11 september 2008

De terugkeer van conscriptie? (Brigant)

De VSOA stelde onlangs voor om de militaire dienstplicht herin te voeren kwestie van de genderproblematiek binnen de krijgsmacht op te lossen en als 'verlengstuk van opvoeding'. Als oplossing van de genderproblematiek lijkt het een belachelijk voorstel en overdreven als 'verlengstuk van opvoeding'. Dat laatste hield rijlessen in, EHBO cursussen, maatschappelijke waarden & normen.

De VSOA heeft wel ergens gelijk. Het zou uitermate interessant zijn mocht men jongeren een standaardopleiding rijlessen, EHBO en 'maatschappelijke orientatie' [rechten & plichten, contracten, politiek stelsel] geven. Alleen zou ik dit niet plaatsen in een context van dienstplicht.

Positieve aan de kreet van de VSOA is dat dit hopelijk het debat opent voor een rekruteringshervorming. Het probleem van een conscriptieleger is dat men zich vestigt op massamobilisatie in plaats van een kwalitatieve mobilisatie. Iedere jongere krijgt een basisopleiding en zich voor één jaar ten dienste stellen zonder vaste verloning. Om dit te kunnen vol houden moet men extra vuurwapens aankopen, infrastructuur voor kazernering heropbouwen, voertuigen kopen voor operationele inzet en meer investeren in opleiding. Positieve eraan is dat men over meer manschappen beschikt voor operationele inzet maar concreet betekent dit meer uitgaven in een land dat verwikkelt is in een eeuwige machtstrijd voor budgetevenwicht.

Ik ben van mening dat men een drieledig rekruteringstelsel moet invoeren. De Vrijwillige Militaire Dienstplicht (VMD), de Professionele Militaire Dienst (PMD) en de Dwangmatige dienstplicht (DD). De Professionele Militaire Dienst is wat men nu reeds heeft in België, alle militairen hebben vrijwillig gekozen om in dienst te treden van de krijgsmacht en blijven langdurig in dienst (3 jaar tot langer).

Vrijwillige militaire dienstplicht.
De Vrijwillige militaire dienstplicht (met financiële compensatie/verloning) moet mogelijk zijn voor de doorsneeburger en verplicht voor diegene die een carrière bij de politie wenst uit te oefenen. De VMD zou ervoor moeten zorgen dat politierekruten een degelijke fysieke opleiding en wapenopleiding achter de rug hebben, de harding van de militaire dienst zou ook moeten zorgen voor een boost in zelfzekerheid en competentie van de politierekruten. Diegene die zich aanmelden bij de VMD voor politiedienst zou ik een verkorte conscriptieperiode laten doorlopen.

Ik zou opteren voor het Zwitserse conscriptiemodel zonder uitgave van wapens. Zwitserland hanteert een conscriptiemodel dat voornamelijk de dienstplichtinge militaire opleiding verschaft en de uiteindelijke militaire inzetbaarheid verspreid over een langere termijn waarbij de dienstplichtige eigenlijk fungeert als een reservist. Na een maand basisopleiding volgt een specialisatieopleiding afhankelijk van functie en militaire rang. Na de opleiding blijft de dienstplichtige beschikbaar tot hij/zij de leeftijd van 30 jaar bereikt heeft. Met regelmaat moet de dienstplichtige zich presenteren voor schietoefeningen en veldoefeningen. Dienstplichtigen zou ik een korting geven op hun belastingsaangifte van maximaal 5% voor de hele loop van hun diensttijd. De VMD zou dan de basis vormen voor de reservistenrekrutering, logisch.

In Zwitserland krijgen de dienstplichtingen hun dienstwapen mee naar huis samen met 50 kogels verzegelt in een tinnen doos. De bedoeling is dat in geval van oorlog de dienstplichtigen zich zouden kunnen verweren terwijl ze de kazerne of rendez-vous plaatsen trachten te bereiken voor mobilisatie. Dat zou ik in België niet doorvoeren. Ik zie de noodzaak daarvan niet in de huidige context maar het zou theoretisch wel mogelijk moeten voor noodgevallen (mocht de situatie theoretisch verslechteren zoals een nakende territoriale dreiging vanwege een buurland).

Na het ten dele volbrengen van de dienstplicht of het bereiken van de leeftijd van 30 jaar zou ik de dienstplichtigen voorstellen om zich beschikbaar te stellen voor burgerdienst: specifiek voor de functie van brandweer en/of politie en/of Civiele bescherming. De belastingskorting blijft dan behouden tot einde van hun functie bij deze civiele nooddiensten.

Dwangmatige dienstplicht.
Wat als we nu eens een beperkte dwangmatige dienstplicht zou invoeren voor langdurige werklozen in de leeftijdscategorie 18-28 jaar? Niet om de werkloosheidsstatistieken te falsifiëren maar om hen enige werkervaring te geven die hen mogelijk zou kunnen verder helpen in de civiele maatschappij. Ik wil hier putten uit de negatieve connotatie van dienstplicht om langdurig jongerenwerklozen (>9 maanden) een niet-financiële incentive te geven om werk te vinden.

