11 juli 2008

Wooncode: één onredelijk privilege van de SHM vernietigd

Het Grondwettelijk Hof vernietigde de mogelijkheid voor de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) om eenzijdig en zonder tussenkomst van een vrederechter de huurovereenkomst te ontbinden. De SHM mogen echter wel nog verder regels toepassen waarvoor elke burger veroordeeld kan worden.Overigens kan men de rommelige regeling over de bereidheid Nederlands te leren in de Wooncode beter afschaffen.

Het Grondwettelijk Hof verwierp in zijn arrest nr. 101/2008 van 10 juli het beroep van de Franse Gemeenschapsregering tegen de Wooncode. Specifiek tegen de voorwaarde dat men, om een sociale huurwoning te mogen huren in Vlaanderen, moet kunnen aantonen dat men bereid is Nederlands te leren. Het Hof vernietigde daarentegen wel de mogelijkheid voor de SHM om tijdens of op het einde van een proefperiode van twee jaar de huurovereenkomst eenzijdig te verbreken. Dat was een van de klachten van de 'Liga voor Mensenrechten' en het 'Vlaams Overleg Bewonersbelangen'. De SHM kunnen regels naast zich neerleggen waaraan iedereen in de rechtsstaat zich wel moet houden. In de met decreet van 15 december 2006 gewijzigde Wooncode staat niet alleen de ‘bereidheid om Nederlands te leren’, maar wordt een eigen huurwetgeving ingevoerd voor sociale woningen. Het Burgerlijk Wetboek voorziet voor alle eigenaars een huurovereenkomst van drie jaar, zonder proefperiode. De SHM mogen echter een proefperiode van maximum twee jaar toepassen, “om na te gaan of een huurder zich aan zijn verplichtingen houdt, zoals stipt de huur betalen, geen overlast berokkenen, de woning als een goede huisvader of -moeder onderhouden, geen domiciliefraude plegen, etc.”, heet het in de memorie van toelichting bij dat decreet. Wanneer de huurder niet aan de eisen voldoet, kan zijn huurcontract na die 2 jaar opgezegd worden, maar ook voortijdig tijdens die proefperiode, op basis van een negatieve evaluatie van de verhuurder. En dat zonder tussenkomst van de vrederechter. Dit laatste gaat het Grondwettelijk Hof te ver. Lees HIER verder

<<Oudere berichten     Nieuwere berichten>>