen." Mag ik jouw woorden parafraseren die je gebruikt ivm Pro Bruxsel: Is dit voorstel 'een oplossing'? Ja, theoretisch gezien wel. In realiteit? Neen.
Waarom zeg ik hier 'neen': dat voorstel kan maar uitgevoerd worden met een meerderheid in beide taalgroepen in de Kamer (grondwetsherziening nodig). Welke prijs zouden de Vlamingen aan de Franstaligen moeten betalen om hen dat te laten aanvaarden? Nadat ze net nog in koor pleiten voor een uitbreiding van het BHG en de 'Franse Gemeenschap' willen vervangen door een 'Federatie Wallonië-Brussel', lijkt mij dat ze hiervoor met geen enkele prijs zullen akkoord gaan.

 
At 18/12/08 18:20, Blogger David Vandenberghe said...

Zoals ik schreef was het ten dele een respons op uw artikel.

Ik zou dus niet met een 'NON' reageren maar met het (i/h artikel) onderstaande tegenvoorstel.

1. Ik ging ervan uit dat alle overheidsniveau's verplicht waren te communiceren in de vastgelegde officiële taal afhankelijk van het taalgebied. Uw citaat uit de taalwetwijzer, daar staat duidelijk in het woordje 'kiest'. Als de overheid automatisch belastingsbrieven in het Frans stuurt in het Vlaamse taalgebied zonder dat de burger daarvoor gekozen heeft, dan lijkt het erop dat de overheid zijn boekje te buiten gaat. Materie voor juristen.

In alle geval is het uitgesloten dat men alle talen 'gratis' ter beschikking gaat stellen voor administratieve doeleindes want dan moet iedereen drietalig worden of alle diensten drietalig. Dat is onbetaalbaar. Als men van een taalgebied naar een ander verhuist moet men zich maar aanpassen of betalen voor die privilege.

2. Primo heb ik niet geschreven dat mijn voorstel in de realiteit wel toegepast zou worden.

Secundo, Waarom zouden wij een prijs moeten betalen voor het voortbestaan van de Belgische federale Staat met bijhorende ongebreidelde financiële hulp voor de Franstaligen?

Het is dat of het einde van België. Het BHG heeft het communautaire conflict rondom Brussel niet opgelost en zal ook niet opgelost geraken door ze meer autonomie te geven. Er is nood aan een finaliteit rondom Brussel.

Het voorstel van Pro Bruxsel is ingrijpender en ingewikkelder. Men kan nu al niet samenwerken op gemeenschapsniveau, wat doet hen denken dat het onder een autonoom Brussel wel zal werken? Heel het probleem rondom het Brussels conflict draait rond het bestaan van een Gewest zonder ziel. Er bestaat geen Brusselse gemeenschap, de Brusselse identiteit is een stadsidentiteit zoals men die kan weervinden in Antwerpen, Gent,Luik,Charleroi.

Ik vermoed dat de voorstellen van Pro Bruxsel in het voordeel zullen uitdraaien van diegene die pleiten voor een federatie Wallonie-Bruxelles. Dat impliceert dat hun voorstellen systematisch verbonden zullen worden met de eis tot proportionaliteit ipv pariteit, territoriale uitbreiding, geen tweetaligheid van personeel maar administratie, enz.

Het voorstel van Pro Bruxsel is veel te gevaarlijk en heeft geen politiek theoretische basis om op te staan.

 
At 18/12/08 20:04, Blogger David Vandenberghe said...

-De Franstaligen komen met Wallonie-Bruxelles af, dat is een invulling van hun eigen belangen.

-Langs Vlaamse zijde hoort men met regelmaat de gedachte om Brussel meer Gewestelijke autonomie te geven maar dan moet ze wel intern rationaliseren. Dat is een product van de haat-liefde verhouding. We willen Brussel behouden, daarom gaan we hen meer autonomie geven.
Sommigen menen werkelijk dat Brussel, bij een Vlaamse onafhankelijkheid, zal verkiezen bij Vlaanderen te blijven omwille van economische & financiële voordelen. Alsof mensen en politici uitsluitend rationele besluitnemers zijn en alsof dat zij uitsluitend vanuit een economische rationaliteit beslissingen nemen.

- Het probleem van Pro Bruxsel is dat zij ervan uitgaan dat zij een 'aparte' bevolking vormen binnen België. Dat is niet zo, er is een Brusselse stadsidentiteit maar geen Brusselse natie. Zij hebben geen Gewest gekregen omwille van hun 'Brusselse identiteit' maar omwille van de hoofdstedelijke functie en als compromis om het gebied te delen tussen twee gemeenschappen (de Vlaamse en de Franse). Het probleem van Pro Bruxsel is dat zij ook geen denkkader meedelen, geen theoretisch kader 'waarom het zo zou moeten zijn'.