Ik verwacht dat de resterende groep jongerenwerklozen baat zouden hebben bij een dienstplicht. Ik zou hen de keuze geven tussen militaire dienstplicht of burgerlijke dienstplicht, afhankelijk van medische keuring. Iemand die fysiek ongeschikt is voor militaire dienst zal zijn plicht moeten vervullen bij de burgerlijke dienst.

Ik gok nogmaals op die negatieve connotatie van militaire diensplicht dat jongeren voornamelijk zouden opteren voor de burgerlijke dienstplicht. Voor de burgerlijke diensplicht zou ik 'herscholing' of 'bijscholing' combineren met onmiddelijke praktische inzet in naam van de maatschappij. Persoon X is langdurig werkloos en kiest voor de burgerlijke diensplicht met een bijscholing in electriciteit. Tijdens de burgerdienst zou ik deze electricien dan inzetten voor het maatschappelijke belang door persoon X in te zetten bij OCMW's of verenigingen of hulporganisaties om electrische werken uit te voeren. Zo doet die persoon praktijk en werkervaring op. Het is de bedoeling deze personen 'nuttig' te maken voor de maatschappij.
Dienstplichtigen in de burgerdienst kunnen ook opteren voor het vervullen van functies binnen civiele nooddiensten zoals de brandweer, civiele bescherming en ambulance diensten.

Kiest men voor de (dwangmatige) militaire dienstplicht dan komt de rekruut terecht in de molen van het professionele leger voor 1 à 2 jaar op klassieke wijze [continue dienst ipv reservist dienst zoals in het Zwitserse model]. De rekruut zal men klaarstomen voor militaire operaties en buitenlandse inzetbaarheid. Daarna kan hij/zij opteren om bij de krijgsmacht te blijven onder het professionele stelsel of terug het burgerleven ingaan met een ervaring rijker of kiezen voor de nooddiensten.

Labels: , , , ,

16 Comments:

At 11/9/08 16:31, Blogger Pieter Cleppe said...

De dienstplicht is niets meer of minder dan slavernij. Dit is onaanvaardbaar.

Ik kan er in komen dat men werklozen plichten oplegt, maar dienst nemen in het leger is er toch echt wel ver over.

Sowieso dient het leger niet voor sociale doeleinden. Het dient enkel en alleen voor defensie.

Vanuit het oogpunt van defensie is de dienstplicht trouwens ook belachelijk. Ik wil niet verdedigd worden door een leger dat uit veredelde amateurs bestaat.

 
At 11/9/08 17:15, Anonymous Anoniem said...

@ Brigant

Ik vind uw voorstellen uitstekend. De PD lijkt me noodzakelijk om de rol van het land te kunnen vervullen binnen 'Europa' en binnen de westerse alliantie van de navo, en zowel de VMD als de DD lijken me praktische manieren te zijn om burgerrechten en burgerplichten te verbinden binnen een democratisch politiek bestel.

Wie dienstplicht "slavernij" durft nemen leeft op een fantasie planeet van kopindegronderij. Vrijwillige dienstplicht is absoluut noodzakelijk voor een maatschappij om te kunnen overleven in een zeer gevaarlijke wereld. En sommige vormen van gedwongen dienstplicht zijn noodzakelijk om effectief plichten te verbinden aan overheidssteun voor 'behoeftigen', en dus om gepaste motivaties te kunnen behouden bij gemakzuchtigen.

 
At 11/9/08 18:42, Blogger David Vandenberghe said...

@Cleppe:

Slavernij? Dat kan enkel op de DD slaan.

Effe een kanttekening: Jongerenwerklozen die langer dan 9 maanden werkloos zijn krijgen een vergoeding van de Staat zoals alle andere werklozen. Uiteindelijk zijn er meestal 3 redenen voor jongerenwerkloosheid: gebrek aan motivering, gebrek aan opleiding, gebrek aan werkervaring.

De Dwangmatige Dienst heractiveert hen en stelt hen voor de keuze: militaire dienst of burgerdienst. Ik vermoed dat ze zullen kiezen voor de burgerdienst. Gebrek aan motivering zal men wel snel weten te breken bij een dienstplicht. Gebrek aan opleiding kan men oplossen door hen de nodige opleidingen te bekostigen en er iets aan terug te verdienen door hen in te zetten in de burgerdienst voor het maatschappelijke belang. Gebrek aan werkervaring hoop ik te verhelpen door hen actief in te zetten en gebruik te maken van hun capaciteiten: 'Be all you can be.'

Al andere vormen van 'dienstplicht' die aan bod kwamen waren PUUR vrijwillig, dus kiest men er zelf voor.

 
At 11/9/08 20:10, Blogger David Vandenberghe said...

