20 september 2008

Klacht tegen Le Soir: uitlatingen niet aanvaardbaar, maar CGKR 'niet bevoegd'

Het CGKR acht zich niet bevoegd om gevolg te geven aan mijn klacht tegen Le Soir, alhoewel het "uiteraard niet betekent dat wij de uitlatingen aanvaardbaar achten." Met een korte bedenking van prof. Matthias Storme bij het standpunt van het CGKR.

Ik had er hen nadrukkelijk op gewezen dat mijn klacht hoofdzakelijk betrekking had op uitlatingen die duidelijk de bedoeling hebben geweld uit te lokken. In hun brief waarmee ze de ontvangst van mijn klacht van 20.08.08 bevestigden, hadden ze deze namelijk geresumeerd tot "uitspraken die kunnen gekwalificeerd worden als een aanzet tot haat tegen 'Vlamingen'." Met mijn mail van 25.08.08 heb ik mijn klacht verduidelijkt, en erop gewezen dat ik niet 'haat' viseerde, maar hoofdzakelijk het aspect 'geweld', in combinatie met een 'fascistisch volk': "Hij hoopt, door herhaalde 'subliminale' boodschappen tegen 'dat fascistisch volk' de wereld in te sturen, dat bij Vlamingen 'de stoppen doorslaan'. Tussen de regels: moegetergd door de lasterlijke aanvallen van Serge, zou iemand wel eens geweld kunnen gebruiken. In zijn posting van 22.06.08 schrijft hij duidelijk die bedoeling te hebben: 'Des démarches comme la mienne - et je ne fais que commencer les démarches internationales - ne sont donc pas vaines, même si elles ne seront payées de succès - le cas échéant - que si la Flandre venait à disjoncter de manière particulièrement grave.' Dit is natuurlijk geen directe oproep tot geweld, maar wel met de bedoeling, de hoop, geweld uit te lokken. Dit is de hoofdreden van mijn klacht."

In hun antwoord van 16.09.08 (zie hun brief onder dit artikel) blijkt dat ze de klacht ook zo hebben begrepen, want ze bevestigen dat het ook ging over "het indirect aansporen tot geweld". Toch acht het Centrum zich niet bevoegd, en verwijst in haar brief naar de antiracismewet en naar een bijgevoegde 'informatienota met betrekking tot taal en aanverwante problemen' voor de interpretatie van het begrip 'afkomst': "Het begrip 'afkomst' werd ingevoerd ter bescherming van niet praktiserende Joodse medeburgers. Het kan niet toegepast worden op Vlamingen of Walen." Blijkbaar worden dus sommige groepen (in casu niet-praktiserende Joden) in een zelfde situatie beschermd, andere niet. Bij de enen loopt men al snel het risico aangepakt te worden voor antisemitisme, terwijl men bij andere groepen moet aanvaarden dat teksten tegen hen geschreven worden met de bedoeling geweld uit te lokken. Tegen dergelijke uitlatingen kan het CGKR dus niet optreden, zegt ze, als ze gericht zijn tegen de Vlamingen ('dat racistische Vlaamse volk'), ook al vindt ze die niet aanvaardbaar. Deze verschillende aanpak is op zich dus al een discriminatie. Zoals iemand het ergens op een blog formuleerde: Het "Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismestrijding" is geen "Centrum van Gelijkheid van Racismestrijding".

Een specialist terzake schreef mij na het lezen van mijn klacht: "er is niets in de wetgeving zelf dat hen ervan weerhoudt om op te kunnen treden in dit soort zaken." Prof. Matthias Storme van zijn kant trok de grens van de vrije meningsuiting eerder al als volgt: "U weet dat ik altijd verdedigd heb dat de grens van de vrijheid van meningsuiting voor mij ligt bij het aanzetten tot geweld." (M. Storme op zijn website, 3.01.08). Bij het CGKR gaat het er dus op de eerste plaats om tegen wie dat aanzetten tot geweld gericht is om al of niet op te treden. Het Centrum wijst er wel op dat ik persoonlijk eventuele verdere juridische stappen zou kunnen ondernemen. Ik ben niet van plan om mijn tijd en geld daarin te stoppen. 'Case closed' voor deze klacht, wat mij betreft, en het is wachten op de uitspraak van het Grondwettelijk Hof op het verzoekschrift van Matthias Storme en Jelle Flo, dat ik mee heb ingediend, om grote delen van de anti-discriminatiewet te laten vernietigen. Dat zal hopelijk ook de opdracht van het CGKR duidelijker maken.

Matthias Storme bezorgde mij nog een korte bedenking bij het antwoord van het CGKR:

"Het Centrum, bij Vlamingen beter bekend als de Inquisitie, meet al jaren met twee maten en twee gewichten. Het is er voor opgericht om met twee maten en twee gewichten te meten en dient zijn broodheren op dat punt met grote overtuiging. Het is voor mij evident dat de tegenstelling tussen Vlamingen en Walen vandaag een etnische tegenstelling is (ongeacht of ze dat vroeger ook al was), en voor etnische discriminatie is het Centrum wel degelijk bevoegd. Etniciteit heeft, zoals de wetenschap al decennia aanneemt, meer te maken met de overtuiging van een gemeenschappelijke afkomst (de zgn. imagined community van B. Anderson) dan met een reële historisch gemeenschappelijke afkomst (al zal bij het volledig ontbreken van het tweede het eerste allicht nooit ontstaan). Verder heeft etniciteit sterk te maken met gamie, d.w.z. met wie men huwelijkse of gelijkaardige relaties aangaat en kinderen heeft (wat in de volgende generatie natuurlijk een gemeenschappelijke afkomst schept). De haat jegens de Vlamingen en de daarmee verband houdende aanzetting tot geweld, waartegen de klacht is neergelegd, is geen haat en aanzetten die gebaseerd is op het individuele taalgebruik van de geviseerde personen, maar op het feit van behoren tot of zich beschouwen als deel van de groep of gemeenschap van de Vlamingen die collectief wordt gehaat. Dat het centrum niet bevoegd is voor zuivere taalkwesties, is dus naast de kwestie.
Zoals gezegd vind ik de hele antidiscriminatie- en racismewetgeving verwerpelijk, behalve wanneer het om aanzetten tot geweld gaat. Dat het Centrum zich bezighoudt met zowat elke onfatsoenlijke grap waarin de islam of het jodendom wordt vermeld, maar bij werkelijke haat en aanzetten tot geweld jegens Vlamingen systematisch weigert op te treden, bewijst het anti-Vlaamse karakter van de hele zaak. Vandaar mijn ceterum censeo 'inquisitionem' esse delendam."

>(einde van het artikel)
De brief van het CGKR kan u hier lezen op Nieuw Pierke ...

1 Comments:

At 20/9/08 16:55, Anonymous Anoniem said...

Als jullie niet allemaal achter me hadden aangezeten omwille van terminologische nuances, had je geweten dat de juridische argumentatie van het centrum geen stand houdt.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>