Hun voorstel is een 'droom', de realiteit is dat op politiek niveau geen Brusselaars bestaan maar Franstaligen en Vlamingen. Brussel als 'volwaardig Gewest' zal nooit, nimmer, jamais niet een neutrale scheidsrechter kunnen zijn in het Belgische staatsbestel. De Duitstaligen daartegen hebben meer kans om die functie te vervullen, juist omdat zij een afzonderlijke culturele gemeenschap vormen en groeipotentieel hebben om een eigen politieke gemeenschap te vormen.

Brussel als stad, als Hoofdstad heeft niet dezelfde rechten als de volwaardige gewesten (Vlaanderen en Wallonië). Als we dat toekennen waar gaan we dan eindigen? Waarom Brussel wel en Antwerpen niet? Antwerpenaren vinden van zichzelf ook dat zij 'anders' zijn dan de rest.

In Brussel bestaat er geen Brusselse politieke noch culturele gemeenschap, zullen ze ook nooit vormen omwille van de communautaire breuklijn tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. Het is waanzin om te geloven dat door hen meer autonomie te geven dat deze gemeenschap zich wel gaat vormen, anders zou er geen communautair conflict bestaan hebben in België.

De realiteit is dat het internationale politieke systeem en de constructie van moderne Staten gebaseerd zijn op het concept van de NatieStaat. State Building Revisited was misschien een betere titel geweest.

De Natiestaat is het politiek theoretisch concept dat ik hanteer om België verder te rationaliseren en te hervormen zodanig dat het conflict rondom Brussel - hopelijk - opgelost kan worden, dat België als een stabielere Staat zou kunnen voortbestaan.

Het is te nemen of te laten. Als men blijft aanmodderen met de huidige asymmetrische constructie dan zal België sneller verdwijnen.
Brussel als volwaardig (en/of autonoom) gewest lost de twist tussen Nederlandstaligen en Franstaligen rond Brussel niet op, maar gaat het verder internaliseren.

Natuurlijk zal men niet akkoord gaan met mijn voorstal want de Franstaligen hebben altijd gewenst om Brussel te annexeren. Wellicht zal een Olivier Maingain afkomen met een plan 'pour Flamandiser Bruxelles'...verfransen mag, maar vernederlandsen ho maar. Alleen is het niet mijn bedoeling om Brussel te vernederlandsen. Het is niet omdat Brussel 19 ineens territoriaal in Vlaanderen ligt dat die Franstaligen Nederlandstalig gaan worden. Vlaanderen verder verfransen is uit den boze, zoals Wallonië vernederlandsen ook uit den boze is. Hetzelfde moet gelden voor de Duitstaligen, geen vernederlandsing noch verfransing voor hen.

De Vlamingen gaan wellicht ook niet akkoord gaan want dan moeten ze de lasten van Brussel op zich nemen, de rotte appels van Brussel...dat past niet in hun haat-liefde relatie.

De Brusselaars bestaan niet. Sommige Vlaamse Brusselaars gaan ermee akkoord gaan. Anderen die willen verdergaan in hun 'anders zijn' zullen tegen zijn. Ik vermoed dat veel Franstalige Brusselaars er tegen zullen zijn omwille van de redenen die Olivier Maingain voor hen zal opsommen.

 
At 20/12/08 06:24, Anonymous Anoniem said...

Je definities van natie en staat zijn allesbehalve universeel. Zelfs in de Wikipedia bestaat geen eensgezindheid over die definities. De reden ligt volgens mij voor de hand. In een geglobaliseerde wereld verliezen ze meer en meer hun betekenis. Uw constructie kan mooit lijken maar ze getuigt van zero creativiteit.

In een internationale kapitalistische kontext is Vlaanderen, Wallonië, Frans of Vlaams voor de grote Monopolies van geen enkel belang meer. Deze grote monopolies overschrijden alle grenzen. De enige demografische entiteit waar ze wel nog in geInteresseerd zijn, zijn metropolen als Brussel. Zie daarvoor het werk van de Sociologe Saskia Sassen (http://en.wikipedia.org/wiki/Saskia_Sassen). Het boek waarin ze de theorie van de Global City ontwikkelde verscheen reeds in 1991 (http://www.amazon.com/Global-City-York-London-Tokyo/dp/0691070636) Ondertuusen heeft zij haar onderzoek verdergezet en wordt zij door veel sociologen bijgetreden.

Als zij gelijk heeft is uw constructie de economische zelfmoord van Belgie. Ik zou me toch maar wat bezighouden met wat modernere sociologische lectuur als ik u was. Op om het even welke internationale bijeenkomst van sociologen of politicologen haalt men uw redering op 5 minuten onderuit.