Het probleem is het plakken van cijfers op het mogelijke aantal personen die betrokken zou worden bij de Dwangmatige Dienst. Spijtig genoeg heb ik niet meteen duidelijke cijfers gevonden maar met herberekeningen van Actiris en Forem cijfers (<25 jr & > 1jr werkloos) kom ik aan 10.096 en 30.447 en de duidelijke informatie van de VDAB (8515) dan kom ik tot een som van ongeveer 49.058 mensen.

Ik zou als richtlijn rekenen op 60.000 mensen.

Als er mensen zijn die cijfers beschikken over schoolverlaters <28 jaar & die >9 maanden werkloos zijn (mag ook <25jr zijn), gelieve ze mee te delen.

 
At 12/9/08 03:12, Anonymous Anoniem said...

Belangrijk onderdeel van -- zelfs (noodzakelijke) voorwaarde tot -- het Zwitsers stelsel als naar verwezen, is dat het er volkomen ingebed ligt in en zo onlosmakelijk verbonden is met het maatschappelijk weefsel en denken, inbegrepen de er gehuldigde zgn. "gewapende neutraliteit".

In Zwitserland wordt de wetgeving -- ook die over militaire zaken zoals dienstplicht en troepensterkte -- bij referendum bijgestuurd.

Landsverdediging beschouwt men er van algemeen belang (zie ook hierboven) en deze taak wordt er in de praktijk door dienstplicht op de schouders gelegd van alle (jonge) Zwitsers. Jonge Zwitserse mannen. Niks "gender"-toestanden. Meisjes zijn er -- uiteraard -- van vrijgesteld, al kunnen ze er sinds kort ook wel (vrijwillig) dienst nemen.

Als men over "reserve" spreekt, en dan een vergelijking maakt met Zwitserland, moet men wel even opletten. Door de legervorming "Armee XXI" zal in het Zwitsers leger de getalsterkte worden teruggebracht van 400.000 ("Armee 95") naar nog 200.000 manschappen ("Armee XXI"), waarvan 120.000 "Aktief" "Angehörigen der Armee" (AdA) en 80.000 "Reserve". Het aantal van beroeps- en tijdelijke soldaten bedraagt daarin maar zowat 5 %. Het Zwitsers leger is daarom inderdaad zowat uitsluitend een militieleger -- maar wel hoogparaat, voortdurend bijgeschoold en geoefend en onmiddellijk inzetbaar.

P.S.: De zgn. Taschenmunition wordt ondertussen (sinds okt 2007) afgebouwd.

Niettemin: een (voor ons) opvallend kenmerk van het Zwitserse stelsel is ook dat overheid van het Eedgenootschap haar eigen burgers vertrouwt.

@ pieter cleppe

"De dienstplicht is niets meer of minder dan slavernij. Dit is onaanvaardbaar."

Ik ben met bovenstaande (libertarische) invalshoek vertrouwd.

Maar gaat hij ook wel (in dezelfde mate) op binnen het Zwitserse stelsel?

De afstand tussen burger en overheid blijkt er, om allerhande redenen, veel minder groot.

Ook, en daarom, als het om zelfredzaamheid en het opnemen van eigen verantwoordelijkheid gaat, komt het Zwitserse stelsel veel dichter in de buurt, lijkt me.

Landsverdediging, misschien wel een zeg maar noodzakelijk kwaad, is (er) een algemeen belang dat er, door de bevolking gesteund en voor zover het gewapende dienst betreft, op alle (mannelijke) burgers rust.

Niks dus dat, zoals het destijds in België was (waar uiteindelijk niet eens de helft van de jongemannen hoefde te dienen), het "vriendje" of "zoontje van" er zich aan zou (kunnen) onttrekken.

Als ik de inhoud van het libertarische leer ietwat goed begrepen heb, kan die inderdaad (zoals op LRC) worden samengevat onder de slagwoorden: "anti-state, anti-war, pro-market". Let er daarbij wel op dat de Staat (er) inderdaad geldt als het verschrikkelijkste aller monsters, de Leviathan, die leeft bij de gratie van oorlog en geweld -- waartegenover de vrijheid van de markt wordt geplaatst.

Conscriptie

Conscriptie in Franse (Jakobijnse) vorm, bestond erin dat de veroverde (en onderworpen) gebieden werden verplicht tot het leveren van kanonnenvlees ten behoeve van verdere veroveringen.

Bij ons werd conscriptie ingevoerd door de (gehate) Franse bezetter door de zgn. Wet Jourdan (1798) -- wat trouwens mee aanleiding gaf tot de Boerenkrijg.

Net zo werd in Nederland de militaire dienstplicht ingevoerd in 1810, door de Franse bezetter.

Nederland is ondertussen begonnen met het invoeren van een zgn. maatschappelijke stage (wiki-nl)

Eedgenootschap

Zijn de Zwitsers dan heus zo dom/achterlijk dat ze (nog) niet beseffen dat de Staat hun eerste en ergste vijand is? Of zit het Zwitserse stelsel misschien zo anders in elkaar, dat zulks in Zwitserland, zo al, dan toch veel minder geldt?

Geef ze dat maar na: een overheid die zomaar in vredestijd honderdduizenden van haar meest weerbare burgers voorziet van een modern oorlogswapen en ze nog (inderdaad) verplicht zich daarmee te oefenen en bewijs te leveren van hun kunnen toe, alles onder de hoede van het Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS).

Alles, zeker voor wie de Staat, en dikwijls niet ten onrechte, als eerste, ergste en grootste vijand beschouwt, hoogst bevreemdend.

Maar waarschijnlijk heeft die dan wanneer hij naar Zwitserland keek een sleutelwoord over het hoofd gezien: Schweizerische Eidgenossenschaft. De overheid blijkt er niet te berusten bij/op een vreemde overheerser, een vijand, maar op een Eedgenootschap -- van vrije burgers.

Misschien hebben Zwitsers er ook wel wat voor over om net dát stelsel te bewaren en te behouden.

Hebben ze een begerenswaardig alternatief?

P.S.: Thuis moeten helpen bij de vaat is misschien óók wel slavernij. Wie weet.

 
At 12/9/08 03:31, Anonymous Anoniem said...

Opmerking m.b.t. de dienstplicht in Zwitserland:

"Wehrdienstpflichtig sind alle männlichen in der Schweiz wohnhaften Schweizer Bürger, die nicht Doppelbürger eines Staates sind, durch den sie von der Wehrdienstpflicht befreit sind."

Oeps. Vast al meteen minstens twee gevallen van ontoelaatbare skriminaatsi.

 
At 12/9/08 15:53, Blogger David Vandenberghe said...

@bartvs:

Qua regime beschouw ik de Zwitserse conscriptie als 'eerder' de 'reserve' momenteel bij ons (maar dan actiever).

Ik beoog het volgende:
De VDM's samen met de PMD's die uit dienst treden (vrijwillig X aantal maanden beschikbaar blijven) zouden - voor mij - de 'parate reserve' vormen die meteen oproepbaar is voor mobilisatie binnen 12u-24u. Zij zorgen essentieel voor 'Defense' [Home guard] terwijl ik de Actieve Professionele Militairen eerder in een expeditionaire rol zie. Dat neemt niet weg dat VMD's ook in een expeditionaire rol kunnen dienen als zij zich daarvoor als vrijwilliger opgeven, maar primair geef ik hen een defensieve taak.

Daarom deel ik de VMD ook toe als de basis voor de reservistenrekrutering. Ik acht dat (momenteel) de burgers die reservist willen worden best eerst de VMD doorlopen (en hoop ook dat ze daarvoor zouden kiezen). Diegene die eind professioneel contract is maar nog actief wil blijven kan dat voor mij in een 'parate reserve' voor een bepaalde periode.

Ik denk dat het belangrijk is de band tussen burger en Defensie te herstellen. Zwitserland - hoewel een onbekende - lijkt mij wel over een gezond relatieband te beschikken. Ik denk dat zo'n gezonde relatie ten goede komt aan de maatschappij en ten slechte aan de Staat wanneer deze zich tegen de bevolking zou keren. Uiteindelijk gaat het om het opbouwen van loyauteit. Ik heb liever een krijgsmacht loyaal aan de burgerbevolking dan aan de Staat.

 
At 13/9/08 00:16, Anonymous Anoniem said...

Militie

Zwitserland beschikt dan misschien ook niet over een "leger" zoals de meesten zich dat zullen voorstellen, maar eigenlijk/veeleer over een militie -- een (hoogparate) volksweer zeg maar.

De AdA's (zowel "aktief" als "reserve") hebben er hun volledige uitrusting (inbegrepen wapen) maar thuis uit de kast te nemen en zijn volkomen paraat.

Ze hebben er inderdaad ook beroeps, loopbaan zowel als tijdelijken, maar op de gehele getalsterkte (zie hoger) bedraagt hun aantal maar zowat 5 %, vooral in de opleidingen en voor enkele gespecialiseerde taken. Merk op: bijvoorbeeld kandidaat-jachtpiloten moeten er vóór ze er tot de luchtmacht worden toegelaten vooraf (en op eigen kosten) twee jaar opleiding in de burgerluchtvaart hebben doorlopen.

Dat alles zorgt ervoor dat deel van uitmaken van het zeg maar landsverdedigingsapparaat, er helemaal geen oneer is, noch betekent het een uitweg voor wie niet tot iets anders geschikt is of in de gewone maatschappij -- "de burgerij" -- niet slaagt. Integendeel: de militie is er volkomen ingebed in de maatschappij en er onlosmakelijk mee verbonden.

Bij ons doet men -- en misschien niet eens ten onrechte -- veelal nogal meewarig om wie in het leger (moe(s)ten) dienen.

Dat alles lijkt me voort te vloeien uit hoe bij ons het leger waar we het nu over hebben tot stand is gekomen: opgelegd door de vreemde bezetter d.m.v. conscriptie (waar hij, als ik het goed heb, de uitvinder van was).