 
At 20/12/08 12:36, Blogger David Vandenberghe said...

A) Ik heb nergens gesteld dat zij universeel zijn. De realiteit is dat het politieke concept van de Natiestaat de basis vormt (nog steeds) van het internationaal politieke systeem. De Staat staat er nog steeds, de invulling van het begrip Natie evolueerde. Ik dacht dat het zeer duidelijk was dat ik politieke theorie hanteerde, geen sociologische theorie.

B) Sassen behoort tot de groep die het einde van de natiestaat voorspellen. Ik behoor tot de groep die stellen dat de Natiestaat springlevend is.

C) Kom dan zelf met een voorstel tot oplossing over de brug.

D) Soms geen last van een Marxistische interpretatie van globalisering & sociologie?

 
At 20/12/08 21:49, Anonymous Anoniem said...

Oplosingen kunnen er alleen maar komen door dialoog met de ALLE betrokken burgers van dit land. Uw oplossing sluit reeds op voorhand een grote groep mensen, de inwoners van de 'Global city' Brussel, en degene die zich nog zo voelen omdat ze ermee verbonden zijn op een of andere manier, zij die in de rand wonen. Brussel: op de 2de plaats in de wereld qua informatie uitwisseling, Op de 16de plaats bij de 30 Wereldsteden?

Bovendien maak je elke dialoog onmogelijk door het opdrijven van de tegenstellingen. Geen enkele Brusselaar of Waal zal daar ooit over willen praten.

Uw opmerking over Sassen's vermeende marxisme is een verdachtmaking die je niet kan hard maken ze heeft. Haar boek Global City heeft een pagina op de Wikipedia. Laat de mensen zelf oordelen: Wikipage Global City. Ze was trouwens vorig jaar uitgenodigd op het colloqium van VODO op de VUB over Ecologische Economie (Schreef Marx daar ook al over?)

Op mijn Blog vind je er meer over haar in de boeken afdeling.

 
At 20/12/08 22:32, Anonymous Anoniem said...

Sorry mensen voor de slordigheid in mijn vorige reactie, maar die venstertjes op Blogspot zijn toch wel heel smal; Als je aan het einde van je zin bent zie je het begin niet meer. Ik was nog iets vergeten. De keuze voor Natiestaten was ook de keuze van Tudjman en Milosevic in Ex-Jougoslavië in 1990-1995. Ze hadden daar wel verscheidene Brussels zoals Bosnië, de Krajina en Slavonië Kosovo en de Vojdovina, maar de resultaten van hun staatshervorming waren toch niet echt fraai achteraf. Akkoord er zaten ook veel buitenlandse belangen achter. Zowel de BND als de CIA, die waren reeds 10 jaar bezig daar de boel te verzieken. Maar zonder het nationilisme van de HDZ en van de partij van Milosevic zouden er toch een pak minder burgerslachtoffers gevallen zijn en zouden er geen miljoenen vluchtelingen geweest zijn. Over Saskia Sassen vindt je dus meer op onze boekenpagina. die nog in opbouw is.

Wat het vermeende Marxisme van Saskia betreft, nog een leuke anekdote: ze werd geboren in Nederland maar groeide op in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires, waar haar vader, de SS'er Willem Sassen, naartoe was gevlucht om veroordeling en celstraf te ontlopen. Nu ja ze groeide vooral op in Italië, maar ik denk dat je wel kritisch wordt als je met dergelijk familieverleden geconfronteerd wordt. Zie de beperkte pagina over haar in het Nederlands op de Wikipedia. De Engelstalige pagina is veel uitgebreider.

 
At 21/12/08 01:31, Blogger David Vandenberghe said...

A) Wat doet u denken dat een Brusselaar zal tolereren dat mensen - excuseer, Vlamingen - vanuit de rand meebeslissen over hen?

B)Nogmaals dit is een alternatieve - theoretische - oplossing vanuit de politieke theorie, niet de sociologie. Je gaat geen luchtvaartmechanieker sturen om de motor van een wagen te herstellen, daarvoor bestaan automechaniekers.

C) Welke tegenstellingen drijf ik dan op? De tegenstellingen tussen Franstalige & Vlaming? Denk je dat het nu peis & vree is, dat die tegenstellingen nu al niet opborrelen? Er moet een finale oplossing komen voor Brussel, the end. De ene stelt meer autonomie voor, de andere de facto annexatie.

D)Ik weet niet welke opleiding jij volgt aan de VUB maar in mijn tijd aan de VUB bestonden er verschillende wetenschappelijke stromingen ('scholen') / interpretatiekaders...in de INTL politiek waren er de Realisten, de Engelse School, de idealisten, de Neo-marxistische school [Wallerstein], enz. Maw heb ik het niet over de politieke ideologie, maar de 'wetenschappelijke school'. Mijn vraag ging tevens niet over Sasser, maar over u.

Secundo, vele sociologen zijn haar bijgetreden. The herd is not always right. (Global Warming).

Ik heb die wikipage eens gelezen, ik hoop voor u dat dit geen samenvatting is van haar theorie.
Er staat dat de Global City een node point is in het economisch systeem. Ik ben niet bezig over het economisch systeem maar het Statensysteem dat nog steeds de baas is en zijn dominantie niet gaat verliezen aan het economische systeem. Het is niet omdat steden belangrijke hubs worden dat de Staat ineens gaat verdwijnen noch zijn dominante positie gaat verliezen. De Staat heeft een regulerende factor en is verheven boven de economie.

Globalisering gaat niet het politieke concept van de natiestaat wegvegen. De natiestaat gaat zich aanpassen aan de globalisering. Nogmaals, je moet het concept natiestaat niet extreem nauw gaan zien. Er is het ideaal van de natiestaat, een homogene natie maar dat betekent niet dat er binnen een staatsverband verschillende naties kunnen bestaan. Er is de Duitste invulling van de natie verbonden aan de blutverwantschaft en de Franse invulling verbonden aan de sociale contract theorie & concept van burgerschap (multi-etnisch).

Had men in ex-Joegoslavië een systeem van subnationaliteit? Milosevic was dat een blutverwanschaftnationalist of een burgerschapsnationalist? Nogmaals het is afhankelijk van hoe je de natie gaat definiëren. Voor mij bestaat er geen Brusselse natie, dat is flauwekul.

 
At 21/12/08 01:54, Blogger David Vandenberghe said...

Even verduidelijken. Het concept van de natiestaat vereenzelvigt men nogal snel met de 'ideologie van het nationalisme', onzin.

De 'ideologie van het nationalisme' slaat op de definiëring van het 'volk' binnen het concept van de natiestaat.

-De Duitse school richt zich op blutverwantschaft, zuiver etnisch exlusief lidmaatschap (toetreden is uiterst moeilijk).

-De Franse school richt zich op het burgerschap verbonden aan een sociale contract theorie, open lidmaatschap (men kan toetreden).

'Duitsers zijn nationalisten, Fransen zijn patriotten.'

Men associeert de Duitse school met het 'verfoeilijke' nationalisme, terwijl de Franse school 'aanvaardbaar is'.

Ik ga niet uit van een blutverwantschafstheorie, enkel van een politieke & culturele gemeenschap. Ik ga uit van een systeem van burgerschap. Met andere woorden, een Waal kan een Vlaming worden...hij moet zich dan wel eerst voldoende integreren.

Het enige dat in mijn voorstel in weze verandert is dat er geen Brussels Gewest is maar een Duitstalig Gewest. Dat de gemeenschappen en gewesten versmolten worden tot Deelstaten door de asymmetrie van ons systeem recht te trekken. Door het gewest te ontbinden zou het 'probleem Brussel' opgelost moeten geraken. Mijn analyse is juist dat het gewestelijk statuut van Brussel het echte probleem vormt.

Het systeem van subnationaliteit verandert weinig aan het huidige systeem. Iedereen die in Deelstaat X leeft (ongeacht hun subnationaliteit) zal onderhevig zijn aan het beleid van deelstaat X. Subnationaliteit moet het mogelijk maken dat men de dienstverlening beter kan afstemmen en tegelijk de indeling in taalgebieden kan behouden anders ga je het communautaire conflict aanwakkeren. Het probleem is dat het systeem nu te rigide is, het subnationaal stelsel (als identiteitsstelsel) moet het mogelijk maken om een iets soepeler systeem op te bouwen.

 
At 21/12/08 03:28, Anonymous Anoniem said...

Ja mijn beste Brigant, jij en ik weten dat er nog veel water door de zee zal stromen voor wij het eens worden. Maar ik ben wel altijd tot discussie bereid. Een opmerking, wie geen rekening houdt met sociologische realiteiten loopt vroeg of laat met zijn kop tegen de muur. Dat proces is dus nu volop aan de gang, in mijn opinie. Mijn email adres is danielverhoeven@deds.nl. Ik ben beried je aan het woord te laten op mijn Blog voor een gast posting. Maar je moet mij daarvoor mailen, en anonieme auteurs zijn in de huidige opstelling van het experiment, zijn niet toegelaten. Ik wacht op jouw mail.
Vriendelijke Groeten,
Daniël Verhoeven

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>