Nochtans is het ook bij ons ooit anders geweest. Ooit werd ook hier bij ons de verdediging toevertrouwd aan een stelsel van burgerwachten en schutterijen.

<zijsprong>
De befaamde Brugse Metten (18 mei 1302), waarbij werd afgerekend met de Franse bezetter in de stad, was een volksopstand, geleid door enkele ambachtslui: een beenhouwer en een wever, Jan Breydel en Pieter de Coninck. Twee maanden eerder had zich in Gent trouwens al gelijkaardigs voorgedaan: de Fransgezinden (leliaards) werden er door het volk uit de stad gezet.

Hoe het het daarop ter vergelding door de Franse koning uitgestuurde ridderleger krap twee maanden later verliep, is bekend.
</zijsprong>

werkwijze: een vergelijking

Naar werkwijze lijkt me een onderdeel van de Zwitserse militie veeleer op zeg bij ons een vrijwillig brandweerkorps. Samengesteld uit gewone burgers, bijzonder opgeleid en getraind, maar voorts met allerlei gewone beroepsbezigheden, die, als hun bieper afgaat (ondertussen vast GSM), hun taken afbreken en zich naar de nabijgelegen brandweerkazerne spoeden dan wel de uitrukkende brandweerauto opwachten.

Waar ik vroeger woonde, wisten we dat we niet tot het zeg verzorgingsgebied van het vrijwillige brandweerkorps in een buurgemeente behoorden (aanrijtijd < 10 min), maar tot dat van een beroepskorps van een nabijgelegen stad (aanrijtijd 25-30+ min). Bij brand bel je dan ook maar beter rechtstreeks het vrijwilligerskorps. Geen beroeps, maar daarom niet minder bekwaam én veel sneller ter plekke.

MVG ("Home Guard")

<wrang>
In de VS hadden/hebben ze ook zgn. home guards. Dát was ook de contractuele verbintenis die wie zich erbij aansloten aangingen.

De Staat -- contractbreker bij uitstek -- dacht daar (eenzijdig) anders over, en stuurde de "home guard", tenslotte toch militairen, net zo goed op "Tour of Duty" -- én nog een keer, ...
</wrang>

De Zwitserse militie -- gebruik liever niet het woord conscriptie; ik denk dat het daar (ook inhoudelijk) niet opgaat -- hoeft niet, onder welk mom of met welke smoes ook, "de wereld" te gaan veroveren, maar heeft een duidelijk afgebakende taak, waar ze ook (goed) toe opgeleid, toe- en uitgerust en paraat gehouden wordt. Het past daar alles ook in een geheel van zeg maar preventieve volksgezondheid (VBS).

Zwitserland beschikt zo over (ononderbroken) goed uitgeruste en bewapende, geoefende, over het gehele grondgebied verspreide, onmiddellijk inzetbare MVG-(militie)eenheden, bestaande uit en gedragen door zijn eigen burgers, samen 120.000 manschappen paraat, met nog 80.000 manschappen in reserve.

Beschikt ons land over vergelijkbaars - zelfs maar op papier?

-----
De reservemilitairen bestaan nog steeds. Ze zijn met enkele duizenden die in geval van nood de rangen van de eenheden kunnen aanvullen…
-----
(Reserve Onderwerp Week van de Reserve Editie 2008, sub "3. Een korte, maar goed gevulde week")

De "week" duurde trouwens... twee dagen.

Tja.

Geen nood:

Bericht op www.mil.be:
-----
Reg A16-R10, Art 88 geeft de mogelijkheid aan de reservemilitairen die aan het einde van hun militaire verplichtingen komen, een aanvraag voor een wederdienstneming voor de duur van vijf jaar (zonder 31 Dec van het jaar waarin zij de leeftijdsgrens van zestig jaar bereiken, te overschrijden) in te dienen.
-----

Reservist tot 60 jaar!

Vgl.: (CH): tot 30 (34) jaar (ontslag uit de reserve!); voor staf- en bijzondere functies tot 50 jaar.
Geen clubje van oude knarren.
(cf.: Reserve / Dienstleistung von Angehörigen der Armee in der Reserve, met overzichtelijke grafieken)

Maatschappelijk: kloof

Zolang de zgn. kloof tussen burger en politiek niet wordt gedicht -- waarom is er in ons land geen referendum gehouden over Lissabon? (de vraag is retorisch) Zelfs niet in Vlaanderen? (wat een schande) -- en dus de overheid de burger wantrouwt (en belazert), zal de burger die overheid -- terecht -- wantrouwen.

De strapatsen die de voorbije jaren met het leger zijn uitgehaald, hebben natuurlijk al evenmin het vertrouwen bevorderd.

Samenlevings- en bestuursmodel

De vraag waar het bij dit alles eigenlijk om draait, is deze: welk model van de samenleving -- en dus meteen ook van de overheid (en van het leger) -- staan we voor?

Gaat het om een samenleving die wordt gestuurd van 'boven' uit (een centralistisch, zeg Frans staatsmodel), of breed geschraagd en gestuurd van onder uit, met de verst doorgedreven toepassing van het zgn. subsidiariteitsbeginsel, met het beslissingsniveau (en bijbehorende verantwoordelijkheid) zo breed en laag mogelijk gespreid en altijd en noodzakelijk van onder uit geschraagd -- waardoor (bindende) referanda plots niet meer vreemd of uitzonderlijk, maar vanzelf en noodzakelijk met dit stelsel verbonden zijn.

Ten gronde:

Is het bestuur (en de overheid) er om vanuit volstrekt ondoorzichtelijke cenakels de bevolking van boven af zijn wil (en willekeur) op te leggen (desnoods met geweld); dan wel is het een uitvoerende macht -- met meer nadruk op uitvoerend in de letterlijke zin dan op macht -- die zich om de praktische zaken i.v.m. de uitvoering van de volkswil bekommert -- zeg maar secretariaat houdt -- volkswil die wordt uitgedrukt bij referendum, onverkort de doorgedreven toepassing van het subsidiariteitsbeginsel.

EUSSR

Het (volstrekt onleesbare, en dat is ook zo bedoeld) Verdrag van Lissabon, een (nog onontwarbaarder) doorslagje van de Europese Grondwet, beide uitdrukkelijk door de Europese burgers verworpen, maar de ratificatieprocedure wordt (in strijd met Europees recht) gewoon voortgezet, is duidelijk niet een toepassing van dat laatste model, maar wel van het eerste: een monsterlijke Leviathan par excellence.

"We" willen de (verworden) VS naar de kroon steken, met onze (?) EUSSR.

"Als een wereld zo groot, waar mijn vlag staat geplant"?

Heeft Zwitserland een My Lai?

Willen wij er (nog) een resem?

 
At 13/9/08 12:26, Blogger David Vandenberghe said...

Ahuh. Thing is...wij zijn lid van de NAVO, de EU & co terwijl Zwitserland dat niet is. Wij hebben meer nood aan een expeditionair karakter met professionele militairen als basis dan de Zwitsers. Ik wil het boeltje aanvullen met burgers juist om de band te trachten te herstellen tussen Defensie & burger, om de rekrutering wat op te krikken en mogelijk de politiek te dwingen meer aandacht te besteden aan & te inversteren in defensie.

 
At 13/9/08 16:58, Blogger Pieter Cleppe said...

@Brigant: inderdaad, ik noem vrijwillig dienst nemen in het leger natuurlijk geen "slavernij".

Met "kopindegronderij" zoals Marc Huybrechts dat noemt, heb ik niets te maken, maar die term wordt vaak gebruikt om tegenstand tegen de verspillende, contraproductieve en totaal nutteloze oorlogen van de V.S. in onder meer Irak weg te wuiven.

Niettemin een mooie bijdrage van Brigant aan het broodnodige defensiedebat. Zie ook:

http://openeuropeblog.blogspot.com/2008_08_01_archive.html

Not So Fast

Someone finally wrote the inevitable article about how the war in Georgia is good for the EU.

Bruce Ackerman writes in the Guardian that:

The Russian invasion of Georgia marks a decisive turning point in the history of the European Union. While the Irish referendum suggested an exhaustion of the centralising ambitions of recent years, the Russian invasion will generate a new centralising dynamic based on military security.

Which seems to contradict this other argument:

Whatever the Irish thought they were voting on, the Russian military threat wasn't on the radar screen when they recently went to the polls to say 'no' to Europe. But Georgia has decisively placed the security question on the agenda - raising the stakes, and putting a great deal of responsibility on Ireland to reach an accommodation with the rest of Europe that will allow the Union to move forward without another period of anxious renegotiation.

So Europe is going to become more centralised and become militarised... and that will encourage the Irish to vote yes? I think somebody missed an important episode here.

Ackerman's article is not quite as bad the comment by Graham Watson MEP that "Osama bin Laden has done more for European integration than anyone since Jacques Delors".

But why does every crisis has to be an opportunity for the EU?

The argument in the article is just wrong, wrong, wrong. This for example:

The collapse of the Soviet Union removed all serious military threats to Europe's eastern frontier. The Russian invasion changes all that. Quite suddenly, the new eastern members of the Union will be clamouring for security. And it will soon become apparent that the United States is entirely unwilling to reassume its Cold War role as guarantor of Europe's military integrity. The country is overstretched in Iraq and Afghanistan, without the political will to open up third or fourth fronts on Europe's eastern frontier.

No one was scared of Russia after 1991? Nonsense. Ask the Baltic countries. The Finnish army still all train to fight "the invader" (unspecified) who always, curiously enough, attacks from the east...

Nor is the obstacle to enlargement of the EU a lack of willingness of eastern European countries to join. Georgia has been talking to the EU for years (we met someone who had taken part in early negotiations in 1994) and was planning to formally apply in three years time. The problem is the lack of willingness of the existing members to let them in...And will countries in the east really now conclude that the EU, not NATO or the US, is the best guarantee of their security? The Russian campaign seemed to stop after a step up in rhetoric from the US. The US also flew back Georgian troops from Iraq, much to Russia's chagrin.

No one wants to start world war three. But at least the US has options, whereas the EU is going to do what?

Perhaps the most serious problem with the argument here is the idea that EU members are now more likely to want to admit new members (more unlikely than ever, sadly) or that Europeans will do anything real about the state of their armed forces.

The Spanish PM has said that the EU should aim to be “the most important world power in 10 years”. But there is no sign of EU willingness to spend the money required to play the leading role.

Both individually and collectively, EU nations are loath to spend money on defence. NATO figures show that the US spent 4% of its GDP on defence in 2007, compared to an EU average of 1.6%. The US spent $545 bn in 2007 while the UK spent $63bn, France $60bn and Germany $41bn.Having made major cuts after the cold war, EU members continued to cut spending during the late 1990s and this decade. Defence spending fell by €5.4bn or 4.6% between 2002 and 2006 in the 9 NATO-eurozone countries. Even in the UK, which is one of the most willing to spend, defence spending is at its lowest as a share of GDP since 1930.

Why will the short war in Georgia change this long trend when the other wars - which EU members are actually fighting in - have not?

If anything these figures underestimate the capability gap. Much of the EU’s military spending is useless, going on large, poorly trained, conscript forces which cannot be deployed outside their own country. The EU members are not equipped for any kind of expeditionary role. The EU does not have the capacity to sustain a major out-of-area military operation without American logistical support. It lacks air- and sea-lift, advanced communications systems, UAVs and modern military computers. While the US spends 32% of its military budget on salaries, 57% of the EU members’ spending goes on wages.

None of this is intended to simply knock the EU. In fact Mr Kouchner seemed to be playing a perfectly decent role in the Georgian war, touring the country calling for a ceasefire (to no particular effect). All perfectly laudable and wholly compatible with NATO.

But there is such a strong element of make-believe in europhile thinking about EU defence that it is almost impossible not to criticise it. If anything, the war should be a reminder about why we need still need NATO, and should be careful about relying too much on the EU's "soft power". Even Europe is still a dangerous place.

 
At 13/9/08 17:30, Blogger David Vandenberghe said...

@cleppe Daarom dat ik de EDG wil laten heropleven om te voorkomen dat men van de Georgische crisis misbruik maakt om het EU integratie proces (de politieke unie) door te drijven. Het EDG zou eerder defensief (regionaal offensief) gericht zijn terwijl de NAVO meer offensief (global).

 
At 13/9/08 19:10, Anonymous Anoniem said...

@ Cleppe

Of oorlogen "totaal nutteloos en contra-productief" zouden zijn is een algemeen oordeel dat zeker getuigt van "kopindegronderij". Het is een oordeel waartegen er veel contra-evidentie bestaat. Met moet natuurlijk iedere oorlog op zijn eigen 'merites' beoordelen, en dus ook de eigen participatie in die oorlog.

Dienstplicht in het leger van een democratisch politiek bestel gelijk stellen met "slavernij" is nog een andere extreme stelling (van u) die ook een vorm van kopindegronderij kan genoemd worden. Het zou kunnen getuigen van een gebrek aan realiteitszin omtrent echte "slavernij", en het zou ook kunnen getuigen van een gebrek aan appreciatie van de noodzaak van aanhankelijkheid aan burgerplichten.

@ Brigant

Eens te meer akkkoord met uw voorstellling, die hopelijk tot betere Westerse overeenstemming kan leiden.

Het EDG: defensief (regionaal offensief)

De NAVO: meer offensief (global)

 
At 15/9/08 00:26, Blogger Pieter Cleppe said...

@Marc: je hebt gelijk dat het gevaarlijk is om dienstplicht zomaar "slavernij" te noemen, want het is duidelijk dat echte "slavernij" toch nog iets anders is.

Toch kan men er niet aan voorbijgaan dat dit een heel zware aantasting van de persoonlijke vrijheid is.

Bovendien laat men hierdoor de gemeenschap door amateurs verdedigen.

-> Ik had het over de oorlogen in Irak en Afghanistan. Is de versterking van de positie van Iran in de regio de voornaamste "unintended consequence" van de Irak - oorlog?

Opnieuw: met de kritiek van "kopindegronderij" kun je toch niet zomaar de Bush-oorlogen gaan goedpraten? Alleen al de koers van de dollar zou tot nadenken moeten stemmen...

Voor neocons is het gewoon heel moeilijk om het ongelijk toe te geven, en dat is dat de oorlog in Irak (Afghanistan wil ik nog een kans geven) een heel zware fout is geweest.

@Brigant: de EDG terug in het leven roepen is net het bouwen van een politieke unie. Een Europees leger zal zeker de samenwerking met de VS niet ten goede komen. Integendeel zal het de rivaliteit in de hand werken.

In feite heeft de politieke verdeeldheid in Europa ervoor gezorgd dat niet krachtdadig is gereageerd op de crisis in de zomer. Talmen, discussiëren, ... Terwijl een fors antwoord op Rusland (en blijkbaar ook wel op Georgië) heel snel had moeten komen. Desnoods dan enkel van de lidstaten die het eens waren.

Er is in België nog altijd vrij veel consensus dat er een Europees leger moet komen, ook bij de linkse pacifisten, maar zij zouden zich wel eens heel pijnlijk kunnen vergissen: de Amerikaanse strijdkrachten worden sinds jaar en dag gecontroleerd door een relatief gezonde politieke cultuur, wanneer men die vergelijkt met de muffe bureaucratische, corrupte politieke cultuur die helaas in vele Europese lidstaten nog veel te prominent aanwezig is.

 
At 15/9/08 01:25, Blogger David Vandenberghe said...

Cleppe:

Heb je het vorige artikel waarin ik mijn voorstel besprak gelezen? Wat ik wil is een EDG los van de EU maar met een intergouvermentele structuur incorporated in de NAVO. Het EDG zou als een Europese variant van de NAVO werken. Van verdere uitbouw van de politieke unie is niet echt sprake. Ik sta de soevereiniteit over landsverdediging niet af aan de EU, ik organiseer een Europees continentaal militaire organisatie gericht op de verdediging van de leden en met een beperkte expeditionaire rol inzetbaar in de directe omgeving en mogelijk inzetbaar om de 'communication lines' van de Economische Unie te beschermen. De NAVO acts globally.

Politieke verdeeldheid omdat de Politieke unie falende is onder een strak georganiseerde supranationale EU met federalistische neigingen. Het EDG coördineert, ontneemt niet de soevereiniteit.

Enigste reden waarom wij voor een Europees leger zijn is omdat we dan ons eigen leger zou kunnen afbouwen en nestelen in de Europese veiligheid, toeleggen op 'specifieke taken' zoals buschauffeur & trucker spelen met de C-130's.

 
At 15/9/08 18:21, Anonymous Anoniem said...

@ Pieter Cleppe

1) Het is voor iedereen moeilijk van eigen ongelijk toe te geven. Dat geldt evenzeer voor libertariers als voor "neocons" (zowel echte als vermeende). Ik ben geen echte necocon. Ik 'geloof' meer in de noodzaak van afschrikkking en van 'punishment' van slechterikken, dan in de noodzaak van nationbuilding en/of van democratieverspreiding (ook al zou ik het pragmatisch niet altijd uitsluiten). Ik 'geloof' meer in het 'oude' testament dan in het 'nieuwe'. Naar mijn mening zit de contemporele Belgische cultuur grotendeels vastgeroest in het Nieuwe Testament (van 'wereldverbeteraars'), de zogenaamde anti-klerikalen, libertijners en andere RKK-haters evenzeer als de resterende katholieken.

2) Uw verwijzing naar Irak en Afghanistan was een nodeloze 'diversion'. Het kan enkel de discussie over het onderwerp verwarren. Ze "Bush-oorlogen" noemen is ook niet serieus en anti-historisch. Ze werden beiden ondernomen of begonnen met massale steun binnen het VS politieke bestel en van de VS bevolking. De 'oorsprong' van Afghanistan ligt in 9/11 (2001), en de oorsprong van Irak ligt in '1990'. In feite had Bush geen 'echte' keuze in beide gevallen. Maar, in een democratie kan men van gedacht veranderen, en in een democratie is men ook 'vrij' van de hypokriet te spelen. Dat belet niet dat uw meelopen met absurd historisch revisionisme goed te praten zou vallen. Maar, daar gaan we nu toch weer niet terug over beginnen zeker.

3) Oppervlakkig lijkt de positie van Iran 'vesterkt'. Maar, niet omdat Saddam werd verwijderd, wel omdat 'Europa' met de kop in de grond zit en niets effectief wil doen (en Duitsland zelfs actief tegenwerkt om iets te doen).

4) Wat is er verkeerd met "de koers van de dollar"? Als libertarier moet u toch geloven in prijswerking op vrije markten, inclusief de wisselmarkten, of niet? De groeivoet van BNP (tijdens de periode van Iraq en Afghanistan) lag hoger in de VS dan in Japan en in 'euroland'. Vandaag is de exportcomponente de enige echte vraag-component die BNP positief heeft gehouden over het laatste jaar. Niet dat er niet veel problemen zouden zijn, gelijk overal trouwens, maar de wisselkoers is geen echt probleem. Zij is een 'resultante' van vele andere positieve en negatieve factoren (inclusief van echte problemen).

 
At 24/9/08 19:00, Anonymous Anoniem said...

vind inderdaad ook dat de dienst"plicht" trug moet komen.
en als het even kan met trug werkende kracht ;-)
verder wil ik er geen woorden aan vuil maken.

 

Een reactie posten

<< Home

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>